تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.92 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3144 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 162 2020-03
نرخ تورم 3 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.25 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1168 2017-03
آدرس های IP 4092 2017-03
شاخص فساد مالی 43 2020-12
رتبه فساد مالی 75 2020-12
آسانی کسب و کار 107 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12


وانواتو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی