تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.85 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2763 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2540 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 167 2020-06
نرخ تورم 5.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 3.1 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1168 2017-03
آدرس های IP 4092 2017-03
شاخص فساد مالی 43 2020-12
رتبه فساد مالی 75 2020-12
آسانی کسب و کار 107 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12


وانواتو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی