تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 161 2019-12
نرخ تورم 3.4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.46 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1168 2017-03
آدرس های IP 4092 2017-03
شاخص فساد مالی 46 2019-12
رتبه فساد مالی 64 2019-12
آسانی کسب و کار 107 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12


وانواتو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی