گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 0 0 در صد
گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.85 0.93 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2763 3118 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 2554 2882 USD
گذشته قبلی
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171 171 امتیاز
نرخ تورم 0.9 2.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0.1 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 0.2 0.25 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 1168 1589 KBps
آدرس های IP 4092 4032 IP
شاخص فساد مالی 45 43 امتیاز
رتبه فساد مالی 66 75
آسانی کسب و کار 107 94
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 0 0 در صد
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد


وانواتو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی