تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.89 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 158 2019-06
نرخ تورم 2.3 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.46 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1168 2017-03
آدرس های IP 4092 2017-03
شاخص فساد مالی 46 2018-12
رتبه فساد مالی 64 2018-12
آسانی کسب و کار 94 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12


وانواتو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی