قیمت روز سال
Wisdomtree Emerging Markets Eqty M Fd 34.09 0.17 0.49% -18.37%
Voxeljet 1.08 0.22 24.57% -40.00%