تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 2.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 4.80 4.9 4.6 4.3 4 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.4 0.2 0.5 0.4
تورم مواد غذایی 12.30 9.5 8.5 7.5 6.6 6.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70 103 105 104 105 108

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره سپرده 1.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -518.10 -513 -507 -561 -537 -551

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بودجه دولت -0.80 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -2.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00 52 52 52 52 52
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5


Aruba Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی