تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 2.70 2.45 2.45 2.8 2.8 2.34

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.50 3.3 3.1 3.1 3.5 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4
تورم مواد غذایی 5.00 6 6.5 6.6 6.4 6.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.40 103 103 105 105 109

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره سپرده 1.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -518.10 -513 -507 -537 -561 -551

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بودجه دولت -0.80 -1.3 -1.3 -1.3 -2.5 -2.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00 52 52 52 52 52
نرخ مالیات بر فروش 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5


Aruba Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی