تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 2.58 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.80 4.6 3.8 3.6 3.3 2.9
تورم مواد غذایی 13.50 8 6.4 6.5 6.7 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.47 128 128 129 131 131
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره سپرده 1.60 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -521.90 -507 -561 -561 -561 -551
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بودجه دولت -2.70 -3.4 -3.4 -3.3 -3.3 -3.3
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 59.00 59 59 59 59 59
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5


Aruba Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی