تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 3.06 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -2.70 0.8 1.1 1.3 1.9 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4
تورم مواد غذایی -2.30 1.8 2.2 2.5 2.8 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.00 130 102 102 133 133

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره سپرده 2.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -289.50 -513 -507 -561 -544 -551

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بودجه دولت -0.10 -4 -4 -4 -4 -3.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00 59 52 52 59 59
نرخ مالیات بر فروش 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5


Aruba Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی