تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 3.06 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.90 0.6 0.8 1.1 1.3 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 0.30 1.5 1.8 2.2 2.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.66 130 102 102 101 133

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره سپرده 2.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -289.50 -551 -507 -561 -561 -544

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بودجه دولت -0.10 -4.5 -4 -4 -4 -4

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00 59 52 52 52 59
نرخ مالیات بر فروش 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5


Aruba Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی