گذشته قبلی
نرخ تورم 3.5 3.3 در صد
موازنه تجاری -578 -542 AWG - میلیون
بودجه دولت -18.2 -0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 52 در صد
گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 3.2 3.09 USD - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ تورم 3.5 3.3 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 100 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 98.37 99.11 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 105 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.1 4.9 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 -0.5 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 1.3 2.2 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -578 -542 AWG - میلیون
صادرات 44.3 45.4 AWG - میلیون
واردات 622 587 AWG - میلیون
ذخایر طلا 3.11 3.11 تن
گذشته قبلی
بودجه دولت -18.2 -0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 52
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 52 در صد
نرخ مالیات بر فروش 3 1.5 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 10426 9559 KBps
آدرس های IP 28076 26045 IP
گذشته قبلی
موارد کروناویروس 35920 35334 افراد
مرگ و میر کروناویروس 213 212 افراد


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی