تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 2.58 2011-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.8 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2019-06
CPI مسکن آب و برق 133 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2019-06
تورم مواد غذایی 13.5 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.6 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -522 2018-09
صادرات 30 2018-09
واردات 552 2018-09
ذخایر طلا 3.11 2019-09
دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -2.7 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 59 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 1.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی