تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 2.7 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-10
CPI مسکن آب و برق 103 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.64 2019-10
تورم مواد غذایی 11.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -518 2019-06
صادرات 42.4 2019-06
واردات 560 2019-06
ذخایر طلا 3.11 2019-12
دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -0.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 60 2020-01
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 59 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 1.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی