بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 1783.01 1824 1744 1668 1595 1450

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 1783.01 1824 1744 1668 1595 1450
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
تورم مواد غذایی 2.50 2.9 2.7 2.5 2.7 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10 106 107 106 106 107
نرخ تورم 0.90 0.5 0.4 0.4 0.6 1.1
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تورم مواد غذایی 2.50 2.9 2.7 2.5 2.7 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10 106 107 106 106 107
نرخ تورم 0.90 0.5 0.4 0.4 0.6 1.1

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


Bermuda Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی