بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بازار سهام 2220.50 2169 2122 2076 2032 1942

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بازار سهام 2220.50 2169 2122 2076 2032 1942
جمعیت 0.64 0.07 1 1 1.78 2.35
تورم مواد غذایی 2.90 3.1 2.9 2.7 2.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10 107 107 108 108 110
نرخ تورم 0.80 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
جمعیت 0.64 0.07 1 1 1.78 2.35

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تورم مواد غذایی 2.90 3.1 2.9 2.7 2.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10 107 107 108 108 110
نرخ تورم 0.80 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


Bermuda Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی