بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 2242.05 2144 2051 1961 1876 1705

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 2242.05 2144 2051 1961 1876 1705
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
تورم مواد غذایی 3.40 2.8 3 3.2 3.2 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 106 107 106 107
نرخ تورم -0.70 0.6 0.6 0.8 1.1 1.7
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تورم مواد غذایی 3.40 2.8 3 3.2 3.2 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 106 107 106 107
نرخ تورم -0.70 0.6 0.6 0.8 1.1 1.7

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


Bermuda Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی