بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 2226.02 2027 1979 1931 1885 1795
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 2226.02 2027 1979 1931 1885 1795
تورم مواد غذایی 3.00 1.4 1.6 1.9 2.1 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50 105 105 105 105 106
نرخ تورم 1.50 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تورم مواد غذایی 3.00 1.4 1.6 1.9 2.1 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50 105 105 105 105 106
نرخ تورم 1.50 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


Bermuda Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی