بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 2502.09 2377 2250 2129 2015 1805

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 2502.09 2377 2250 2129 2015 1805
جمعیت 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
تورم مواد غذایی 1.70 3 3.2 3.2 3.2 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.00 108 107 107 107 108
نرخ تورم 0.90 2 1 0.5 0.4 0.7
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جمعیت 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تورم مواد غذایی 1.70 3 3.2 3.2 3.2 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.00 108 107 107 107 108
نرخ تورم 0.90 2 1 0.5 0.4 0.7

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


Bermuda Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی