بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 1969.82 1884 1802 1723 1648 1498

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 1969.82 1884 1802 1723 1648 1498
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
تورم مواد غذایی 3.00 3 2.8 3 3.2 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70 106 106 107 106 107
نرخ تورم 0.00 0.4 0.6 0.6 0.8 1.1
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تورم مواد غذایی 3.00 3 2.8 3 3.2 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70 106 106 107 106 107
نرخ تورم 0.00 0.4 0.6 0.6 0.8 1.1

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


Bermuda Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی