بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 2084.37 2011 1951 1893 1837 1729
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 2084.37 2011 1951 1893 1837 1729
تورم مواد غذایی 1.70 1.2 1.4 1.6 1.9 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 105 105 105 106
نرخ تورم 0.30 0.6 0.8 1.1 1.3 1.7
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تورم مواد غذایی 1.70 1.2 1.4 1.6 1.9 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 105 105 105 106
نرخ تورم 0.30 0.6 0.8 1.1 1.3 1.7
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


Bermuda Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی