گذشته قبلی
بازار سهام 2231 2231 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 0 0 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
گذشته قبلی
جمعیت 0.06 0.06 میلیون
گذشته قبلی
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 109 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.4 5 در صد
نرخ تورم 3.5 2.5 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -198 -229 BMD - میلیون
حساب جاری 217 178 BMD - میلیون
صادرات 314 297 BMD - میلیون
واردات 512 526 BMD - میلیون
گذشته قبلی
ارزیابی اعتبار 78
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 0 0 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 6685 6430 KBps
آدرس های IP 29449 29164 IP
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -6.3 -8.4 در صد


برمودا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی