جزایر کیمن - صادرات - پیش بینیجزایر کیمن تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -848 -855 -855 -865 -865 -860
صادرات 27.7 30 30 24 24 28
واردات 248 260 260 255 255 265
حساب جاری -997 -980 -980 -1000 -1000 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.1 -20.81 -21.07 -18.51 -23.22 -16.42
ورود توریست 418 400 400 400 400 400
[+]