قیمت سهام
82.80
تغییر روزانه
3.50%
سالیانه
21.05%

قیمت روز سال
Babcock International 329.60 -10.60 -3.12% 1.04%
Caverion Oyj 5.23 -0.16 -2.97% -29.85%
HomeServe PLC 1,184.00 4.00 0.34% 24.83%
ISS 141.45 3.25 2.35% -0.77%
Lassila & Tikanoja 11.62 -0.12 -1.02% -22.22%

قیمت روز سال
ATX 3088 -0.69 -0.02% -15.35%