بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 15.00 15.05 15.1 15.14 15.19 15.29

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 4.4 4.4 4.4 4.4 5
نرخ بیکاری 6.50 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
نرخ تورم -16.40 2 2 2 2 4
موازنه تجاری -597.00 -800 -810 -810 -100 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.10 6.1 6.1 6.1 6.1 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.00 67 67 67 67 70
بودجه دولت -1.50 -5 -5 -5 -5 -8

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 4.4 4.4 4.4 4.4 5
تولید ناخالص داخلی 6.50 5.3 5.3 5.3 5.3 5.6

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.50 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -16.40 2 2 2 2 4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -597.00 -800 -810 -810 -100 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.10 6.1 6.1 6.1 6.1 -2.5
واردات 1170.00 1275 1275 1275 1275 1280
صادرات 573.00 465 465 465 465 475

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.00 67 67 67 67 70
بودجه دولت -1.50 -5 -5 -5 -5 -8

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5


اریتره - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.