بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 15.00 15.11 15.16 15.22 15.27 15.39
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.50 6.4 6.6 6.6 6.6 6.6
موازنه تجاری -702.00 -150 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 23 20 20 20 20
بودجه دولت -12.60 -12.4 -13 -13 -13 -13
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 6.72 6.5 7.7 7.7 7.7 7.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 715.90 558 587 587 587 587
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.50 6.4 6.6 6.6 6.6 6.6
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -702.00 -150 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
صادرات 335.00 650 650 800 800 800
واردات 1037.00 800 800 900 900 900
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 23 20 20 20 20
بودجه دولت -12.60 -12.4 -13 -13 -13 -13
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5


اریتره - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.