بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 15.00 15.12 15.25 15.38 15.5 15.76
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.40 6.2 6.2 6 6 6
موازنه تجاری -702.00 -653 -655 -150 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 23 23 23 20 20
بودجه دولت -12.60 -12.4 -12.4 -12.4 -13 -13
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 3.86 5.3 4.35 4.35 5.3 5.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 514.20 558 558 558 587 587
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16 1529 1529 1529 1534 1534
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.40 6.2 6.2 6 6 6
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -702.00 -653 -655 -150 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.2
صادرات 335.00 374 364 650 800 800
واردات 1037.00 1026 1019 800 900 900
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 23 23 23 20 20
بودجه دولت -12.60 -12.4 -12.4 -12.4 -13 -13
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5


اریتره - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.