بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 15.05 15.05 15.1 15.14 15.19 15.29
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 4 4 4 4 4.2
نرخ بیکاری 6.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
نرخ تورم 9.00 10 10 10 10 9.8
موازنه تجاری -702.00 -150 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 20 20 20 20 19.5
بودجه دولت -12.60 -12 -12 -12 -12 -11.8
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 4 4 4 4 4.2
تولید ناخالص داخلی 6.72 7.7 7.7 7.7 7.7 8
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
جمعیت 3.21 6.6 6.6 6.6 3.29 3.33
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 9.00 10 10 10 10 9.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -702.00 -150 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5
صادرات 335.00 650 800 800 800 800
واردات 1037.00 800 900 900 900 900
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 20 20 20 20 19.5
بودجه دولت -12.60 -12 -12 -12 -12 -11.8
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5


اریتره - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.