03/02/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
ET
نرخ تورم (سالانه) JAN 19.5%


اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.