03/06/2021 واقعی قبلی
02:15 PM
ET
نرخ تورم (سالانه) MAY 19.2%


اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.