01/10/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
ET
نرخ تورم (سالانه) SEP 20%


اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.