24/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
ET
نرخ تورم (سالانه) DEC 33% 32%
12:00 PM
ET
نرخ تورم (ماهانه) DEC -0.6% -0.4%
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
ET
نرخ تورم (سالانه) JAN
09:00 AM
ET
نرخ تورم (ماهانه) JAN

اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.