05/02/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
ET
نرخ تورم (سالانه) JAN 18.2%


اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.