04/10/2019 واقعی قبلی
08:50 AM
ET
نرخ تورم (سالانه) SEP 17.9%


اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.