06/07/2020 واقعی قبلی
11:40 AM
ET
نرخ تورم (سالانه) JUN 19.8%


اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.