05/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ET
نرخ تورم (سالانه) NOV 18.6%


اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتیوپی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.