بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 39.97 40.2 40.46 40.72 40.99 41.52

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 9
نرخ بیکاری 19.10 21.6 21.6 21.6 21.6 21.3
نرخ تورم 19.20 15 12 10.4 10 8
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -2645.60 -2700 -2920 -2880 -2900 -2950
حساب جاری -785.50 -1800 -1410 -1360 -1450 -1520
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 65 65 65 65 62
بودجه دولت -2.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 19.10 21.6 21.6 21.6 21.6 21.3
جمعیت 112.00 118 118 118 118 120

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 19.20 15 12 10.4 10 8
تورم مواد غذایی 22.00 20 20.7 21 22 23
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184.90 189 197 199 200 216
نرخ تورم (ماهانه) 1.65 2 2.5 1.7 2.2 3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -2645.60 -2700 -2920 -2880 -2900 -2950
حساب جاری -785.50 -1800 -1410 -1360 -1450 -1520
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3
واردات 3480.30 3600 3600 3850 3700 3850
صادرات 834.70 680 720 750 750 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 632.00 750 800 900 1100 1100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 65 65 65 65 62
بودجه دولت -2.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5
مخارج نظامی 503.00 502 502 502 502 475

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.