بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 52.03 52.08 52.16 52.23 52.31 52.47

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.70 9 9 6.8 6.8 6.8
نرخ بیکاری 19.10 21.3 21.3 21.3 21.3 19.5
نرخ تورم 37.70 36 32 28 23 20
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -3433.60 -2850 -2750 -2800 -2800 -3020
حساب جاری -1405.40 -700 -720 -720 -720 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4 -4 -4 -4 -3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 64 64 64 64 63
بودجه دولت -2.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 19.10 21.3 21.3 21.3 21.3 19.5
جمعیت 115.00 118 120 120 120 120

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 37.70 36 32 28 23 20
تورم مواد غذایی 43.90 43 40 35 25 18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 280.40 304 332 324 342 389
نرخ تورم (ماهانه) 2.60 3.2 2.7 1.8 2 2.3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -3433.60 -2850 -2750 -2800 -2800 -3020
حساب جاری -1405.40 -700 -720 -720 -720 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4 -4 -4 -4 -3.6
واردات 4350.20 3580 3600 3600 3600 3800
صادرات 916.60 830 800 800 800 780
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 811.10 700 700 700 700 970

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 64 64 64 64 63
بودجه دولت -2.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.5 -3.5
مخارج نظامی 460.00 502 475 475 475 475

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.