بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 35.01 35.31 35.54 35.77 36 36.47

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.00 3 3 3.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 19.10 21.8 21.8 21.6 21.6 21.6
نرخ تورم 22.30 17 16 13 11.4 10
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -3209.40 -3000 -3010 -3010 -3010 -3200
حساب جاری -1187.30 -1300 -1350 -1350 -1350 -1620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.4 -5.4 -4.6 -4.6 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 80 80 84 84 84
بودجه دولت -2.50 -5 -5 -4.7 -4.7 -4.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 19.10 21.8 21.8 21.6 21.6 21.6
جمعیت 112.00 115 115 118 118 118

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 22.30 17 16 13 11.4 10
تورم مواد غذایی 25.90 20 24 17 20 22
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 175.70 177 179 186 196 196
نرخ تورم (ماهانه) 3.14 1.6 1.8 2 2.5 3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -3209.40 -3000 -3010 -3010 -3010 -3200
حساب جاری -1187.30 -1300 -1350 -1350 -1350 -1620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.4 -5.4 -4.6 -4.6 -4.6
واردات 3820.00 3640 3750 3750 3750 4000
صادرات 610.50 640 740 740 740 800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 661.60 700 1250 1250 1250 900

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 80 80 84 84 84
بودجه دولت -2.50 -5 -5 -4.7 -4.7 -4.7

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.