بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 42.32 42.59 42.87 43.15 43.43 44

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 2 2 2 8 8
نرخ بیکاری 19.10 21.6 21.6 21.6 21.3 21.3
نرخ تورم 19.20 18 16 10 8.5 8
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -2645.60 -2520 -2880 -2900 -2860 -3350
حساب جاری -785.50 -1410 -1700 -1800 -1650 -1520
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.6 -4.6 -4.6 -5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 63 63 63 61 61
بودجه دولت -2.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.4 -3.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 19.10 21.6 21.6 21.6 21.3 21.3
جمعیت 112.00 118 118 118 118 120

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 19.20 18 16 10 8.5 8
تورم مواد غذایی 22.10 23 22 21.5 20.6 18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 199.80 207 209 200 215 216
نرخ تورم (ماهانه) 0.86 1.8 1.4 2 1.3 1.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -2645.60 -2520 -2880 -2900 -2860 -3350
حساب جاری -785.50 -1410 -1700 -1800 -1650 -1520
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.6 -4.6 -4.6 -5 -5
واردات 3480.30 3200 3850 3700 4000 4100
صادرات 834.70 720 750 840 720 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 632.00 540 730 800 580 1100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 63 63 63 61 61
بودجه دولت -2.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.4 -3.4
مخارج نظامی 504.00 502 502 502 502 475

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.