بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 34.00 34.23 34.45 34.68 34.9 35.36

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.00 3 3 3 4.4 4.4
نرخ بیکاری 19.10 20 20 20 20.5 20.5
نرخ تورم 22.90 23.5 16 16 15 18
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -3023.80 -2950 -3000 -3010 -3010 -3200
حساب جاری -1644.80 -980 -1300 -1350 -1350 -1620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.4 -5.4 -5.4 -4.6 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 80 80 80 84 84
بودجه دولت -2.50 -5 -5 -5 -4.7 -4.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 19.10 20 20 20 20.5 20.5
جمعیت 112.00 115 115 115 118 118

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 22.90 23.5 16 16 15 18
تورم مواد غذایی 26.90 25 20 24 17 23
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 167.60 178 177 179 189 211
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 4 3.8 3.8 3.4 4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -3023.80 -2950 -3000 -3010 -3010 -3200
حساب جاری -1644.80 -980 -1300 -1350 -1350 -1620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.4 -5.4 -5.4 -4.6 -4.6
واردات 3746.40 3780 3640 3750 3750 4000
صادرات 723.00 830 640 740 740 800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 700.20 685 700 1250 1250 900

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 80 80 80 84 84
بودجه دولت -2.50 -5 -5 -5 -4.7 -4.7

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.