بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 29.23 29.39 29.56 29.74 29.92 30.28
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 19.10 19.3 19.3 19.6 19.6 19.6
نرخ تورم 17.90 19.1 16.4 15.7 14.4 10
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -2879.00 -2920 -3740 -2630 -2950 -3830
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.5 -5.5 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 65 65 68 68 68
بودجه دولت -3.30 -3.6 -3.6 -3.4 -3.4 -3.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 84.36 94 94 105 105 105
تولید ناخالص داخلی سرانه 570.30 605 605 640 640 640
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1794.29 1902 1902 2022 2022 2022
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1719.50 1867 1867 1862 1862 2022
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 600.90 653 653 651 651 707
تولید ناخالص داخلی از ساخت 464.40 504 504 503 503 546
تولید ناخالص داخلی از خدمات 673.90 732 732 730 730 793
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 19.10 19.3 19.3 19.6 19.6 19.6
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 17.90 19.1 16.4 15.7 14.4 10
تورم مواد غذایی 23.00 13.5 14 12 11.6 11
نرخ تورم (ماهانه) 2.32 1.7 1.4 0.9 1.3 1.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.80 142 143 152 148 157
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149.70 153 150 155 165 165
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -2879.00 -2920 -3740 -2630 -2950 -3830
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.5 -5.5 -3.7 -3.7 -3.7
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 65 65 68 68 68
بودجه دولت -3.30 -3.6 -3.6 -3.4 -3.4 -3.4
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.