بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 37.38 37.58 37.82 38.07 38.32 38.82

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 2.5 4 4 4 4
نرخ بیکاری 19.10 23 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ تورم 18.70 18 15 12 10.4 10
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -2868.70 -2975 -2700 -2920 -3030 -2900
حساب جاری -1649.50 -1800 -1800 -1410 -1360 -1450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -7 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 80 75 75 75 75
بودجه دولت -2.50 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 19.10 23 21.6 21.6 21.6 21.6
جمعیت 112.00 115 118 118 118 118

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 18.70 18 15 12 10.4 10
تورم مواد غذایی 22.00 23 20 20.7 21 22
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 180.30 153 182 189 197 168
نرخ تورم (ماهانه) -1.31 1.8 2 2.5 1.7 2.2

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -2868.70 -2975 -2700 -2920 -3030 -2900
حساب جاری -1649.50 -1800 -1800 -1410 -1360 -1450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -7 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
واردات 3626.30 3400 3600 3600 3850 3700
صادرات 757.60 700 680 720 750 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 561.40 520 750 800 900 1100

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 80 75 75 75 75
بودجه دولت -2.50 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
مخارج نظامی 503.00 490 502 502 502 502

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.