بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 46.77 46.79 46.87 46.95 47.03 47.19

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 2 5 5 5 5
نرخ بیکاری 19.10 21.6 21.3 21.3 21.3 21.3
نرخ تورم 34.80 35 25 18 14 12
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -2690.80 -2900 -3020 -2730 -2850 -2800
حساب جاری -797.20 -650 -800 -585 -700 -720
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.2 -4 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 62 64 64 64 64
بودجه دولت -4.00 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 19.10 21.6 21.3 21.3 21.3 21.3
جمعیت 115.00 118 118 118 118 120

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 34.80 35 25 18 14 12
تورم مواد غذایی 37.60 35 28 25 20 20
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 243.80 246 248 258 278 275
نرخ تورم (ماهانه) 4.00 3.5 2.4 0.9 1.3 1.3

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -2690.80 -2900 -3020 -2730 -2850 -2800
حساب جاری -797.20 -650 -800 -585 -700 -720
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.2 -4 -4 -4 -4
واردات 3573.90 3700 3450 3600 3580 3600
صادرات 883.10 680 720 750 830 800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 725.10 600 580 620 700 700

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 62 64 64 64 64
بودجه دولت -4.00 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
مخارج نظامی 460.00 502 502 502 502 475

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.