بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 31.87 32.08 32.3 32.52 32.75 33.2
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.20 6 6 6 6 5.7
نرخ بیکاری 19.10 19.6 19.6 19.6 19.6 19.4
نرخ تورم 19.50 16 14.4 12 10 7.5
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -2661.80 -2835 -2950 -3000 -3010 -3200
حساب جاری -1378.70 -1550 -980 -1300 -1350 -1620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 68 68 68 68 68
بودجه دولت -3.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 19.10 19.6 19.6 19.6 19.6 19.4
جمعیت 109.22 115 115 115 115 118
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 19.50 16 14.4 12 10 7.5
تورم مواد غذایی 22.70 14 12 12 13.4 10
CPI مسکن آب و برق 134.20 141 141 141 156 171
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.80 153 148 145 143 153
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153.90 155 165 171 169 182
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 1.7 1.3 1.3 1.4 1.2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2661.80 -2835 -2950 -3000 -3010 -3200
حساب جاری -1378.70 -1550 -980 -1300 -1350 -1620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.6
واردات 3428.60 3550 3780 3640 3750 4000
صادرات 766.70 715 830 640 740 800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 565.40 590 685 700 1250 900
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 68 68 68 68 68
بودجه دولت -3.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.