بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 6.59 7.1 7.1 7.3 7.3 7.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 87381.80 90000 90000 91500 91500 91500
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 6.59 7.1 7.1 7.3 7.3 7.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 87381.80 90000 90000 91500 91500 91500
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20


Isle-of-man Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی