بازنگری گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 90 2021-04
سرعت اینترنت 12714 2017-03
آدرس های IP 33371 2017-03
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
موارد کروناویروس 1575 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 29 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 312 2021-04

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 90 2021-04

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12714 2017-03
آدرس های IP 33371 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1575 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 29 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 312 2021-04


Isle-of-man - اطلاعات - شاخص های اقتصادی