بازنگری گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 90 2020-05
سرعت اینترنت 12714 2017-03
آدرس های IP 33371 2017-03
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
موارد کروناویروس 336 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 24 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 271 2020-05

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 90 2020-05

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12714 2017-03
آدرس های IP 33371 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 336 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 24 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 271 2020-05


Isle-of-man - اطلاعات - شاخص های اقتصادی