بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 6.59 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 87382 2016-12
سرعت اینترنت 12714 2017-03
آدرس های IP 33371 2017-03
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
درجه حرارت 15.38 2013-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 6.59 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 87382 2016-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12714 2017-03
آدرس های IP 33371 2017-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12


Isle-of-man - اطلاعات - شاخص های اقتصادی