گذشته قبلی
ارزیابی اعتبار 90
سرعت اینترنت 12714 11002 KBps
آدرس های IP 33371 33213 IP
نرخ مالیات شرکت 0 0 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 20 در صد
نرخ مالیات بر فروش 20 20 در صد
موارد کروناویروس 37794 37696 افراد
مرگ و میر کروناویروس 110 108 افراد
درجه حرارت 9.89 9.92 درجه سانتیگراد
گذشته قبلی
ارزیابی اعتبار 90
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 0 0 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 20 در صد
نرخ مالیات بر فروش 20 20 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 12714 11002 KBps
آدرس های IP 33371 33213 IP
گذشته قبلی
موارد کروناویروس 37794 37696 افراد
مرگ و میر کروناویروس 110 108 افراد


Isle-of-man - اطلاعات - شاخص های اقتصادی