بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50 3 3 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.40 7 7 7.5 7.5 7.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5680.20 5851 5851 5834 5834 6009
موازنه تجاری -834.50 -824 -593 -593 -593 -680
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50 3 3 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.40 7 7 7.5 7.5 7.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5680.20 5851 5851 5834 5834 6009
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -834.50 -824 -593 -593 -593 -680
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20


موناکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.