بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
تولید ناخالص داخلی 8.00 6.5 6.5 6.5 6.9 6.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6631.60 6183 6784 6890 6890 7049
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
موازنه تجاری -139.80 -725 -824 -593 -593 -680
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
تولید ناخالص داخلی 8.00 6.5 6.5 6.5 6.9 6.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6631.60 6183 6784 6890 6890 7049

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -139.80 -725 -824 -593 -593 -680

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20


موناکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.