بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.40 7.5 7.5 7.5 7.5 8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6087.00 6251 6251 6251 6251 6420
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
موازنه تجاری -422.60 -670 -824 -593 -632 -680
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.40 7.5 7.5 7.5 7.5 8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6087.00 6251 6251 6251 6251 6420
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -422.60 -670 -824 -593 -632 -680
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20


موناکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.