بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.80 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
تولید ناخالص داخلی 8.00 6.5 6.5 6.9 6.9 6.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5967.60 6200 6200 6200 6200 6442
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
موازنه تجاری -634.10 -670 -824 -632 -593 -680
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.80 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
تولید ناخالص داخلی 8.00 6.5 6.5 6.9 6.9 6.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5967.60 6200 6200 6200 6200 6442

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -634.10 -670 -824 -632 -593 -680

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20


موناکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.