بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 0.86 0.92 0.92 0.92 0.92 0.95
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089.30 6400 6400 6400 6400 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.30 4100 4100 4100 4100 4200
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 0.86 0.92 0.92 0.92 0.92 0.95
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089.30 6400 6400 6400 6400 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.30 4100 4100 4100 4100 4200

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27


ساموآ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.