بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 0.90 0.92 0.92 0.92 0.95 0.95
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089.30 5775 6400 6400 5775 5760
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.30 3694 4100 4100 4200 4200
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 0.90 0.92 0.92 0.92 0.95 0.95
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089.30 5775 6400 6400 5775 5760
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.30 3694 4100 4100 4200 4200

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27


ساموآ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.