بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 0.85 0.72 0.72 0.72 0.72 0.81
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6517.00 6400 6400 6400 5775 5760
تولید ناخالص داخلی سرانه 3860.00 3750 3750 3750 3750 3820
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 0.85 0.72 0.72 0.72 0.72 0.81
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6517.00 6400 6400 6400 5775 5760
تولید ناخالص داخلی سرانه 3860.00 3750 3750 3750 3750 3820

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27


ساموآ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.