گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 27 27 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 27 27 در صد
گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.79 0.81 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5844 6413 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 3972 4359 USD
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 2.2 2.66 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 1982 2050 KBps
آدرس های IP 1824 2122 IP
آسانی کسب و کار 98 90
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 27 27 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 27 27 در صد
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد


ساموآ - اطلاعات - شاخص های اقتصادی