تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894 2018-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.76 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1982 2017-03
آدرس های IP 1824 2017-03
آسانی کسب و کار 98 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12


ساموآ - اطلاعات - شاخص های اقتصادی