تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.86 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.76 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1982 2017-03
آدرس های IP 1824 2017-03
آسانی کسب و کار 90 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27 2018-12


ساموآ - اطلاعات - شاخص های اقتصادی