بازنگری گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 55 2020-02
سرعت اینترنت 7079 2017-03
آدرس های IP 8687 2017-03
آسانی کسب و کار 92 2019-12
درجه حرارت 24.65 2013-08

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 55 2020-02

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7079 2017-03
آدرس های IP 8687 2017-03
آسانی کسب و کار 92 2019-12


San-marino - اطلاعات - شاخص های اقتصادی