قیمت روز سال
ARB 27.67 0.06 0.22% -42.04%
GUD 7.33 -0.01 -0.14% -29.32%
PWR Holdings Ltd 8.88 0.01 0.11% -2.31%