بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 1.50 1.49 1.6 1.6 1.6 1.57
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2141.70 2180 2180 2180 2008 2200
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 1.50 1.49 1.6 1.6 1.6 1.57
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2141.70 2180 2180 2180 2008 2200

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


جزایر سلیمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.