بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 1.43 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2367.40 2180 2200 2200 2200 2200
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 1.43 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2367.40 2180 2200 2200 2200 2200

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


جزایر سلیمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.