بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 1.41 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2141.70 2160 2180 2180 2180 2180
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 1.41 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2141.70 2160 2180 2180 2180 2180
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


جزایر سلیمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.