گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 1.55 1.57 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2483 2661 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 2136 2290 USD
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 65.86 65.12 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 463637 458474 دوزها
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 0.5 0.35 در صد
گذشته قبلی
ارزیابی اعتبار 25
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 10 10 در صد
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 1470 1597 KBps
آدرس های IP 1539 1386 IP
شاخص فساد مالی 43 42 امتیاز
رتبه فساد مالی 73 78
آسانی کسب و کار 136 115


Solomon-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی