تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.43 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2367 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.34 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1470 2017-03
آدرس های IP 1539 2017-03
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 136 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12


Solomon-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی