تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.41 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2142 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.34 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1470 2017-03
آدرس های IP 1539 2017-03
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 115 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12


Solomon-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی