تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.83 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12466 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.8 2019-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 25 2020-11

تجارت گذشته مرجع
شاخص فساد مالی 59 2019-12
رتبه فساد مالی 39 2019-12
آسانی کسب و کار 130 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 85 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 78 2020-11


St-vincent-and-the-grenadines - اطلاعات - شاخص های اقتصادی