بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 0.89 0.9 0.9 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846.10 2960 2960 2980 2980 2980
نرخ تورم 2.30 2.3 2.6 2.5 2.3 2.5
نرخ بهره سپرده 0.46 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 0.89 0.9 0.9 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846.10 2960 2960 2980 2980 2980
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.30 2.3 2.6 2.5 2.3 2.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره سپرده 0.46 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


وانواتو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.