بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 0.89 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846.10 2980 2980 2980 2980 2980
نرخ تورم 2.90 2.5 2.3 2.4 2.5 2.6
نرخ بهره سپرده 0.46 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 0.89 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846.10 2980 2980 2980 2980 2980

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 2.90 2.5 2.3 2.4 2.5 2.6

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره سپرده 0.46 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


وانواتو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.