بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 0.90 0.9 1 1 1 0.99
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846.10 2870 2980 2980 2870 2843
نرخ تورم 3.40 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6
نرخ بهره سپرده 0.46 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 0.90 0.9 1 1 1 0.99
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846.10 2870 2980 2980 2870 2843

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.40 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره سپرده 0.46 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


وانواتو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.