23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
BD
نرخ تورم (سالانه) APR 6.22% 6.2%
BD
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.62% 0.6%





بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی

بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.