بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 84.60 84.86 85.12 85.39 85.66 86.19
بازار سهام 4528.20 4416 4374 4332 4290 4208
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2
نرخ بیکاری 4.30 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
نرخ تورم 5.75 6 5.9 6 6 6
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -169.90 -110 -60 -15 -145 -150
حساب جاری -1008.00 -150 -150 -200 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 25.5 25.5 25.5 25.5 24
بودجه دولت -4.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2
تولید ناخالص داخلی 274.03 315 315 315 315 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055.14 10991 10991 10991 11884 12740
تولید ناخالص ملی 11550.46 11492 11492 11492 12417 13311
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005.33 7572 7572 7572 8606 9225
تولید ناخالص داخلی سرانه 1203.20 1353 1353 1353 1353 1428
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10739.10 11254 11545 11545 11545 12376
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8068.14 7911 8673 8673 8673 9298
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25730.30 24109 27660 27660 27660 29652
تولید ناخالص داخلی از معادن 1876.60 1878 2017 2017 2017 2163
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3881.40 3920 4173 4173 4173 4473
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147461.80 147183 158521 158521 158521 169935
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11671.90 11740 12547 12547 12547 13451
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166844.00 162207 179357 179357 179357 192271
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.30 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
دستمزد 13258.00 14200 14200 14200 15100 15100
جمعیت 163.70 168 168 168 168 169
هزینه زندگی خانواده 15100.00 12900 12900 12900 13300 15400
هزینه زندگی انفرادی 8080.00 9800 9800 9800 10000 10000
حداقل دستمزد 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690.00 10400 10400 10400 10900 11500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210.00 4920 4920 4920 5000 5100
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.75 6 5.9 6 6 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 272.97 278 276 288 290 307
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 229.41 233 232 233 243 258
قیمت صادرات 225.99 237 237 237 237 237
قیمت واردات 259.43 246 246 246 246 246
نرخ تورم (ماهانه) -0.23 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 5.90 6 6 4.2 4.8 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 248.24 251 257 262 263 278
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره بین بانکی 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M2 12618.11 12700 12700 12700 13500 13500
ذخایر ارزی 32689.20 32400 32400 33000 33500 33500
وام به بخش خصوصی 9758.35 9996 10312 10387 10490 11246
نرخ بهره سپرده 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -169.90 -110 -60 -15 -145 -150
حساب جاری -1008.00 -150 -150 -200 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2
واردات 425.90 400 310 395 400 420
صادرات 255.98 290 250 380 255 270
حواله 1639.62 1430 1430 1320 1500 1500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1583.00 1900 1900 1900 1900 1900
بدهی خارجی 33.11 37 37 37 37 40
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 25.5 25.5 25.5 25.5 24
بودجه دولت -4.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5
ارزش بودجه دولت -107584.00 -58000 -58000 -58000 -58000 -58000
هزینه های دولت 1597.68 1555 1555 1555 1718 1841
درآمدهای دولت 263911.00 299000 299000 299000 299000 299000
هزینه های مالی 371495.00 357000 357000 357000 357000 357000
مخارج نظامی 3822.00 4020 4020 4020 4020 4020
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 390.59 8.3 8.3 8 5.5 5.5
استخراج معدن 2.60 -2 -2 2.5 0.9 0.9
تولید الکتریسیته 7063.00 5700 6500 6800 5000 5200
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 19293.84 18382 18382 18382 20741 22234
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 70240 70240 70240 70240 75298
پس انداز های شخصی 5138.92 6900 6900 6900 6900 6900
اعتبار بخش خصوصی 9929.70 9950 9950 9950 10550 10550
تسهیلات اعتباری خریدار 11994.63 11785 12329 12720 12894 13823


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.