بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 84.79 85.03 85.26 85.5 85.74 86.21
بازار سهام 4299.10 4088 3998 3910 3823 3650

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 1.5 1.5 8.5 8.5 8.5
نرخ بیکاری 4.20 4.4 4.4 4.6 4.5 4.6
نرخ تورم 6.02 1.55 2 2 5.5 6
نرخ بهره 5.25 5 4.75 4.75 4.75 4.75
موازنه تجاری -111.20 -90 -80 -90 -40 -110
حساب جاری -871.00 -1050 -850 -320 -150 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 30.3 30.3 34.1 34.1 34.1
بودجه دولت -5.50 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 1.5 1.5 8.5 8.5 8.5
تولید ناخالص داخلی 302.57 275 275 310 310 310
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055.14 10378 11221 11995 11995 12175
تولید ناخالص ملی 11550.46 10851 11724 12532 12532 12720
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005.33 7150 8125 8686 8686 8816
تولید ناخالص داخلی سرانه 1287.80 1250 1250 1280 1280 1280
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4753.70 3715 3715 3969 3969 4075
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10739.10 10900 10900 11652 11652 11827
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8068.14 8189 8189 8754 8754 8885
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25730.30 26116 26116 27917 27917 28336
تولید ناخالص داخلی از معادن 1876.60 1905 1905 2036 2036 2067
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3881.40 3940 3940 4211 4211 4274
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147461.80 149674 149674 159996 159996 162396
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11671.90 11847 11847 12664 12664 12854
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166844.00 169347 169347 181026 181026 183741

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.20 4.4 4.4 4.6 4.5 4.6
دستمزد 13258.00 14200 15100 15100 15100 15100
جمعیت 165.20 168 168 169 169 169
حداقل دستمزد 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 6.02 1.55 2 2 5.5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 276.12 276 278 282 289 295
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 229.41 223 234 234 242 248
قیمت صادرات 225.99 237 237 237 237 237
قیمت واردات 259.43 246 246 246 246 246
نرخ تورم (ماهانه) 0.95 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 6.50 4.2 4.8 4.8 4.8 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 253.34 251 253 255 266 268

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 5.25 5 4.75 4.75 4.75 4.75
نرخ بهره بین بانکی 5.01 4.72 4.47 4.47 4.47 4.47
عرضه پول M2 13516.31 12700 13500 13500 13500 13500
ذخایر ارزی 35852.60 33000 33500 33500 33500 33500
وام به بخش خصوصی 10415.84 9808 10174 10944 10944 11039
نرخ بهره سپرده 6.78 6.53 6.28 6.28 6.28 6.28

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -111.20 -90 -80 -90 -40 -110
حساب جاری -871.00 -1050 -850 -320 -150 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
واردات 215.11 290 330 350 310 390
صادرات 103.88 200 250 260 270 280
حواله 1832.63 1686 1731 1776 1776 1912
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2650.00 2315 2315 2865 2865 2865
بدهی خارجی 37.80 40 40 45 45 45

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 30.3 30.3 34.1 34.1 34.1
بودجه دولت -5.50 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
ارزش بودجه دولت -157270.00 -198000 -198000 -210000 -210000 -210000
هزینه های دولت 1597.68 1468 1622 1733 1733 1759
درآمدهای دولت 350795.00 390151 390151 410000 410000 410000
هزینه های مالی 442540.00 523190 523190 586781 586781 586781
مخارج نظامی 3822.00 4020 4020 4020 4020 4020

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 3.30 8 5.5 5.5 5.5 5.5
استخراج معدن -2.80 2.5 0.9 0.9 0.9 0.9
تولید الکتریسیته 5705.00 7914 8144 8375 8375 9066

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 19293.84 17356 19583 20934 20934 21248
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 66320 66320 70894 70894 71957
پس انداز های شخصی 6067.90 6900 6900 6900 6900 6900
اعتبار بخش خصوصی 10527.50 11001 11266 11530 11530 12324
تسهیلات اعتباری خریدار 12819.27 12010 12592 13575 13575 13662


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.