بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 84.73 84.97 85.2 85.44 85.68 86.15
بازار سهام 4008.28 3920 3833 3749 3666 3500

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 7.5 7.5 7.5 7.2 7.2
نرخ بیکاری 4.20 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
نرخ تورم 5.48 5.9 6.1 6 6 6
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -135.70 -60 -15 -145 -145 -150
حساب جاری -582.00 -150 -200 -1800 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 30.3 30.3 30.3 34.1 34.1
بودجه دولت -4.80 -6.5 -6.5 -6.5 -7 -7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 7.5 7.5 7.5 7.2 7.2
تولید ناخالص داخلی 286.00 315 315 315 340 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055.14 10991 10991 11884 11851 12740
تولید ناخالص ملی 11550.46 11492 11492 12417 12382 13311
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005.33 7572 7572 8606 8582 9225
تولید ناخالص داخلی سرانه 1203.20 1353 1353 1353 1428 1428
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3879.20 3969 3715 3969 3969 4075
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10739.10 11545 11545 11545 11512 12376
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8068.14 8673 8673 8673 8649 9298
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25730.30 27660 27660 27660 27583 29652
تولید ناخالص داخلی از معادن 1876.60 2017 2017 2017 2012 2163
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3881.40 4173 4173 4173 4161 4473
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147461.80 158521 158521 158521 158079 169935
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11671.90 12547 12547 12547 12512 13451
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166844.00 179357 179357 179357 178857 192271

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 4.20 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
دستمزد 13258.00 14200 14200 15100 15100 15100
جمعیت 165.20 168 168 168 169 169
هزینه زندگی خانواده 15100.00 12900 12900 13300 13300 15400
هزینه زندگی انفرادی 8080.00 9800 9800 10000 10000 10000
حداقل دستمزد 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690.00 10400 10400 10900 10900 11500

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 5.48 5.9 6.1 6 6 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 276.83 276 288 289 292 307
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 229.41 232 233 243 243 258
قیمت صادرات 225.99 237 237 237 237 237
قیمت واردات 259.43 246 246 246 246 246
نرخ تورم (ماهانه) 0.44 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 4.90 6 4.2 4.8 4.8 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 249.97 257 262 263 264 279

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره بین بانکی 4.89 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06
عرضه پول M2 12975.50 12700 12700 13500 13500 13500
ذخایر ارزی 32928.20 32400 33000 33500 33500 33500
وام به بخش خصوصی 10021.24 10312 10387 10776 10743 11551
نرخ بهره سپرده 6.66 6.66 6.66 5.61 6.66 5.61

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -135.70 -60 -15 -145 -145 -150
حساب جاری -582.00 -150 -200 -1800 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2 -2
واردات 400.05 310 395 400 400 420
صادرات 264.38 250 380 255 255 270
حواله 1452.20 1640 1686 1731 1776 1912
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2650.00 2315 2315 2315 2865 2865
بدهی خارجی 37.80 40 40 40 45 45

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 30.3 30.3 30.3 34.1 34.1
بودجه دولت -4.80 -6.5 -6.5 -6.5 -7 -7
ارزش بودجه دولت -157270.00 -198000 -198000 -198000 -210000 -210000
هزینه های دولت 1597.68 1555 1555 1718 1713 1841
درآمدهای دولت 350795.00 390151 390151 390151 410000 410000
هزینه های مالی 442540.00 523190 523190 523190 586781 586781
مخارج نظامی 3822.00 4020 4020 4020 4020 4020

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 14.30 8.3 8 5.5 5.5 5.5
استخراج معدن 6.10 -2 2.5 0.9 0.9 0.9
تولید الکتریسیته 4652.00 7683 7914 8144 8375 9066

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 19293.84 18382 18382 20741 20683 22234
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 70240 70240 70240 70044 75298
پس انداز های شخصی 5138.92 6900 6900 6900 6900 6900
اعتبار بخش خصوصی 10290.90 10737 11001 11266 11530 12324
تسهیلات اعتباری خریدار 12454.72 12329 12720 13336 13351 14297


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.