بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 84.49 84.84 85.18 85.54 85.88 86.59
بازار سهام 4888.01 4915 4870 4825 4782 4695
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 8.1 8.1 8.3 8.3 8.3
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
نرخ تورم 5.49 5.6 5.7 6 5.9 6
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -98.20 -154 -135 -135 -135 -160
حساب جاری -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 8.1 8.1 8.3 8.3 8.3
تولید ناخالص داخلی 274.03 286 286 305 305 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055.14 10247 11053 11073 11073 11973
تولید ناخالص ملی 11550.46 10672 11557 11578 11578 12509
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005.33 6517 7615 7629 7629 8670
تولید ناخالص داخلی سرانه 1203.20 1253 1253 1336 1336 1336
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10739.10 11317 11317 11338 11630 12256
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8068.14 7956 7956 7970 8738 8616
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25730.30 24244 24244 24288 27866 26256
تولید ناخالص داخلی از معادن 1876.60 1889 1889 1892 2032 2046
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3881.40 3942 3942 3949 4204 4269
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147461.80 148004 148004 148278 159701 160288
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11671.90 11805 11805 11827 12641 12785
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166844.00 163112 163112 163414 180692 176650
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
دستمزد 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
جمعیت 163.70 165 164 166 166 166
هزینه زندگی خانواده 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
هزینه زندگی انفرادی 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
حداقل دستمزد 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 5.49 5.6 5.7 6 5.9 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266.96 272 273 278 276 289
نرخ تورم (ماهانه) 1.24 0.62 0.6 0.6 0.6 0.3
تورم مواد غذایی 5.27 5.9 6 6 6 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 244.13 245 249 251 257 263
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره بین بانکی 4.69 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
عرضه پول M2 12196.12 11760 12700 12700 12700 13500
ذخایر ارزی 32775.80 30778 32400 32400 32400 33500
وام به بخش خصوصی 9592.98 9430 9846 10070 10389 10664
نرخ بهره سپرده 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -98.20 -154 -135 -135 -135 -160
حساب جاری -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
صادرات 234.01 229 235 235 235 240
واردات 332.23 383 370 370 370 400
حواله 1368.20 1285 1330 1330 1330 1500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1583.00 1850 1850 1900 1900 1900
بدهی خارجی 33.11 30.64 35.79 35.86 35.86 38.76
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
هزینه های دولت 1597.68 1281 1563 1566 1566 1730
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 13.70 9.8 8.3 8.3 8.3 5.5
استخراج معدن 3.10 0.7 -2 -2 -2 0.9
تولید الکتریسیته 6949.00 6670 4600 5700 6500 5000
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 19293.84 15949 18484 18519 18519 20895
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 65244 70632 70763 70763 76495
اعتبار بخش خصوصی 9854.40 9860 9950 9950 9950 10550
تسهیلات اعتباری خریدار 11468.85 11178 11679 11872 12421 12648


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.