بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 92.63 93.6 94.4 95.2 96 97.64
بازار سهام 6327.65 6291 6158 6029 5903 5657

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.47 6.5 6.5 6.5 6.5 7
نرخ بیکاری 5.30 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7
نرخ تورم 7.42 6.5 6.6 6.4 6 5.8
نرخ بهره 4.75 5 5.5 5.5 6 6
موازنه تجاری -333.00 -110 -75 -30 -30 -50
حساب جاری -5644.00 -4800 -5000 -5500 -5500 -7000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.3 -1.4 -1.5 -1.5 -1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 35.1 35.1 36.5 36.5 36.5
بودجه دولت -5.35 -7.6 -7.6 -7.4 -7.4 -7.4
نرخ مالیات شرکت 32.50 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.47 6.5 6.5 6.5 6.5 7
تولید ناخالص داخلی 324.24 375 385 400 400 430
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12072.46 12277 12394 12394 12394 12857
تولید ناخالص ملی 12821.19 12666 12786 12786 12786 13655
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9010.03 8805 8889 8889 8889 9596
تولید ناخالص داخلی سرانه 1625.67 1715 1730 1750 1750 1850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4818.10 5100 5200 5300 5300 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11540.50 11973 12291 12291 12291 13151
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9582.40 9390 10205 10205 10205 10920
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27576.40 27768 29369 29369 29369 31425
تولید ناخالص داخلی از معادن 1873.50 1990 1995 1995 1995 2135
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4342.40 4356 4625 4625 4625 4948
تولید ناخالص داخلی از خدمات 164109.00 164041 174776 174776 174776 187010
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12871.80 12924 13708 13708 13708 14668
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1761.10 1791 1876 1876 1876 2007

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.30 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7
دستمزد 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
جمعیت 165.00 167 168 168 168 170
حداقل دستمزد 8100.00 10000 10000 10000 10000 10000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.42 6.5 6.6 6.4 6 5.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 309.28 311 324 324 329 343
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 249.42 256 256 265 264 281
قیمت صادرات 240.50 245 248 250 250 260
قیمت واردات 283.38 290 293 295 295 310
نرخ تورم (ماهانه) -0.99 1.5 1 1 1 1
تورم مواد غذایی 8.30 9 7.5 6 5.3 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 319.82 325 328 331 334 338

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.75 5 5.5 5.5 6 6
نرخ بهره بین بانکی 4.73 4.98 5.48 5.48 5.98 5.98
عرضه پول M2 16299.06 17000 17400 17700 17700 18500
ذخایر ارزی خارجی 42202.00 43886 43886 49194 49194 49194
وام به بخش خصوصی 12271.15 12136 12314 12809 13069 13705
نرخ بهره سپرده 5.05 5.3 5.8 5.8 6.3 6.3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -333.00 -110 -75 -30 -30 -50
حساب جاری -5644.00 -4800 -5000 -5500 -5500 -7000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.3 -1.4 -1.5 -1.5 -1.8
صادرات 323.59 370 390 420 420 450
واردات 656.59 480 465 450 450 500
حواله 1859.97 2000 2050 2200 2200 2300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1510.00 2000 2000 2000 2000 2500
بدهی خارجی 44.20 46 46 45 45 40

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 35.1 35.1 36.5 36.5 36.5
بودجه دولت -5.35 -7.6 -7.6 -7.4 -7.4 -7.4
ارزش بودجه دولت -150054.00 -248000 -255500 -263000 -263000 -275000
هزینه های دولت 1861.25 1813 1830 1830 1830 1982
درآمدهای دولت 351523.00 360000 365000 370000 370000 408000
هزینه های مالی 523190.00 608000 620500 633000 633000 683000
مخارج نظامی 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 32.50 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 15.80 17 16 15 9 10
استخراج معدن -8.60 3.5 4.8 3.8 2.1 3.5
تولید الکتریسیته 5310.00 8300 6500 5200 6400 5500

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 22832.88 22035 22244 22244 22244 24317
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 68934 69587 69587 69587 73414
پس انداز های شخصی 7077.06 10000 10000 10000 10000 10800
اعتبار بخش خصوصی 12429.40 12800 13000 13382 13382 11500
تسهیلات اعتباری خریدار 15627.11 15326 15644 16318 16643 17460


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.