بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 85.25 85.09 85.43 85.79 86.14 86.84
بازار سهام 7250.60 7058 6892 6730 6570 6264

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.47 4.5 4.5 5 5 5
نرخ بیکاری 5.30 6 6 5.4 5.4 5.4
نرخ تورم 5.36 5.9 5.5 5.1 5.1 5
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 5 5 5.5
موازنه تجاری -218.40 -70 -160 -110 -110 -110
حساب جاری -3977.00 -350 -550 -550 -550 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
بودجه دولت -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
نرخ مالیات شرکت 32.50 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.47 4.5 4.5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 324.24 310 310 310 310 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12072.46 11553 12161 12219 12219 12676
تولید ناخالص ملی 12821.19 12072 13109 12606 12606 13462
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9010.03 8388 8637 8764 8764 9461
تولید ناخالص داخلی سرانه 1305.26 1280 1280 1280 1280 1310
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4818.10 4680 4680 4680 4680 4700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11023.20 11519 12837 11519 11574 12095
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8849.20 9247 9024 9247 9292 9710
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27106.70 28327 27500 28327 28462 29743
تولید ناخالص داخلی از معادن 1931.10 2018 2143 2018 2028 2119
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4113.10 4298 4471 4298 4319 4513
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155496.00 162493 167882 162493 163271 170618
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12430.00 12989 13391 12989 13052 13639
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 175530.00 183429 185019 183429 184307 192600

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.30 6 6 5.4 5.4 5.4
دستمزد 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
جمعیت 165.00 169 169 169 169 171
حداقل دستمزد 8100.00 8000 10000 10000 10000 10000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.36 5.9 5.5 5.1 5.1 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 293.19 305 303 307 307 318
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 249.42 243 254 253 253 262
قیمت صادرات 240.50 251 251 251 251 269
قیمت واردات 283.38 299 299 299 299 308
نرخ تورم (ماهانه) 0.51 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 5.10 4.1 4.5 4.3 4.3 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 300.58 279 281 289 312 295

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 5 5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 1.79 1.79 1.79 2.04 2.04 2.54
عرضه پول M2 15605.18 15370 15723 15723 15723 17135
ذخایر ارزی خارجی 48060.00 42559 43886 43886 43886 49194
وام به بخش خصوصی 11395.74 11146 11450 11676 11966 12022
نرخ بهره سپرده 6.07 6.07 6.07 6.32 6.32 6.82

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -218.40 -70 -160 -110 -110 -110
حساب جاری -3977.00 -350 -550 -550 -550 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 516.57 320 390 390 390 390
صادرات 298.15 250 280 280 280 280
حواله 1940.81 1776 1912 1912 1912 2094
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1510.00 2500 2500 2500 2500 2865
بدهی خارجی 44.20 45 45 45 45 45

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
بودجه دولت -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
ارزش بودجه دولت -150054.00 -210000 -210000 -210000 -210000 -210000
هزینه های دولت 1861.25 1666 1773 1804 1804 1954
درآمدهای دولت 351523.00 352000 352000 352000 352000 390000
هزینه های مالی 523190.00 586781 586781 586781 586781 602547
مخارج نظامی 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 32.50 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 87.70 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5
استخراج معدن -20.80 2.2 1.5 1.5 1.5 2
تولید الکتریسیته 7583.00 5900 6000 6000 6000 7000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 22832.88 20162 20967 21931 21931 23975
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 68280 80119 68607 68607 71694
پس انداز های شخصی 7077.06 5800 5800 5800 5800 6500
اعتبار بخش خصوصی 11484.82 12100 12324 12324 12324 13382
تسهیلات اعتباری خریدار 14390.93 13929 13247 14393 15110 14962


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.