بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 84.46 85.04 85.27 85.51 85.75 86.22
بازار سهام 4867.96 4791 4685 4582 4480 4277

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 1.5 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ بیکاری 4.20 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6
نرخ تورم 5.97 4.2 4.3 5.5 5.9 6
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
موازنه تجاری -56.70 -160 -80 -90 -40 -160
حساب جاری -2439.00 -850 -600 -750 -350 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 30.3 34.1 34.1 34.1 34.1
بودجه دولت -5.50 -7.5 -7 -7 -7 -7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 1.5 8.5 8.5 8.5 8.5
تولید ناخالص داخلی 302.57 275 310 310 310 310
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11637.40 11717 11221 11995 11995 12537
تولید ناخالص ملی 12195.25 12251 11724 12532 12532 13109
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8879.88 8072 8125 8686 8686 8637
تولید ناخالص داخلی سرانه 1287.80 1250 1280 1280 1280 1280
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4753.70 4550 4680 4680 4680 4680
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11023.20 11997 10900 11652 11652 12837
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8849.20 8434 8189 8754 8754 9024
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27106.70 25701 26116 27917 27917 27500
تولید ناخالص داخلی از معادن 1931.10 2002 1905 2036 2036 2143
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4113.10 4179 3940 4211 4211 4471
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155496.00 156899 149674 159996 159996 167882
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12430.00 12515 11847 12664 12664 13391
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 175530.00 172915 169347 181026 181026 185019

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.20 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6
دستمزد 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
جمعیت 165.20 168 169 169 169 169
حداقل دستمزد 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 5.97 4.2 4.3 5.5 5.9 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 288.12 284 289 291 299 302
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240.29 239 239 242 243 255
قیمت صادرات 237.28 237 251 251 251 251
قیمت واردات 277.03 282 299 299 299 299
نرخ تورم (ماهانه) 2.13 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 6.50 5.1 5.1 4.4 4.1 4.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 263.02 259 261 267 273 274

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
نرخ بهره بین بانکی 2.87 4.36 4.23 4.23 4.23 4.36
عرضه پول M2 14048.78 14310 14664 15017 15370 15723
ذخایر ارزی 39125.30 38579 39905 41232 42559 43886
وام به بخش خصوصی 10489.07 12800 10174 11060 11403 11039
نرخ بهره سپرده 6.78 5.61 6.78 6.78 6.78 5.61

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -56.70 -160 -80 -90 -40 -160
حساب جاری -2439.00 -850 -600 -750 -350 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 288.02 330 350 310 320 390
صادرات 231.31 250 260 270 250 280
حواله 1963.94 1731 1776 1776 1776 1912
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2650.00 1700 2500 2500 2500 2500
بدهی خارجی 37.80 40 45 45 45 45

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 30.3 34.1 34.1 34.1 34.1
بودجه دولت -5.50 -7.5 -7 -7 -7 -7
ارزش بودجه دولت -157270.00 -198000 -210000 -210000 -210000 -210000
هزینه های دولت 1745.09 1657 1622 1733 1733 1773
درآمدهای دولت 350795.00 295000 352000 352000 352000 352000
هزینه های مالی 442540.00 523190 586781 586781 586781 586781
مخارج نظامی 3822.00 3500 3700 3700 3700 3700

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی 5.10 1.5 1.5 8.5 4.5 5.5
استخراج معدن 1.60 0.9 1.5 3.5 2.2 1.5
تولید الکتریسیته 6613.00 4700 5000 5500 5900 6000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 20886.72 19595 19583 20934 20934 20967
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 74878 66320 70894 70894 80119
پس انداز های شخصی 6067.90 6100 5800 5800 5800 5800
اعتبار بخش خصوصی 10732.02 11266 11530 11790 12100 12324
تسهیلات اعتباری خریدار 13209.55 12380 12592 13351 14134 13247


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.