بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 84.15 85.03 85.26 85.5 85.74 86.21
بازار سهام 5836.18 5707 5581 5458 5337 5096

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5
نرخ بیکاری 4.20 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4
نرخ تورم 5.29 4.5 6.5 3.5 5.5 5.5
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
موازنه تجاری -77.60 -80 -90 -40 -160 -110
حساب جاری 3534.00 -600 -750 -350 -550 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
بودجه دولت -5.50 -7 -7 -7 -7 -7.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5
تولید ناخالص داخلی 302.57 310 310 310 310 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11637.40 11221 11553 11553 12537 12161
تولید ناخالص ملی 12195.25 11724 12070 12070 13109 12744
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8879.88 8125 8366 8366 8637 9279
تولید ناخالص داخلی سرانه 1287.80 1280 1280 1280 1280 1310
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4753.70 4680 4680 4680 4680 4700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11023.20 10961 11285 11519 12837 11454
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8849.20 8236 8479 9247 9024 8606
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27106.70 25996 26764 28327 27500 27166
تولید ناخالص داخلی از معادن 1931.10 1878 1933 2018 2143 1962
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4113.10 3938 4054 4298 4471 4115
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155496.00 150279 154721 162493 167882 157041
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12430.00 11881 12232 12989 13391 12416
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 175530.00 167830 172791 183429 185019 175383

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.20 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4
دستمزد 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
جمعیت 165.20 169 169 169 169 171
حداقل دستمزد 8000.00 8000 8000 8000 10000 10000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 5.29 4.5 6.5 3.5 5.5 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 287.41 289 294 298 303 320
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240.29 240 244 237 254 267
قیمت صادرات 237.28 251 251 251 251 269
قیمت واردات 277.03 299 299 299 299 308
نرخ تورم (ماهانه) -0.45 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 5.30 5.1 4.4 4.1 4.5 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 266.32 261 270 272 281 296

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
نرخ بهره بین بانکی 1.79 4.36 4.23 4.23 4.36 4.36
عرضه پول M2 14397.28 14664 15017 15370 15723 17135
ذخایر ارزی 42973.40 39905 41232 42559 43886 49194
وام به بخش خصوصی 10682.68 10174 10652 10983 11146 10632
نرخ بهره سپرده 6.78 5.61 6.78 6.78 5.61 5.61

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -77.60 -80 -90 -40 -160 -110
حساب جاری 3534.00 -600 -750 -350 -550 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 319.85 350 310 320 390 390
صادرات 242.23 260 270 250 280 280
حواله 2050.65 1776 1776 1776 1912 2094
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2650.00 2500 2500 2500 2500 2865
بدهی خارجی 37.80 45 45 45 45 45

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
بودجه دولت -5.50 -7 -7 -7 -7 -7.5
ارزش بودجه دولت -157270.00 -210000 -210000 -210000 -210000 -210000
هزینه های دولت 1745.09 1622 1670 1670 1773 1824
درآمدهای دولت 350795.00 352000 352000 352000 352000 390000
هزینه های مالی 442540.00 586781 586781 586781 586781 602547
مخارج نظامی 3822.00 3700 3700 3700 3700 3700

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 6.50 1.5 8.5 4.5 4.5 5.5
استخراج معدن 15.70 1.5 3.5 2.2 1.5 2
تولید الکتریسیته 7248.00 5000 5500 5900 6000 7000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 20886.72 19583 20162 20162 20967 21827
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 66320 68280 68280 80119 69304
پس انداز های شخصی 6067.90 5800 5800 5800 5800 6500
اعتبار بخش خصوصی 10919.40 11530 11790 12100 12324 13382
تسهیلات اعتباری خریدار 13359.85 12592 12859 13613 13247 13159


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.