Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Jan/21 Errol Barrow Day
Apr/02 جمعه قبل از عید پاک
Apr/05 دوشنبه عید پاک
Apr/28 روز قهرمانان ملی
May/24 با دوشنبه
Aug/02 Kadooment Day
Aug/03 روز رهایی
Nov/30 روز استقلال
Dec/25 روز کریسمس
Dec/27 روز بوکس