Jan/01 سال نو
Jan/21 Errol Barrow Day
Apr/15 جمعه قبل از عید پاک
Apr/18 دوشنبه عید پاک
Apr/28 روز قهرمانان ملی
Jun/06 با دوشنبه
Aug/01 Kadooment Day
Aug/02 روز رهایی
Nov/30 روز استقلال
Dec/26 روز بوکس
Dec/27 روز کریسمس