Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Jan/21 Errol Barrow Day
Apr/10 جمعه قبل از عید پاک
Apr/13 دوشنبه عید پاک
Apr/28 روز قهرمانان ملی
May/01 Labor Day / May Day
Jun/01 با دوشنبه
Aug/01 روز رهایی
Aug/03 Kadooment Day
Nov/30 روز استقلال
Dec/25 روز کریسمس
Dec/26 روز بوکس