10/12/2018 واقعی قبلی توافق
10:30 AM
BY
موازنه تجاری OCT $-356.9M $0.9M ®
11/12/2018 واقعی قبلی توافق
12:15 PM
BY
نرخ تورم (سالانه) NOV 5.0% 4.9%
14/12/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
BY
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه NOV 3.5%
17/12/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
BY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 6.4%
19/12/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 PM
BY
تصمیم نرخ بهره 10%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.