10/03/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
BY
موازنه تجاری JAN
01:00 PM
BY
نرخ تورم (سالانه) FEB 4.7%
17/03/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -5.8%
01:00 PM
BY
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه FEB -1.9%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.