17/09/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
BY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 0.6%
10:30 AM
BY
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه AUG 1.3%
10/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BY
موازنه تجاری AUG $-192.3M
11/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
BY
نرخ تورم (سالانه) SEP 5.7%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.