07/08/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BY
Interest Rate Decision 10%
09/08/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BY
Balance of Trade JUN $-219.5M
12/08/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
BY
Inflation Rate YoY JUL 5.7%
16/08/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
BY
Industrial Production YoY JUL 0.1%
09:40 AM
BY
GDP YoY JUL 0.9%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.