10/08/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
BY
موازنه تجاری JUN
01:00 PM
BY
نرخ تورم (سالانه) JUL 9.9%
17/08/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
BY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL 10.4%
01:00 PM
BY
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUL 3.3%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.