16/04/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
BY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 8.3%
01:00 PM
BY
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAR 0.8%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.