17/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 AM
BY
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه FEB 3.5% 7.2% 6%
18/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:15 AM
BY
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه APR -2.1% -0.4% 1.6%
08:00 AM
BY
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR -2.5% 0.2% 4%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BY
موازنه تجاری MAR $-511.1M $ -1090M
12:00 PM
BY
موازنه تجاری APR
01:00 PM
BY
نرخ تورم (سالانه) MAY 16.8%

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.