کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 0.20 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3
دستمزد 1476.30 1680 1574 1628 1638 1905
حداقل دستمزد 400.00 400 400 400 415 415
جمعیت 9.35 9.43 9.43 9.43 9.41 9.41
سن بازنشستگی زنان 57.50 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 62.50 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 9.97 9.2 8.5 8.5 5.8 5.8
قیمت تولید 19486.50 20531 20999 21668 22020 24156
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 11.40 8.7 7.3 6.5 4 4
تغییر قیمت تولید کننده 13.80 15.7 13 13.6 13 9.7

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 9.25 10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 8.25 9 9 9 9 9
نرخ وام 10.25 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 342.30 -1090 -1090 -1090 -690 -690
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.9
واردات 3894.00 3890 3890 3890 3890 3890
صادرات 4236.30 2800 2800 2800 3200 3200

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.30 30 30 30 32 32
بودجه دولت -2.60 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 0.2
ارزش بودجه دولت -324370.10 617962 617962 617962 617962 617962
هزینه های دولت 4712.40 4781 4798 4788 4788 4864


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
تولید صنعتی 6.70 2.8 4.5 4.5 4 4
استخراج معدن 1.40 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
هزینه های مصرف کننده 18320.10 16532 17812 18613 18613 18911
تسهیلات اعتباری خریدار 5222.80 5428 5320 5321 5306 5391
قیمت گازوئیل 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.