بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 2.60 2.61 2.62 2.64 2.65 2.67

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.30 1.2 3.9 2.3 2.1 1.6
نرخ بیکاری 0.20 1 0.7 0.7 0.6 0.8
نرخ تورم 7.70 6.3 6.4 6.1 6.2 5.2
نرخ بهره 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 8.5
موازنه تجاری -407.80 -1320 -1220 -1320 -440 -1090
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.50 30 30 30 30 32
بودجه دولت 2.30 -4 -4 -4 -4 -2.2
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 0.20 1 0.7 0.7 0.6 0.8
دستمزد 1474.60 1436 1408 1378 1628 1628
حداقل دستمزد 400.00 400 400 400 400 415
جمعیت 9.48 9.43 9.43 9.43 9.43 9.41
سن بازنشستگی زنان 57.50 57.5 57.5 57.5 57.5 58
سن بازنشستگی مردان 62.50 62.5 62.5 62.5 62.5 63

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 7.70 6.3 6.4 6.1 6.2 5.2
قیمت تولید 17236.10 16973 17167 17306 112 17685
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 6.60 4 4 4 4 4
تغییر قیمت تولید کننده 8.00 6 6 4.5 4.2 4.2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 8.5
نرخ بهره سپرده 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
نرخ وام 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -407.80 -1320 -1220 -1320 -440 -1090
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.3
واردات 3281.90 3820 3820 3820 3890 3890
صادرات 2874.10 2600 2500 2700 2800 3200

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.50 30 30 30 30 32
بودجه دولت 2.30 -4 -4 -4 -4 -2.2
ارزش بودجه دولت -1244115.30 506004 506004 506004 617962 617962
هزینه های دولت 4770.60 2626 2770 2798 2886 2681


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 8.50 5 3.5 3.5 8 4
شاخص اقتصادی مقدم 1.30 1.5 1.5 0.5 2 2
استخراج معدن -1.10 0.5 1 1.5 2.1 2.1

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 17529.70 11378 11668 11612 12231 11617
تسهیلات اعتباری خریدار 5551.90 5273 5909 5926 4704 5383
قیمت گازوئیل 0.70 0.67 0.63 0.6 0.57 0.54


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.