بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 2.54 2.56 2.57 2.58 2.59 2.62

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -0.8 1.2 3.9 2.3 2.1
نرخ بیکاری 0.20 0.9 1 0.7 0.7 0.6
نرخ تورم 6.10 6.5 6.3 6.4 6.1 6.2
نرخ بهره 7.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7
موازنه تجاری 34.30 -470 -470 -1220 -1320 -440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.50 28 30 30 30 30
بودجه دولت 4.00 -3.6 -4 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 0.20 0.9 1 0.7 0.7 0.6
دستمزد 1276.40 1436 1408 1378 1395 1628
حداقل دستمزد 330.00 375 375 375 375 390
جمعیت 9.48 9.45 9.43 9.43 9.43 9.43
سن بازنشستگی زنان 56.00 57 57 57 57 57
سن بازنشستگی مردان 61.00 62 62 62 62 62

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 6.10 6.5 6.3 6.4 6.1 6.2
قیمت تولید 16823.40 108 106 107 105 112
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 5.00 4 4 4 4 4
تغییر قیمت تولید کننده 6.60 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 7.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7
نرخ بهره سپرده 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.25
نرخ وام 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.25

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 34.30 -470 -470 -1220 -1320 -440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
واردات 2499.10 3820 3820 3820 3820 3890
صادرات 2533.40 2500 2600 2500 2700 2800

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.50 28 30 30 30 30
بودجه دولت 4.00 -3.6 -4 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت -62775.90 506004 506004 506004 506004 617962
هزینه های دولت 2692.50 2824 2708 2770 2844 2886


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -1.80 -10 2.6 3.5 3.5 8
شاخص اقتصادی مقدم -1.30 -3.5 0.5 0.5 0.5 2
استخراج معدن -1.80 -2.5 0.5 1 1.5 2.1

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 11176.00 11968 11733 11668 11979 12231
تسهیلات اعتباری خریدار 5884.20 4603 5437 5909 5926 4704
قیمت گازوئیل 0.66 0.65 0.67 0.63 0.6 0.62


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.