بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 2.53 2.54 2.56 2.57 2.58 2.6

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 3.9 2.3 2.1 2.1 1.6
نرخ بیکاری 0.20 1 1 1 0.7 0.7
نرخ تورم 8.50 9 8.4 7 6.5 5.8
نرخ بهره 8.50 7.75 7.75 8 8.25 8.5
موازنه تجاری -14.80 -1320 -1220 -440 -440 -1090
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8 -1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 30 30 30 30 32
بودجه دولت 2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -1.3 -1.3
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 0.20 1 1 1 0.7 0.7
دستمزد 1384.70 1436 1408 1628 1628 1628
حداقل دستمزد 400.00 400 400 400 400 415
جمعیت 9.35 9.43 9.43 9.43 9.43 9.41
سن بازنشستگی زنان 57.50 57.5 57.5 57.5 58 58
سن بازنشستگی مردان 62.50 62.5 62.5 62.5 63 63

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 8.50 9 8.4 7 6.5 5.8
قیمت تولید 17729.40 16973 17167 112 112 17685
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 7.80 6 6 4 5 4
تغییر قیمت تولید کننده 9.50 6 4.5 4.2 4.2 4.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 8.50 7.75 7.75 8 8.25 8.5
نرخ بهره سپرده 7.50 6.75 6.75 9.5 7 7.25
نرخ وام 9.50 8.75 8.75 12.5 9 9.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -14.80 -1320 -1220 -440 -440 -1090
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8 -1.8
واردات 2664.50 3820 3820 3890 3890 3890
صادرات 2649.70 2500 2700 2800 2800 3200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 30 30 30 30 32
بودجه دولت 2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -1.3 -1.3
ارزش بودجه دولت -472048.50 506004 506004 617962 617962 617962
هزینه های دولت 4880.80 2626 2770 2886 2886 2681


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 9.20 8.3 6.5 5.1 2.8 4
شاخص اقتصادی مقدم 0.90 1.5 1.5 2 2 2
استخراج معدن -1.60 1 1.5 2.1 2.1 2.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 16753.20 11378 11668 12231 12231 11617
تسهیلات اعتباری خریدار 5316.80 5273 5909 4704 4704 5383
قیمت گازوئیل 0.75 0.67 0.63 0.62 0.57 0.54


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.