بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.17
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 1.3 1.9 2 2.1 2.2
نرخ بیکاری 0.30 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
نرخ تورم 5.00 4.8 4.2 4.5 4.8 5.1
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
موازنه تجاری -442.70 -510 -160 -220 -220 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -4 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.80 27.8 27.5 27.5 27.5 27.5
بودجه دولت 2.90 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
دستمزد 1123.40 1267 1110 1110 1110 1436
حداقل دستمزد 330.00 330 375 375 375 375
جمعیت 9.49 9.5 9.48 9.48 9.48 9.48
سن بازنشستگی زنان 56.00 56.5 57 57 57 57
سن بازنشستگی مردان 61.00 61.5 62 62 62 62
هزینه زندگی خانواده 515.00 585 585 585 585 663
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589.00 669 669 669 669 758
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395.00 449 449 449 449 509
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 5.00 4.8 4.2 4.5 4.8 5.1
قیمت تولید 99.90 105 105 105 107 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.7 0.8 0.4 0.4 0.5
تورم مواد غذایی 5.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4
تغییر قیمت تولید کننده 104.50 6.8 6.8 6.5 6.5 5.6
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
نرخ بهره سپرده 8.00 8 8 8 8 8
نرخ وام 10.00 10 10 10 10 10
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -442.70 -510 -160 -220 -220 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -4 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 3130.80 3740 3290 3340 3340 3820
صادرات 2688.10 3230 3130 3120 3120 3350
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.80 27.8 27.5 27.5 27.5 27.5
بودجه دولت 2.90 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6
هزینه های دولت 2727.60 2725 2765 2782 2785 2785
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 0.60 0.8 3.7 4.1 4.1 4.5
شاخص اقتصادی مقدم 1.10 1.3 1.3 1.6 1.9 2.2
استخراج معدن 0.60 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 11919.00 11551 11459 12157 12169 11805
قیمت گازوئیل 0.82 0.75 0.73 0.71 0.69 0.65


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.