بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 2.39 2.42 2.43 2.44 2.45 2.48

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -1.5 -1.5 -1.2 1.2 1.8
نرخ بیکاری 0.20 0.5 0.7 0.9 1 0.6
نرخ تورم 5.40 4.5 4.8 5.1 5.1 4.2
نرخ بهره 8.00 8 8 8 7.5 7
موازنه تجاری -324.90 -220 -940 -470 -1020 -440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.90 28 28 28 30 30
بودجه دولت 4.00 -3.6 -3.6 -3.6 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 0.20 0.5 0.7 0.9 1 0.6
دستمزد 1193.80 1231 1260 1407 1272 1595
حداقل دستمزد 330.00 375 375 375 375 390
جمعیت 9.48 9.45 9.45 9.45 9.43 9.43
سن بازنشستگی زنان 56.00 57 57 57 57 57
سن بازنشستگی مردان 61.00 62 62 62 62 62
هزینه زندگی خانواده 515.00 587 586 585 585 663
هزینه زندگی انفرادی 265.00 302 301 301 301 341
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589.00 671 670 669 669 758
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395.00 450 449 449 449 509

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 5.40 4.5 4.8 5.1 5.1 4.2
قیمت تولید 101.30 107 107 106 106 112
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 4.70 4.8 4.8 4 4 4
تغییر قیمت تولید کننده 105.50 6.5 6.5 5.6 5.6 5.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 8.00 8 8 8 7.5 7
نرخ بهره سپرده 7.00 7 7 7 6.5 6.5
نرخ وام 9.00 9 9 9 8.5 8.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -324.90 -220 -940 -470 -1020 -440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
واردات 2628.50 3340 3340 3820 3820 3890
صادرات 2303.60 2200 2400 2700 2800 3200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.90 28 28 28 30 30
بودجه دولت 4.00 -3.6 -3.6 -3.6 -4 -4
ارزش بودجه دولت 454184.80 331509 331509 506004 506004 617962
هزینه های دولت 2729.60 2687 2703 2711 2777 2760


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -3.80 -6.5 -8 -10 2.6 8
شاخص اقتصادی مقدم -1.30 -2.6 -3 -3.5 0.5 2
استخراج معدن -2.20 2.8 2.8 3.7 3.7 3.7

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 11827.30 11740 12062 12098 12392 12316
تسهیلات اعتباری خریدار 5838.70 4786 5179 5415 5676 5513
قیمت گازوئیل 0.75 0.79 0.75 0.71 0.68 0.64


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.