بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 2.11 2.11 2.12 2.13 2.14 2.16
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 1.9 2 2.1 2.2 2.1
نرخ بیکاری 0.30 0.4 0.5 0.5 0.7 1
نرخ تورم 4.70 4.2 4.5 4.8 5.1 4.2
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 8.5
موازنه تجاری -549.20 -160 -220 -940 -470 -440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.80 27.5 27.5 27.5 27.5 27
بودجه دولت 4.00 2 2 2 2 2.2
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.4 0.5 0.5 0.7 1
دستمزد 981.60 1204 1229 1259 1117 1266
حداقل دستمزد 330.00 375 375 375 375 390
جمعیت 9.49 9.45 9.45 9.45 9.45 9.43
سن بازنشستگی زنان 56.00 57 57 57 57 57
سن بازنشستگی مردان 61.00 62 62 62 62 62
هزینه زندگی خانواده 515.00 587 586 585 586 664
هزینه زندگی انفرادی 265.00 302 301 301 301 342
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589.00 671 670 669 670 760
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395.00 450 449 449 449 509
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.70 4.2 4.5 4.8 5.1 4.2
قیمت تولید 100.30 107 107 107 105 111
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.8 0.4 0.4 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 4.30 4.8 4.8 4.8 4 4
تغییر قیمت تولید کننده 104.40 6.8 6.5 6.5 5.6 5.6
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 8.5
نرخ بهره سپرده 8.00 8 8 8 8 8
نرخ وام 10.00 10 10 10 10 10
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -549.20 -160 -220 -940 -470 -440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
واردات 3171.10 3290 3340 3340 3820 3890
صادرات 2621.90 2100 2200 2400 2700 3200
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.80 27.5 27.5 27.5 27.5 27
بودجه دولت 4.00 2 2 2 2 2.2
ارزش بودجه دولت 64454.80 331509 331509 331509 506004 617962
هزینه های دولت 2744.20 2765 2782 2785 2788 2846
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 1.00 3.7 4.1 4.1 4.5 2.8
شاخص اقتصادی مقدم 1.20 1.3 1.6 1.9 2.2 1.7
استخراج معدن 0.40 2.8 2.8 2.8 3.7 3.7
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 12245.40 11459 12157 12169 12181 12437
تسهیلات اعتباری خریدار 5342.50 4648 4956 5368 5481 5596
قیمت گازوئیل 0.84 0.92 0.95 0.97 0.99 0.99


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.