بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 2.05 2.04 2.05 2.06 2.07 2.1
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.7 1.8 1.9 2 2.2
نرخ بیکاری 0.30 0.5 0.6 0.6 0.6 1.1
نرخ تورم 6.00 5.6 5.4 5 5.1 5.1
نرخ بهره 9.50 9.5 9.5 9.5 9 9
موازنه تجاری -141.20 -50 -510 -160 -220 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -4 -4 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.00 27.8 27.8 27.5 27.5 27.5
بودجه دولت 2.90 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.5 0.6 0.6 0.6 1.1
دستمزد 1080.50 1096 1267 1110 1110 1436
حداقل دستمزد 330.00 330 330 341 341 341
جمعیت 9.49 9.47 9.47 9.45 9.45 9.45
سن بازنشستگی زنان 56.00 56 56.5 57 57 57
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 61.5 62 62 62
هزینه زندگی خانواده 515.00 568 585 585 585 663
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589.00 648 669 669 669 758
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395.00 428 449 449 449 509
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 6.00 5.6 5.4 5 5.1 5.1
قیمت تولید 100.20 105 105 105 107 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.6 0.7 0.8 0.4 0.5
تورم مواد غذایی 6.70 4.7 4.8 4.8 4.8 4
تغییر قیمت تولید کننده 106.90 7.5 6.8 6.8 6.5 5.6
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 9.50 9.5 9.5 9.5 9 9
نرخ بهره سپرده 8.25 8.25 8.25 8.25 7.75 7.75
نرخ وام 11.50 11.5 11.5 11.5 11 11
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -141.20 -50 -510 -160 -220 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -4 -4 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 2838.20 3010 3740 3290 3340 3820
صادرات 2697.00 2960 3230 3130 3120 3350
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.00 27.8 27.8 27.5 27.5 27.5
بودجه دولت 2.90 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6
هزینه های دولت 2713.20 2768 2739 2765 2767 2799
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 0.60 2.1 3 3.7 4.1 4.5
شاخص اقتصادی مقدم 1.30 1.5 1.7 1.3 1.6 2.2
استخراج معدن 1.50 3 2.8 2.8 2.8 3.7
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 11244.90 12023 11608 11459 11470 11863
قیمت گازوئیل 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.72


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.