بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 3.32 3.4 3.48 3.56 3.65 3.83

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.40 -2.8 -3.2 -1.3 -0.8 2.6
نرخ بیکاری 3.90 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 17.00 18.5 15 13 10 5.8
نرخ بهره 12.00 14 13 13 10 8
موازنه تجاری -353.60 -1090 -1090 -1000 -890 -1700
حساب جاری 896.90 400 500 -400 150 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.5 -1.5 -1.2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50 38 38 40 42 42
بودجه دولت -0.30 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 3.90 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
دستمزد 1573.40 1633 1640 1906 1820 2160
حداقل دستمزد 457.00 457 457 500 500 500
جمعیت 9.25 9.2 9.2 9.1 9.1 9.1
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 17.00 18.5 15 13 10 5.8
قیمت تولید 21348.00 21557 21859 22215 22816 23925
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 19.00 18.8 16.2 15 14 10
تغییر قیمت تولید کننده 16.20 14.6 14 10 8 7.7

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 12.00 14 13 13 10 8
نرخ بهره سپرده 8.25 8.25 10.25 9.25 9.25 7.25
نرخ وام 10.25 10.25 12.25 11.25 11.25 9.25

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -353.60 -1090 -1090 -1000 -890 -1700
حساب جاری 896.90 400 500 -400 150 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.5 -1.5 -1.2 -2 -2
واردات 3307.80 3890 4000 4000 3500 4000
صادرات 2954.20 2800 3000 3000 2500 2300

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50 38 38 40 42 42
بودجه دولت -0.30 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
ارزش بودجه دولت -737604.30 -500000 -500000 -600000 -600000 -800000
هزینه های دولت 4588.20 4580 4685 4529 4551 4807
بدهی های دولت 60505613.70 64000000 65000000 68000000 70000000 73000000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تولید صنعتی -4.20 0 -1 1 1 1
استخراج معدن 2.50 2.1 1 2 1.5 2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
هزینه های مصرف کننده 17235.90 17807 17393 17012 17098 17845
تسهیلات اعتباری خریدار 5241.70 5058 5090 5074 5174 5206
قیمت گازوئیل 0.68 0.7 0.73 0.76 0.78 0.78


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.