بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 2.46 2.47 2.48 2.49 2.5 2.53

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 -2.1 -0.8 1.2 3.9 2.1
نرخ بیکاری 0.20 0.7 0.9 1 0.7 0.6
نرخ تورم 5.20 4.5 4.8 5.2 5.3 5.5
نرخ بهره 7.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7
موازنه تجاری -137.10 -940 -470 -1220 -1320 -440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.50 28 28 30 30 30
بودجه دولت 4.00 -3.6 -3.6 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 0.20 0.7 0.9 1 0.7 0.6
دستمزد 1248.90 1263 1408 1378 1395 1597
حداقل دستمزد 330.00 375 375 375 375 390
جمعیت 9.48 9.45 9.45 9.43 9.43 9.43
سن بازنشستگی زنان 56.00 57 57 57 57 57
سن بازنشستگی مردان 61.00 62 62 62 62 62

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.20 4.5 4.8 5.2 5.3 5.5
قیمت تولید 100.20 107 106 107 105 112
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 4.60 4.8 4 4 4 4
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 6.5 5.6 5.6 5.6 5.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 7.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7
نرخ بهره سپرده 6.75 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ وام 8.75 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -137.10 -940 -470 -1220 -1320 -440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
واردات 2442.40 3340 3820 3820 3820 3890
صادرات 2305.30 2400 2500 2600 2500 2800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.50 28 28 30 30 30
بودجه دولت 4.00 -3.6 -3.6 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت -1714213.10 331509 506004 506004 506004 617962
هزینه های دولت 2737.30 2687 2708 2762 2836 2765


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -3.10 -8 -10 2.6 3.5 8
شاخص اقتصادی مقدم -1.70 -3 -3.5 0.5 0.5 2
استخراج معدن -1.70 -2.1 -2.5 0.5 1 2.1

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 11529.40 11988 11733 11969 12289 11979
تسهیلات اعتباری خریدار 5704.00 5147 5437 5909 5985 5551
قیمت گازوئیل 0.78 0.7 0.67 0.63 0.6 0.57


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.