18/01/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC -10.0
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -0.3%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV -0.6%
22/01/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
موازنه تجاری NOV $-0.8B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات NOV 9.1%
07:05 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) NOV 1.4%
07:35 PM
CO
اطمینان کسب و کار DEC -10.1
29/01/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 4.75%
30/01/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) DEC 2.0%
31/01/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری DEC 8.4%
02/02/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات DEC 6.7%
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) JAN 3.27%
06/02/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.38%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) JAN 4.09%
14/02/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC
03:00 PM
CO
موازنه تجاری DEC
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات DEC
15/02/2018 واقعی قبلی توافق
03:45 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN
21/02/2018 واقعی قبلی توافق
04:00 PM
CO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4
04:00 PM
CO
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) DEC
22/02/2018 واقعی قبلی توافق
04:30 PM
CO
اطمینان کسب و کار JAN
23/02/2018 واقعی قبلی توافق
07:15 PM
CO
تصمیم نرخ بهره
28/02/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری JAN
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) JAN
02/03/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات JAN
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) FEB
06/03/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) FEB
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) FEB
14/03/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN
15/03/2018 واقعی قبلی توافق
03:45 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB
20/03/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات JAN
03:00 PM
CO
موازنه تجاری JAN
07:25 PM
CO
تصمیم نرخ بهره
22/03/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) JAN
23/03/2018 واقعی قبلی توافق
06:25 PM
CO
اطمینان کسب و کار FEB
28/03/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری FEB
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) FEB
03/04/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات FEB
04/04/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) MAR
06/04/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) MAR
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) MAR
16/04/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB
20/04/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات FEB
03:00 PM
CO
موازنه تجاری FEB
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) FEB


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.