20/09/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
CO
اطمینان کسب و کار AUG 15.6 16.3
30/09/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
CO
نرخ بیکاری AUG 14.3%
06:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 1.75%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) AUG 6.2%
01/10/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات AUG 27.4%
03:00 PM
CO
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید داویوندا SEP 53.2
04/10/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 17.60%
06/10/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.44%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.45%
07/10/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP -8.2
15/10/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 20.1%
03:00 PM
CO
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 26.9%

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.