22/06/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
موازنه تجاری APR $-1.8B $-1.6B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات APR 51% 35.7%
23/06/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
اطمینان کسب و کار MAY -3.2 -5.1
28/06/2021 واقعی قبلی
06:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 1.75%
30/06/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
CO
نرخ بیکاری MAY 15.1%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) MAY 471%
01/07/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید داویوندا JUN 46.7
02/07/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات MAY 56.3%
07:00 PM
CO
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUN 18.77%
03/07/2021 واقعی قبلی
05:00 PM
CO
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.3%
05:00 PM
CO
نرخ تورم (ماهانه) JUN 1%
08/07/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -34.3
15/07/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 63.7%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 75%
16/07/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
اطمینان کسب و کار JUN -3.2
19/07/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
موازنه تجاری MAY $-1.8B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات MAY 51%
07:00 PM
CO
(سالانه) ISE فعالیت اقتصادی MAY 28.7%


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.