17/02/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
موازنه تجاری DEC $-0.7B $-1.8B ®
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات DEC -2.5% 6.3%
19/02/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -1.2 -9.5
26/02/2020 واقعی قبلی
03:50 PM
CO
اطمینان کسب و کار JAN 8.5
28/02/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری JAN 9.5%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) JAN 9.3%
02/03/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات JAN -1.9%
04/03/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) FEB 4.69%
06/03/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) FEB 3.62%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.42%
13/03/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 3.2%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 7.1%


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.