17/09/2018 واقعی قبلی توافق
04:55 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG 4.7 9.8
18/09/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
موازنه تجاری JUL $-0.7B $-0.90B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات JUL 15.9% 11.9%
21/09/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) JUL 2.9%
26/09/2018 واقعی قبلی توافق
08:45 PM
CO
اطمینان کسب و کار AUG 5.0
28/09/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری AUG 9.7%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) AUG -5.2%
07:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 4.25%
01/10/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
Davivienda Manufacturing PMI SEP 53.3
04/10/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) SEP 5.16%
05/10/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.1%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.12%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات AUG 16.2%
16/10/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 4.7


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.