02/04/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات FEB -5.2% 11.7%
03/04/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) MAR 4.71% 2.67%
04/04/2020 واقعی قبلی
05:00 PM
CO
نرخ تورم (سالانه) MAR 3.86% 3.72%
05:00 PM
CO
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.57% 0.67%
15/04/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 3.7%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 7.5%
20/04/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR -11.2
21/04/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
موازنه تجاری FEB $-0.9B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات FEB 0.6%
22/04/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
CO
اطمینان کسب و کار MAR 9.8
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) FEB 3.5%
30/04/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری MAR 12.2%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) MAR 5.3%
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 3.75%


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.