15/03/2018 واقعی قبلی توافق
03:15 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB -7.8 -5.4
20/03/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
موازنه تجاری JAN $0.31B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات JAN -10.0%
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 4.5%
22/03/2018 واقعی قبلی توافق
03:25 PM
CO
اطمینان کسب و کار FEB 0.0
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) JAN 1.3%
28/03/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری FEB 11.8%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) FEB 0.9%
03/04/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات FEB 14.6%
04/04/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) MAR 3.6%
06/04/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) MAR 3.37%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.71%
16/04/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR -7.8
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 1%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 6.2%
20/04/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
موازنه تجاری FEB
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات FEB
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) FEB
25/04/2018 واقعی قبلی توافق
12:45 PM
CO
اطمینان کسب و کار MAR
27/04/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره
30/04/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری MAR
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) MAR
04/05/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات MAR
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) APR
05/05/2018 واقعی قبلی توافق
05:00 PM
CO
نرخ تورم (سالانه) APR
05:00 PM
CO
نرخ تورم (ماهانه) APR
11/05/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
موازنه تجاری MAR
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات MAR
15/05/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR
04:00 PM
CO
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.6%
04:00 PM
CO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 1.6%
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) MAR
17/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده APR
23/05/2018 واقعی قبلی توافق
04:45 PM
CO
اطمینان کسب و کار APR
27/05/2018 واقعی قبلی توافق
CO
انتخابات ریاست جمهوری
30/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) APR
31/05/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری APR
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره
01/06/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات APR
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) MAY
06/06/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) MAY
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) MAY
15/06/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR
19/06/2018 واقعی قبلی توافق
04:55 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY
20/06/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
موازنه تجاری APR
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات APR


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.