بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3414.90 3391 3421 3451 3481 3543
بازار سهام 1594.22 1562 1544 1527 1509 1475
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.80 5.98 6.08 6.19 6.3 6.51
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.7 1.1 0.5 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.3 3 3.3 3.6 3.2
نرخ بیکاری 10.70 9.2 9.1 9.6 9.1 9.4
نرخ تورم 3.75 3.7 3.5 3.4 3.3 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75
موازنه تجاری -1.30 -0.08 0.8 -0.6 -0.9 1.2
حساب جاری -3239.00 -3600 -3300 -3500 -3400 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 52 52 53 53 53
بودجه دولت -3.10 -2.8 -2.8 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 9.30 7.6 3.9 4 4.3 5.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.80 -7 5 3 4 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.80 -3 5 3 2 4
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.7 1.1 0.5 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.3 3 3.3 3.6 3.2
تولید ناخالص داخلی 330.20 370 370 375 375 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213961.53 221996 240506 210516 221664 248202
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 49948.66 48629 49439 49343 51747 51021
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698.40 7700 7700 7800 7800 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13332.87 13530 13530 13900 13900 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13271.43 13662 13754 14361 13749 14194
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13571.36 16038 17758 12784 14060 18326
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25561.50 27455 27905 25354 26482 28798
تولید ناخالص داخلی از معادن 10869.60 11488 11555 11334 11261 11925
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11028.20 11054 11498 11075 11425 11866
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6520.00 6920 6933 6627 6755 7155
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 10.70 9.2 9.1 9.6 9.1 9.4
افراد بیکار 2657.30 2490 2550 2750 2850 2850
جمعیت 49.83 50.1 49.83 50.37 50.37 50.37
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2480000 2508498
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500.00 834000 834000 834000 834000 850000
هزینه زندگی خانواده 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
هزینه زندگی انفرادی 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
نرخ اشتغال 56.23 56.3 56.8 56 56.3 56.9
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.75 3.7 3.5 3.4 3.3 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.03 103 104 105 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.57 103 103 105 106 107
قیمت تولید 118.91 122 119 122 123 125
تورم مواد غذایی 6.42 6 5 4.5 4 3
تغییر قیمت تولید کننده 4.99 5.3 4.8 4.5 4.3 4.4
CPI مسکن آب و برق 102.53 103 104 105 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.63 103 104 105 106 107
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75
نرخ بهره بین بانکی 4.25 4.26 4.26 4.51 4.51 4.51
نرخ بهره سپرده 4.70 4.7 4.7 4.95 4.95 4.95
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1.30 -0.08 0.8 -0.6 -0.9 1.2
حساب جاری -3239.00 -3600 -3300 -3500 -3400 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
واردات 4.57 3.85 3.7 4.5 4.6 3.8
صادرات 3.27 3.7 4.5 3.9 3.7 5
بدهی خارجی 134971.78 131731 135988 137180 138812 140340
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 52 52 53 53 53
بودجه دولت -3.10 -2.8 -2.8 -3 -3 -3
هزینه های دولت 34097.73 34675 34544 34678 35325 35650
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 9.30 7.6 3.9 4 4.3 5.4
تولید صنعتی 3.50 3 3.6 4.5 4.1 3.2
شاخص اقتصادی مقدم 2.70 2.9 3.3 3.1 3.4 3.4
شاخص PMI تولید 50.30 51 53 52.5 53 54
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.80 -7 5 3 4 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.80 -3 5 3 2 4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.50 5.7 4.2 4 3.5 4.1
هزینه های مصرف کننده 154230.89 153643 154236 157253 159783 159172
قیمت گازوئیل 0.74 0.71 0.69 0.67 0.65 0.65


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.