بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3627.14 3654 3686 3717 3749 3813
بازار سهام 1138.91 1109 1087 1065 1043 1000
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.51 5.6 5.69 5.78 5.87 6.05

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.40 11 0.5 0.7 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -6 -1.5 1.5 2.1 3.2
نرخ بیکاری 21.40 21 20.5 19.5 19 17.7
نرخ تورم 2.19 3.2 3.3 3.2 3.2 3.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.38 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
نرخ بهره 2.50 2.25 2.25 2.25 2.5 2.75
موازنه تجاری -1.25 -0.5 1.2 -0.7 -0.4 0.2
حساب جاری -2712.00 -2800 -3000 -3300 -3400 -3300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 55 55 53 53 53
بودجه دولت -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار -21.30 -20 -10 2 4 7.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.10 -20 -10 -5 1 3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -42.50 -5 -2 6 5 4.3
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.40 11 0.5 0.7 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -6 -1.5 1.5 2.1 3.2
تولید ناخالص داخلی 323.80 300 300 310 310 310
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 205189.63 215446 238027 208267 209499 245644
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 49061.90 48522 47229 49798 50092 48741
تولید ناخالص داخلی سرانه 7842.90 7500 7500 7700 7700 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14730.88 14120 14120 14350 14350 14350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14324.26 13410 13626 14539 14625 14062
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11087.58 14189 16855 11254 11320 17395
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24357.80 26193 27092 24723 24869 27959
تولید ناخالص داخلی از معادن 10446.22 10608 11082 10603 10666 11437
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10593.76 11067 11498 10753 10816 11866
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6897.00 6667 6794 7000 7042 7011

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 21.40 21 20.5 19.5 19 17.7
افراد بیکار 4693.93 4000 3900 3800 3600 3200
جمعیت 50.37 50.37 50.91 50.91 50.91 51.45
نرخ مشارکت نیروی کار 55.20 56 56.5 57 58 61
افراد شاغل 17262.39 22400 22800 22800 22800 22800
نرخ اشتغال 43.40 42 44 46 48 52

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.19 3.2 3.3 3.2 3.2 3.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.38 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.36 107 107 109 109 111
قیمت مصرف کننده اصلی 104.72 106 107 108 108 110
اندازه اصل تورم 2.55 3.1 3.2 3.2 3.2 3
قیمت تولید 115.73 121 123 119 117 127
تورم مواد غذایی 6.55 4 3.5 3.5 3.5 2.5
تغییر قیمت تولید کننده -1.92 0.5 1.9 2.3 2.7 3.5
CPI مسکن آب و برق 104.52 106 107 108 108 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.93 106 107 108 106 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 2.50 2.25 2.25 2.25 2.5 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.50 2.77 2.77 2.77 3.02 3.02
ذخایر ارزی 56361.68 53800 54000 54000 54000 54800
نرخ بهره سپرده 4.70 4.7 4.7 4.7 4.95 4.95
ترازنامه بانک مرکزی 285068.90 287000 288000 286000 280000 278000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -1.25 -0.5 1.2 -0.7 -0.4 0.2
حساب جاری -2712.00 -2800 -3000 -3300 -3400 -3300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
واردات 3.10 3.4 3.6 4.1 4 4.5
صادرات 2.24 2.9 3.8 3.4 3.6 4.7
بدهی خارجی 140231.71 141100 142300 143000 143000 143500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3588.84 2890 2890 2890 2890 3069
گردش سرمایه -2378.35 -3000 -3000 -3000 -3000 -3104
حواله 506.70 530 600 550 510 610

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 55 55 53 53 53
بودجه دولت -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
ارزش بودجه دولت 327.26 -4265 -3782 -4075 -4075 -4053
هزینه های دولت 35517.50 34315 34891 36050 36263 36008
درآمدهای دولت 18502.67 12200 12200 12200 12200 12127
مخارج نظامی 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -21.30 -20 -10 2 4 7.5
تولید صنعتی -35.80 -4 -3 1.5 2 3.4
مجموع فروش خودرو 1382.00 13500 13800 13800 13800 13600
ثبت خودرو 20523.00 18800 30000 25000 19000 32000
شاخص اقتصادی مقدم -20.10 -0.5 0.5 2.5 3 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -26.70 0.3 0.6 0.4 0.6 1
شاخص PMI تولید 54.70 53 53 53.5 54 54.7
تولید سیمان 778700.00 1050000 1170000 1100000 1100000 1250000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.10 -20 -10 -5 1 3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -42.50 -5 -2 6 5 4.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -42.90 -2 1.5 4.5 3.8 4.3
هزینه های مصرف کننده 156981.13 150125 153418 159336 160278 158328
اعتبار بخش خصوصی 328835.84 244146 264975 273040 335741 273454
تسهیلات اعتباری خریدار 158290.30 145751 154842 163166 161614 159797
قیمت گازوئیل 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 25.93 27.8 27.9 28.3 28.3 28.3

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 142.34 149 149 149 149 151


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.