بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3450.50 3406 3436 3466 3496 3557
بازار سهام 1613.90 1615 1597 1579 1561 1526
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.07 5.92 6.02 6.12 6.23 6.45
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1.1 0.5 0.8 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3 3.3 3.6 3.4 3.3
نرخ بیکاری 10.20 10 9.6 9.1 9.2 9.4
نرخ تورم 3.86 3.5 3.4 3.3 3.2 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75
موازنه تجاری -1.12 0.8 -0.6 -0.9 -0.5 1.2
حساب جاری -3239.00 -3300 -3500 -3400 -3200 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 52 53 53 53 53
بودجه دولت -3.10 -2.8 -3 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 11.50 6.9 6.1 6.5 6.7 7
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.70 5 3 4 5 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.00 5 3 2 2.7 4
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1.1 0.5 0.8 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3 3.3 3.6 3.4 3.3
تولید ناخالص داخلی 330.20 370 375 375 375 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 221978.55 240506 210516 221664 221236 248443
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 50034.50 49439 49343 51747 51647 51070
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698.40 7700 7800 7800 7800 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13332.87 13530 13900 13900 13900 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13572.26 13754 14361 13749 13723 14208
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15123.21 17758 12784 14060 14033 18344
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26990.15 27905 25354 26482 26431 28826
تولید ناخالص داخلی از معادن 11237.03 11555 11334 11261 11239 11936
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11416.50 11498 11075 11425 11403 11877
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6887.00 6933 6627 6755 6742 7162
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 10.20 10 9.6 9.1 9.2 9.4
افراد بیکار 2531.50 2550 2750 2850 2890 2850
جمعیت 49.83 50 50.17 50.17 50.17 50.17
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2480000 2508498
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500.00 834000 834000 834000 834000 850000
هزینه زندگی خانواده 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
هزینه زندگی انفرادی 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
نرخ اشتغال 56.30 56.8 56 56.3 56.6 56.9
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.86 3.5 3.4 3.3 3.2 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.43 104 105 106 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.92 103 105 105 106 107
قیمت تولید 120.34 119 122 123 126 125
تورم مواد غذایی 6.87 5 4.5 4 3.5 3
تغییر قیمت تولید کننده 2.40 4.8 4.5 4.3 4.4 4.4
CPI مسکن آب و برق 102.94 104 105 106 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.82 104 105 106 106 107
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75
نرخ بهره بین بانکی 4.25 4.76 4.76 4.51 4.51 4.76
نرخ بهره سپرده 4.70 6.5 6.5 4.95 4.95 6.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1.12 0.8 -0.6 -0.9 -0.5 1.2
حساب جاری -3239.00 -3300 -3500 -3400 -3200 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
واردات 4.20 3.7 4.5 4.6 3.8 3.8
صادرات 3.08 4.5 3.9 3.7 3.3 5
بدهی خارجی 135817.79 127150 127150 137180 139100 127000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 52 53 53 53 53
بودجه دولت -3.10 -2.8 -3 -3 -3 -3
هزینه های دولت 34604.37 34544 34678 35325 35257 35684
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 11.50 6.9 6.1 6.5 6.7 7
تولید صنعتی 0.30 3.6 4.5 4.1 3.9 3.2
شاخص اقتصادی مقدم 3.40 3.3 3.1 3.4 3.2 3.4
شاخص PMI تولید 51.10 53 52.5 53 53.5 54
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.70 5 3 4 5 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.00 5 3 2 2.7 4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.90 4.2 4 3.5 3.9 4.1
هزینه های مصرف کننده 156171.26 154236 157253 159783 159475 159326
قیمت گازوئیل 0.76 0.67 0.66 0.64 0.62 0.58


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.