بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 3930.55 4002 4039 4077 4114 4191
بازار سهام 1491.48 1414 1370 1327 1286 1207
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.11 11.49 11.67 11.84 12.02 12.39

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.5 0.9 1 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.50 7.5 6.3 5 2.7 3
نرخ بیکاری 12.10 12.3 12.1 12.1 11.9 12
نرخ تورم 9.23 9.51 9.54 9.45 6.11 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.25 0.84 0.7 0.5 0.4 0.4
نرخ بهره 6.00 7 8 8 7.5 7.5
موازنه تجاری -1.52 -1.47 -1.51 -1.57 -1.83 -2.2
حساب جاری -6136.00 -2900 -2200 -2500 -3000 -3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -3.5 -3.5 -3.5 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 64.5 64.5 64.5 62 62
بودجه دولت -7.80 -6 -6 -6 -4 -4
اطمینان کسب و کار 10.30 5 4 3 1 0
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.50 -10 4 7 9 15
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.20 2.5 2.5 4 3 4
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 34 34 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 39 39 39

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.5 0.9 1 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.50 7.5 6.3 5 2.7 3
تولید ناخالص داخلی 271.40 350 350 350 350 370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 227487.29 229111 245019 267614 233629 275643
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43980.96 41311 42898 42660 45168 43940
تولید ناخالص داخلی سرانه 5889.22 6300 6300 6300 6300 6450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13441.49 14800 14800 14800 14800 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13891.48 14516 15846 15353 14267 15814
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11402.86 10956 11059 12413 11711 12786
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28224.79 26290 30916 31560 28987 32507
تولید ناخالص داخلی از معادن 9101.10 9683 9774 10221 9347 10528
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11049.22 9721 11416 12297 11348 12666
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6825.80 6996 7484 7544 7010 7770

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 12.10 12.3 12.1 12.1 11.9 12
افراد بیکار 2990.33 2700 2600 2500 2500 2500
جمعیت 50.88 51.45 51.45 51.99 51.99 51.99
افراد شاغل 21679.83 20800 21400 21600 21600 21800
نرخ اشتغال 55.82 55.1 55.2 55.3 55.3 55.5
نرخ مشارکت نیروی کار 64.20 63 64 64 63 63
حداقل دستمزد 908526.00 970000 970000 970000 970000 1028000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 9.23 9.51 9.54 9.45 6.11 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.25 0.84 0.7 0.5 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.71 119 121 122 123 127
قیمت مصرف کننده اصلی 115.73 114 115 116 120 122
اندازه اصل تورم 7.67 5.3 5.1 5 5 5
قیمت تولید 177.54 182 175 174 182 178
تورم مواد غذایی 26.17 20 13 9 8 5
قیمت واردات 154.26 154 156 158 158 165
قیمت صادرات 205.70 174 176 180 180 185
CPI مسکن آب و برق 112.04 117 119 120 118 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.28 116 117 118 118 119
تغییر قیمت تولید کننده 35.65 33 23 15 5 2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 6.00 7 8 8 7.5 7.5
نرخ بهره بین بانکی 6.03 7.03 8.03 8.03 7.53 7.53
عرضه پول M0 102979.47 105900 106200 115400 115400 126600
عرضه پول M1 182384.85 189300 190300 205500 205500 230000
عرضه پول M3 703914.74 680000 685000 710700 710700 780500
ذخایر ارزی خارجی 57473.73 60500 61100 62000 62000 64500
نرخ بهره سپرده 3.38 4.38 5.38 5.38 4.88 4.88
ترازنامه بانک مرکزی 298592.00 305952 308607 311261 313915 320108
عرضه پول M2 648705.71 630000 640000 650900 650900 690300

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -1.52 -1.47 -1.51 -1.57 -1.83 -2.2
حساب جاری -6136.00 -2900 -2200 -2500 -3000 -3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -3.5 -3.5 -3.5 -4 -4
واردات 7.06 5.57 5.71 5.87 6.03 6.5
صادرات 4.97 4.1 4.2 4.3 4.2 4.3
بدهی خارجی 171954.18 174688 176328 177968 179608 184528
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2157.94 2600 2700 3000 3000 3200
گردش سرمایه -5556.46 -4500 -5000 -4900 -4900 -5000
حواله 647.26 620 610 600 630 650
تغییرات سالیانه صادرات 46.90 33 13 3 -13 3
رابطه مبادله 164.73 144 145 145 145 145

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 64.5 64.5 64.5 62 62
بودجه دولت -7.80 -6 -6 -6 -4 -4
ارزش بودجه دولت -15758.38 -8100 -7350 -5500 -5500 -5500
هزینه های دولت 40860.81 43127 42890 42644 41964 43923
درآمدهای دولت 13775.66 11400 11400 13000 13000 13000
هزینه های مالی 29117.97 19500 18750 18500 18500 18500
مخارج نظامی 10133.00 10300 10300 10300 10300 10050

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 34 34 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 39 39 39
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 10.30 5 4 3 1 0
تولید صنعتی 12.30 8.4 2.7 0.5 1.5 1.5
مجموع فروش خودرو 9806.00 11200 10400 10800 10800 11600
ثبت خودرو 25312.00 19904 28125 29008 18550 33000
شاخص اقتصادی مقدم 7.60 3 2.5 1.5 1 1
تولید سیمان 1378600.00 110000 1200900 1250200 1250200 1270000
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.10 80 81 81 82 80
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50 0.1 0.3 0.5 0.5 0.3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.40 53 54 52 51 50

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.50 -10 4 7 9 15
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.20 2.5 2.5 4 3 4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.00 0.5 2.5 3 2.9 2
هزینه های مصرف کننده 179758.34 174540 178931 184997 184612 190547
اعتبار بخش خصوصی 368572.30 363349 319075 283662 294737 292172
قیمت گازوئیل 0.63 0.65 0.67 0.7 0.72 0.72
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 30.24 31.9 32.2 32.5 32.5 33
تسهیلات اعتباری خریدار 186857.25 176250 181991 189909 191902 195606

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 106.76 108 109 110 110 114


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.