بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 3378.00 3447 3477 3507 3538 3599
بازار سهام 1631.45 1607 1591 1575 1559 1527
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.56 5.73 5.83 5.92 6.02 6.21

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.8 0.7 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.3 3.6 3.4 3.3 3.4
نرخ بیکاری 9.50 9.6 9.1 9.2 9.4 10
نرخ تورم 3.62 3.7 3.5 3.2 3.3 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
موازنه تجاری -0.74 -0.7 -0.9 -0.5 1.2 0.2
حساب جاری -3917.00 -3500 -3400 -3200 -2300 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 53 53 53 53 51
بودجه دولت -3.10 -3 -3 -3 -3 -3.2
اطمینان کسب و کار 8.50 3 5 6.7 7 7.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.20 -6 -2 5 4 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 26.20 3 2 2.7 4 4.3
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.8 0.7 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.3 3.6 3.4 3.3 3.4
تولید ناخالص داخلی 330.20 375 375 375 375 400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 241299.98 207339 217914 225752 229304 237100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 49217.34 48570 50678 50885 51686 53443
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698.40 7800 7800 7800 7800 7900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13332.87 13900 13900 13900 13900 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13742.29 14129 13511 13803 14020 14497
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17055.31 12739 13900 15380 15622 16153
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27474.61 24945 26020 27449 27881 28829
تولید ناخالص داخلی از معادن 11274.04 11154 11064 11428 11608 12003
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11554.12 10910 11226 11611 11793 12194
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6897.00 6521 6637 7004 7114 7356

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 9.50 9.6 9.1 9.2 9.4 10
افراد بیکار 2398.07 2750 2850 2890 2850 3000
جمعیت 49.83 50.37 50.17 50.37 50.91 51.45
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2508498 2513632
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500.00 834000 834000 834000 850000 870000
نرخ مشارکت نیروی کار 63.60 64.9 64.3 64.6 65 65.5
هزینه زندگی خانواده 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
هزینه زندگی انفرادی 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
افراد شاغل 22760.73 22803 22100 22400 22800 22800
نرخ اشتغال 57.50 56 56.3 56.6 56.9 57.2

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 3.62 3.7 3.5 3.2 3.3 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.24 105 106 107 107 111
قیمت مصرف کننده اصلی 103.92 105 106 106 106 110
اندازه اصل تورم 3.36 3.3 3.2 3.1 3.2 3
قیمت تولید 119.91 121 123 126 126 131
تورم مواد غذایی 5.13 5 4.5 4 3.5 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 4.69 4.3 4.3 4.4 4.4 4.2
CPI مسکن آب و برق 103.51 105 106 106 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.14 105 106 106 107 110

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
نرخ بهره بین بانکی 4.25 4.26 4.51 4.51 4.51 4.51
ذخایر ارزی 53443.39 53400 53600 53800 54000 54800
نرخ بهره سپرده 4.70 4.7 4.95 4.95 4.95 4.95
ترازنامه بانک مرکزی 236556.30 251000 260000 270000 278000 320000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -0.74 -0.7 -0.9 -0.5 1.2 0.2
حساب جاری -3917.00 -3500 -3400 -3200 -2300 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.6
واردات 4.08 3.9 4.6 3.8 3.8 4.5
صادرات 3.34 3.2 3.7 3.3 5 4.7
بدهی خارجی 137421.73 127150 127150 139100 127000 127000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3330.18 2992 3065 2890 2890 3069
گردش سرمایه -3219.49 -3140 -3100 -3000 -3000 -3104
حواله 634.90 540 540 530 600 610

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 53 53 53 53 51
بودجه دولت -3.10 -3 -3 -3 -3 -3.2
ارزش بودجه دولت -4897.68 -4277 -3782 -4075 -4176 -4053
هزینه های دولت 35875.96 34172 34805 35193 35746 36962
درآمدهای دولت 14074.53 12189 12200 12200 12200 12127
مخارج نظامی 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 8.50 3 5 6.7 7 7.5
تولید صنعتی 3.20 2.5 3 3.9 3.2 3.4
مجموع فروش خودرو 14675.00 13700 13200 13500 13800 13600
ثبت خودرو 18407.00 20241 19800 19300 30000 32000
شاخص اقتصادی مقدم 3.60 3.1 3.4 3.2 3.4 3.6
شاخص PMI تولید 53.40 53.7 53 53.5 54 53
تولید سیمان 1299460.00 1080000 1000000 1050000 1170000 1250000
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.10 0.6 0.5 0.3 0.6 1

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.20 -6 -2 5 4 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 26.20 3 2 2.7 4 4.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.10 4 3.5 3.9 4.1 4.3
هزینه های مصرف کننده 155976.85 154748 157045 158826 161325 166810
اعتبار بخش خصوصی 269010.36 195882 273853 255976 277888 287336
تسهیلات اعتباری خریدار 155422.57 141006 146222 152813 160552 166010
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 27.85 27.3 27.5 27.8 27.9 28.3
قیمت گازوئیل 0.76 0.68 0.69 0.71 0.74 0.74

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 138.52 145 147 149 149 151


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.