بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 3763.25 3804 3842 3880 3919 3996
بازار سهام 1278.81 1205 1154 1106 1059 967
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.10 7.18 7.31 7.44 7.58 7.85

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90 0.9 0.6 0.5 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 10 6 5 3.5 3.6
نرخ بیکاری 15.10 13.5 13.1 12.8 12.5 12.1
نرخ تورم 3.30 4.6 7.3 5.5 3.2 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
موازنه تجاری -1.80 -0.5 -1.4 0.2 -1.1 -1.2
حساب جاری -3633.00 -2300 -3500 -3200 -3400 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -3.6 -3.6 -3.6 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 64 64 64 64 64
بودجه دولت -7.80 -8.5 -8.5 -8.5 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار -3.20 -1.5 5 5.5 3.7 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.30 -25 -8 3 5 6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.30 5 3 4.3 -2 4
نرخ مالیات شرکت 31.00 34 33 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 39 39 39

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90 0.9 0.6 0.5 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 10 6 5 3.5 3.6
تولید ناخالص داخلی 323.80 310 310 310 310 320
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 208707.11 199242 216017 241509 216012 250204
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 45730.17 32069 40250 40449 47331 41905
تولید ناخالص داخلی سرانه 7842.90 7700 7700 7700 7700 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14730.88 14350 14350 14350 14350 14480
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14233.17 14299 15597 15011 14731 15551
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11086.21 9191 11027 11293 11474 11699
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25972.74 21190 26511 28581 26882 29610
تولید ناخالص داخلی از معادن 8863.32 9203 9399 9481 9174 9822
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9182.33 7564 8621 9985 9504 10344
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6813.00 6535 6961 7154 7051 7411

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 15.10 13.5 13.1 12.8 12.5 12.1
افراد بیکار 3626.00 3600 3400 3200 3050 3200
جمعیت 50.37 50.91 50.91 51.45 51.45 51.99
نرخ مشارکت نیروی کار 60.30 60.3 60.6 61 60.7 62
حداقل دستمزد 908526.00 908526 908526 908526 970000 970000
افراد شاغل 20465.00 21300 22100 22500 21700 22500
نرخ اشتغال 50.84 51 51.5 52 51.7 53

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.30 4.6 7.3 5.5 3.2 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.84 110 113 111 111 115
قیمت مصرف کننده اصلی 107.98 107 107 111 108 110
اندازه اصل تورم 2.79 2.3 2.2 2 1.8 2.3
قیمت تولید 135.08 135 135 130 133 132
تورم مواد غذایی 9.52 4.8 4.2 3.7 3.2 4
تغییر قیمت تولید کننده 18.77 17 14 8.9 3.2 1.5
CPI مسکن آب و برق 107.22 109 112 111 110 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.41 107 111 111 110 114
قیمت صادرات 134.33 115 115 114 114 113
قیمت واردات 137.82 131 130 130 130 128

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.75 1.76 1.76 1.76 2.01 2.26
عرضه پول M0 93239.97 93000 91700 91200 90800 90000
عرضه پول M1 165721.31 165000 145000 125000 117000 105000
عرضه پول M3 626145.37 630000 600000 580000 565000 555000
ذخایر ارزی 59143.96 57800 57500 57300 56900 56800
نرخ بهره سپرده 3.38 3.38 3.38 3.38 3.63 3.88
عرضه پول M2 575393.06 575000 545000 530000 522000 500000
ترازنامه بانک مرکزی 271883.00 274833 278998 283163 287327 299821

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -1.80 -0.5 -1.4 0.2 -1.1 -1.2
حساب جاری -3633.00 -2300 -3500 -3200 -3400 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -3.6 -3.6 -3.6 -3.8 -3.8
واردات 4.70 4 4.1 4.5 4.3 4.6
صادرات 2.91 3.5 2.7 3 3.2 3.4
بدهی خارجی 153628.40 150100 150300 150600 151300 151500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2211.23 2350 2600 2700 1800 3000
گردش سرمایه -3162.43 -2100 -2400 -2650 -1800 -2800
حواله 563.80 510 570 610 540 630

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 64 64 64 64 64
بودجه دولت -7.80 -8.5 -8.5 -8.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -11328.49 -7800 -9000 -4047 -6300 -5500
هزینه های دولت 37730.57 40550 39419 39259 39051 40672
درآمدهای دولت 11922.57 10500 13200 12600 11400 13000
هزینه های مالی 23251.05 19500 19000 18900 19100 18500
مخارج نظامی 10133.00 10100 10100 10100 10300 10300

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 31.00 34 33 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 39 39 39
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار -3.20 -1.5 5 5.5 3.7 5.5
تولید صنعتی 63.70 15 6.5 7 3 3.5
مجموع فروش خودرو 7734.00 8800 9600 9000 8500 9600
ثبت خودرو 19648.00 22800 23200 25000 24700 26000
شاخص اقتصادی مقدم 28.70 15 6.5 5 2.4 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 2 0.8 1 1.2 1.4
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 46.70 50 52 52.5 51.8 53
تولید سیمان 1135900.00 1180000 1200000 1190000 1165000 1250000
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.69 80.2 80.5 80.7 78 81

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.30 -25 -8 3 5 6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.30 5 3 4.3 -2 4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 75.00 7 8.5 6 4 4.5
هزینه های مصرف کننده 157805.35 142706 148804 159197 163329 164928
اعتبار بخش خصوصی 249592.32 357696 345928 267539 275260 277171
تسهیلات اعتباری خریدار 161642.65 171742 165716 168419 167300 174482
قیمت گازوئیل 0.63 0.6 0.57 0.68 0.51 0.49
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32.00 28.5 28.3 28.3 28.3 28

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 101.55 146 148 148 150 155


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.