بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3825.00 3919 3952 3986 4020 4089
بازار سهام 1163.57 1142 1119 1096 1074 1030
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.08 5.21 5.29 5.38 5.46 5.63

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.90 11 1.5 0.7 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.70 -8 -5.5 1.5 13 5.1
نرخ بیکاری 16.80 16.9 16.7 16.4 16 15.5
نرخ تورم 1.88 1.7 1.9 2.2 2.6 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
موازنه تجاری -1.10 -0.5 0.2 -0.7 -0.4 0.2
حساب جاری -1693.00 -1900 -2300 -2600 -2500 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 55 55 53 53 53
بودجه دولت -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار 1.50 2 2 3 4 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.40 -23 -18 -10 -5 3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.40 -5 -2 6 5 4.3
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.90 11 1.5 0.7 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.70 -8 -5.5 1.5 13 5.1
تولید ناخالص داخلی 323.80 300 300 310 310 310
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 180770.34 213225 228361 208267 204270 240007
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 34069.26 48022 45311 49798 38498 47622
تولید ناخالص داخلی سرانه 7842.90 7500 7500 7700 7700 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14730.88 14120 14120 14350 14350 14350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13375.09 13272 13072 14539 15114 13739
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9259.86 14043 16171 11254 10464 16996
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19034.00 25923 25992 24723 21508 27317
تولید ناخالص داخلی از معادن 8397.13 10499 10632 10603 9489 11174
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6849.72 10953 11031 10753 7740 11594
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6612.00 6600 6521 6711 7472 6853

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 16.80 16.9 16.7 16.4 16 15.5
افراد بیکار 3965.00 4000 3900 3800 3600 3200
جمعیت 50.37 50.37 50.91 50.91 50.91 51.45
نرخ مشارکت نیروی کار 59.30 59.4 59.6 60 60.3 61
افراد شاغل 19697.00 19200 19900 20500 21800 22500
نرخ اشتغال 49.30 49.3 50 50.5 51 52

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.88 1.7 1.9 2.2 2.6 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.97 105 106 108 108 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.88 105 106 107 107 109
اندازه اصل تورم 2.25 2.2 2.1 2.3 2.5 3
قیمت تولید 119.31 121 122 118 118 125
تورم مواد غذایی 4.66 4 3.5 3.3 3.5 3.7
تغییر قیمت تولید کننده 0.33 0.5 1.1 1.5 1.9 2.7
CPI مسکن آب و برق 104.21 104 105 107 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.92 104 105 107 105 108

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.75 2 2 2 2.25 2.5
ذخایر ارزی 57184.93 57400 57800 58000 57700 57300
نرخ بهره سپرده 4.49 4.49 4.49 4.49 4.74 4.99
ترازنامه بانک مرکزی 276651.20 278000 280000 282000 280000 278000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -1.10 -0.5 0.2 -0.7 -0.4 0.2
حساب جاری -1693.00 -1900 -2300 -2600 -2500 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
واردات 3.65 3.4 3.6 4.1 4 4.5
صادرات 2.55 2.9 3.8 3.4 3.6 4.7
بدهی خارجی 146641.80 147000 148500 149600 150100 150600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1340.43 1600 1900 2100 2350 2700
گردش سرمایه -2278.72 -2500 -3000 -2900 -2800 -2650
حواله 645.90 530 600 630 510 610

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 55 55 53 53 53
بودجه دولت -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
ارزش بودجه دولت -9545.57 -8500 -8300 -7800 -7300 -6300
هزینه های دولت 36081.35 33961 33474 36050 40772 35182
درآمدهای دولت 10418.51 11500 11800 12000 12200 12600
مخارج نظامی 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 1.50 2 2 3 4 5.5
تولید صنعتی -8.50 -4 -3 1.5 2 3.4
مجموع فروش خودرو 4657.00 5500 6300 7100 7800 9000
ثبت خودرو 11956.00 15800 19800 21700 22800 25000
شاخص اقتصادی مقدم -9.60 -5 -0.8 2.5 9.5 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.50 0.3 0.6 0.4 0.6 1
شاخص PMI تولید 51.20 51.5 51.7 52 52.3 52.5
تولید سیمان 1131300.00 1050000 1170000 1100000 1080000 1190000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.40 -23 -18 -10 -5 3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.40 -5 -2 6 5 4.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.40 -2 -1.5 1 8 4.3
هزینه های مصرف کننده 128728.10 148578 147188 159336 145463 154695
اعتبار بخش خصوصی 305354.67 241629 207374 273040 367451 217950
تسهیلات اعتباری خریدار 155554.06 144248 148554 163166 176426 156130
قیمت گازوئیل 0.56 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 28.46 28.5 29 28.8 28.5 28.3

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 144.26 146 148 149 150 152


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.