بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 3525.58 3556 3587 3617 3648 3710
بازار سهام 1418.98 1417 1388 1360 1333 1278
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.84 4.91 4.99 5.07 5.15 5.31

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.70 0.7 0.9 0.6 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.00 -1.5 13 7 4.8 4.8
نرخ بیکاری 13.30 16.4 16 15.7 15.5 14.5
نرخ تورم 1.61 1.2 1.6 1.7 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.75
موازنه تجاری -1.70 1.2 -0.7 -0.4 0.2 0.2
حساب جاری -1774.00 -2600 -2500 -2600 -2700 -2900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 63 63 63 63 61
بودجه دولت -2.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار -6.70 4.5 4.8 5 5.5 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.40 -10 -5 1 3 6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.40 6 5 3 4.3 4.5
نرخ مالیات شرکت 33.00 34 33 33 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 39 39 39

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.70 0.7 0.9 0.6 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.00 -1.5 13 7 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 323.80 310 310 310 310 320
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 202513.52 230510 202418 203959 257379 241574
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38947.84 46237 47805 36284 53244 48456
تولید ناخالص داخلی سرانه 7842.90 7700 7700 7700 7700 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14730.88 14350 14350 14350 14350 14480
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14393.28 13026 14038 15018 14720 13652
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10784.92 16343 10937 10233 19071 17127
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25073.46 26267 24003 21501 30049 27528
تولید ناخالص داخلی از معادن 8855.55 10736 10316 9480 12225 11251
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8314.22 11056 10315 7731 12386 11587
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6586.00 6590 6512 6726 7437 6906

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 13.30 16.4 16 15.7 15.5 14.5
افراد بیکار 3272.58 3800 3600 3400 3200 3200
جمعیت 50.37 50.91 50.91 50.91 51.45 51.99
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10 60 60.3 60.6 61 63
افراد شاغل 21312.58 20500 21800 22100 22500 22500
نرخ اشتغال 53.23 50.5 51 51.5 52 54

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.61 1.2 1.6 1.7 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.48 107 107 107 110 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.03 107 106 107 111 111
اندازه اصل تورم 1.87 2.3 2.5 2.7 3 3.2
قیمت تولید 119.74 120 119 121 122 127
تورم مواد غذایی 4.80 3.3 3.3 3.6 3.7 4.5
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 3.5 3 2 2 3.6
CPI مسکن آب و برق 105.34 106 106 107 110 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.81 106 104 106 110 109
قیمت صادرات 110.67 116 115 115 114 113
قیمت واردات 126.96 130 131 130 130 128

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.75
نرخ بهره بین بانکی 1.73 1.73 1.73 1.73 1.98 1.98
ذخایر ارزی 57252.95 58000 57700 57500 57300 56800
نرخ بهره سپرده 4.49 4.49 4.49 4.49 4.74 4.74
ترازنامه بانک مرکزی 276651.20 282000 280000 279000 278000 273000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -1.70 1.2 -0.7 -0.4 0.2 0.2
حساب جاری -1774.00 -2600 -2500 -2600 -2700 -2900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
واردات 4.19 4.1 4 4.1 4.5 4.7
صادرات 2.53 3.4 3.6 3.8 4.7 3.8
بدهی خارجی 147285.33 149600 150100 150300 150600 151900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 588.62 2100 2350 2600 2700 2700
گردش سرمایه -1181.22 -2900 -2800 -2700 -2650 -2800
حواله 645.90 630 510 570 610 630

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 63 63 63 63 61
بودجه دولت -2.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
ارزش بودجه دولت -4460.06 -4053 -8300 -7800 -4047 -4047
هزینه های دولت 36010.29 33820 35012 40678 37720 35443
درآمدهای دولت 13546.01 12000 12000 12500 12600 13000
هزینه های مالی 18006.07 19800 19500 19000 18900 18000
مخارج نظامی 10303.00 10100 10100 10100 9900 9900

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 33.00 34 33 33 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 39 39 39
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -6.70 4.5 4.8 5 5.5 5.5
تولید صنعتی -0.20 6.7 7.9 6.5 4 3.6
مجموع فروش خودرو 12181.00 7100 7800 8600 9000 11000
ثبت خودرو 18408.00 21700 22800 23200 25000 28500
شاخص اقتصادی مقدم -3.40 -2.1 9.5 4.5 3.9 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 0.4 0.6 0.7 1 1
شاخص PMI تولید 51.80 51.7 52 52.3 52.5 53
تولید سیمان 1214000.00 1100000 1080000 1090000 1190000 1250000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.40 -10 -5 1 3 6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.40 6 5 3 4.3 4.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 -3.5 10 8.5 6 4.9
هزینه های مصرف کننده 140342.88 148691 154498 145026 164822 155828
اعتبار بخش خصوصی 303165.66 209568 264970 367451 349191 219628
تسهیلات اعتباری خریدار 157984.12 150126 158343 176426 150006 157332
قیمت گازوئیل 0.65 0.72 0.52 0.5 0.68 0.68
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 29.94 28.8 28.5 28.3 28.3 28

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 144.29 148 150 151 152 152


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.