بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 3834.78 3863 3901 3940 3979 4058
بازار سهام 1301.46 1286 1250 1216 1182 1118
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.34 7.32 7.44 7.57 7.7 7.96

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.40 0.6 0.5 0.5 0.3 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.60 6 5 3.5 2.9 3.6
نرخ بیکاری 14.30 14.1 13.8 13 12.8 12.1
نرخ تورم 4.44 3.8 4.4 3.6 2.8 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2.25 2.5 3
موازنه تجاری -1.50 -1 -1.5 -1.1 -1.2 -1.2
حساب جاری -4636.00 -3709 -3747 -3785 -3823 -3900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 64 64 64 64 64
بودجه دولت -7.80 -8.5 -8.5 -3.5 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار 15.60 6 5.5 3.7 4.1 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.20 -8 3 5 8 6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 8.30 3 4.3 3.1 2.5 4
نرخ مالیات شرکت 31.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 39 39 39

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.40 0.6 0.5 0.5 0.3 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.60 6 5 3.5 2.9 3.6
تولید ناخالص داخلی 271.40 310 310 310 310 320
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213141.52 216017 241509 216012 219323 250204
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38428.56 40250 53244 47331 39543 41905
تولید ناخالص داخلی سرانه 7228.44 7700 7700 7700 7700 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13441.49 14350 14350 14350 14350 14480
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13537.32 15597 14720 14731 13930 15551
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10391.50 11027 19071 11474 10693 11699
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25129.84 26511 30049 26882 25859 29610
تولید ناخالص داخلی از معادن 8947.73 9399 12225 9174 9207 9822
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8916.00 8621 12386 9504 9175 10344
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6482.17 6963 7437 6742 6670 7415

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 14.30 14.1 13.8 13 12.8 12.1
افراد بیکار 3484.57 3400 3200 3050 3100 3200
جمعیت 50.88 50.91 51.45 51.45 51.45 51.99
نرخ مشارکت نیروی کار 60.40 60.6 61 60.7 60.7 62
حداقل دستمزد 908526.00 908526 908526 970000 970000 970000
افراد شاغل 20902.01 22100 22500 21700 21700 22500
نرخ اشتغال 51.77 51.5 52 51.7 51.7 53

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.44 3.8 4.4 3.6 2.8 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.62 109 110 111 112 113
قیمت مصرف کننده اصلی 109.11 107 108 109 110 110
اندازه اصل تورم 3.91 2.2 2 1.8 1.8 2.3
قیمت تولید 140.31 135 130 133 139 132
تورم مواد غذایی 11.50 4.2 3.7 3.2 3.2 4
تغییر قیمت تولید کننده 17.60 14 8.9 3.2 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 107.82 109 110 110 110 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.13 108 109 110 111 113
قیمت صادرات 144.85 115 114 114 114 113
قیمت واردات 141.40 130 130 130 130 128

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2.25 2.5 3
نرخ بهره بین بانکی 1.77 1.77 2.02 2.27 2.52 2.77
عرضه پول M0 95704.12 91700 91200 90800 90800 90000
عرضه پول M1 171016.01 145000 125000 117000 117000 105000
عرضه پول M3 643390.06 600000 580000 565000 565000 555000
ذخایر ارزی خارجی 58842.96 57500 57300 56900 56900 56800
نرخ بهره سپرده 3.38 3.38 6 3.88 4.13 4.38
عرضه پول M2 592603.83 545000 530000 522000 522000 500000
ترازنامه بانک مرکزی 277682.40 278998 283163 287327 291492 299821

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -1.50 -1 -1.5 -1.1 -1.2 -1.2
حساب جاری -4636.00 -3709 -3747 -3785 -3823 -3900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
واردات 4.80 4.1 4.5 4.3 4.3 4.6
صادرات 3.25 3.1 3 3.2 3.1 3.4
بدهی خارجی 157523.42 150300 150600 151300 151300 151500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2703.07 2600 2700 1800 1800 3000
گردش سرمایه -4149.21 -2400 -2650 -1800 -1800 -2800
حواله 654.50 570 610 540 540 630

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 64 64 64 64 64
بودجه دولت -7.80 -8.5 -8.5 -3.5 -3.5 -3.5
ارزش بودجه دولت 448.13 -5800 -6300 -7700 -7700 -5500
هزینه های دولت 40117.85 39419 37720 39051 41281 40672
درآمدهای دولت 20187.85 13200 12600 11400 11400 13000
هزینه های مالی 19739.72 19000 18900 19100 19100 18500
مخارج نظامی 10133.00 10100 10100 10300 10300 10300

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 31.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 39 39 39
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 15.60 6 5.5 3.7 4.1 5.5
تولید صنعتی 20.10 6.5 7 3 2 3.5
مجموع فروش خودرو 8265.00 9600 9000 8500 8900 9600
ثبت خودرو 20417.00 23200 25000 24700 24700 26000
شاخص اقتصادی مقدم 14.30 6.5 5 2.4 2.5 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.60 0.8 1 1.2 1.2 1.4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.20 52 52.5 51.8 52 53
تولید سیمان 1201721.70 1200000 1190000 1165000 1150000 1250000
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.42 80.5 80.7 78 78 81

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.20 -8 3 5 8 6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 8.30 3 4.3 3.1 2.5 4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 26.90 8.5 6 4 4 4.5
هزینه های مصرف کننده 162362.97 148804 164822 163329 167071 164928
اعتبار بخش خصوصی 328617.64 345928 267539 275260 347801 277171
تسهیلات اعتباری خریدار 163953.79 165716 150006 167300 168708 174482
قیمت گازوئیل 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32.00 28.3 28.3 28.3 28.3 28

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 103.12 148 148 150 150 155


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.