بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 4072.00 4107 4142 4178 4214 4285
بازار سهام 1063.03 1101 1079 1057 1036 993
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.52 7.06 7.17 7.29 7.4 7.63

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -2.3 0.4 0.7 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 -1 -0.7 1.7 2.1 3.2
نرخ بیکاری 12.20 12.8 12 11.5 11.3 10.5
نرخ تورم 3.72 3.5 3.2 3.3 3.2 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.25
موازنه تجاری -0.91 -0.9 -0.5 1.2 -0.7 0.2
حساب جاری -3523.00 -3400 -3200 -2300 -2300 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.1 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 55 55 55 53 53
بودجه دولت -3.10 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار 9.80 5 6.7 7 7.3 7.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.20 -6 -2 -1 1 3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.10 2 2.7 4 6 4.3
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -2.3 0.4 0.7 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 -1 -0.7 1.7 2.1 3.2
تولید ناخالص داخلی 370.00 361 375 375 400 400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 241299.98 214047 221313 245402 246367 253255
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 49217.34 49444 49876 50054 50251 51656
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698.40 7800 7800 7800 7900 7900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13332.87 13342 13900 13900 13342 13688
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13742.29 13403 13703 13976 14031 14423
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17055.31 13597 14696 17345 17413 17900
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27474.61 25431 26885 27942 28052 28836
تولید ناخالص داخلی از معادن 11274.04 10649 10914 11466 11511 11833
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11554.12 10913 11313 11751 11797 12127
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6897.00 6476 6849 7014 7042 7239

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 12.20 12.8 12 11.5 11.3 10.5
افراد بیکار 3044.99 2850 2890 2850 2850 3000
جمعیت 50.37 50.37 50.37 50.91 50.91 51.45
نرخ مشارکت نیروی کار 63.20 62.5 63 63.5 63.7 64.5
هزینه زندگی خانواده 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
هزینه زندگی انفرادی 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000.00 2480000 2480000 2508498 2508498 2513632
افراد شاغل 22005.79 22100 22400 22800 22800 22800
نرخ اشتغال 55.48 56.3 56.6 56.9 56.9 57.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.72 3.5 3.2 3.3 3.2 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.94 106 107 107 108 111
قیمت مصرف کننده اصلی 104.55 106 106 107 108 110
اندازه اصل تورم 3.25 3.2 3.1 3.2 3.2 3
قیمت تولید 118.69 122 125 126 124 131
تورم مواد غذایی 5.87 4.5 4 3.5 3.5 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.67 3.2 3.8 4.1 4.3 4.5
CPI مسکن آب و برق 103.99 106 106 107 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.43 106 106 107 108 110

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.25
نرخ بهره بین بانکی 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
ذخایر ارزی 53676.04 53600 53800 54000 54000 54800
نرخ بهره سپرده 4.70 4.7 4.7 6.5 4.7 6
ترازنامه بانک مرکزی 236556.30 260000 270000 278000 278000 320000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -0.91 -0.9 -0.5 1.2 -0.7 0.2
حساب جاری -3523.00 -3400 -3200 -2300 -2300 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.1 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9
واردات 4.33 4.6 3.8 3.8 4.1 4.5
صادرات 3.42 3.7 3.3 5 3.4 4.7
بدهی خارجی 138174.87 140000 141100 142300 143000 143500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3715.20 3065 2890 2890 2890 3069
گردش سرمایه -3121.71 -3100 -3000 -3000 -3000 -3104
حواله 634.90 540 530 600 550 610

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 55 55 55 53 53
بودجه دولت -3.10 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
ارزش بودجه دولت -4897.68 -4265 -3782 -4075 -4075 -4053
هزینه های دولت 35875.96 35251 35525 36486 36629 37653
درآمدهای دولت 14074.53 12200 12200 12200 12200 12127
مخارج نظامی 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 9.80 5 6.7 7 7.3 7.5
تولید صنعتی 3.70 3 3.9 3.2 3.3 3.4
مجموع فروش خودرو 7596.00 13200 13500 13800 13800 13600
ثبت خودرو 18407.00 19800 19300 30000 25000 32000
شاخص اقتصادی مقدم 3.60 3.4 3.2 3.4 3.4 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.60 0.5 0.3 0.6 0.4 1
شاخص PMI تولید 49.30 46 50 52 52.5 53
تولید سیمان 1037300.00 900000 1050000 1170000 1100000 1250000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.20 -6 -2 -1 1 3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.10 2 2.7 4 6 4.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.10 3.5 3.9 4.1 4.5 4.3
هزینه های مصرف کننده 155976.85 152461 154278 158628 159252 163705
اعتبار بخش خصوصی 254863.89 267665 250816 273584 260216 282338
تسهیلات اعتباری خریدار 157200.09 142919 149733 159872 160501 164988
قیمت گازوئیل 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.20 27.5 27.8 27.9 28.3 28.3

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 140.49 147 149 149 149 151


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.