بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3171.08 3239 3268 3296 3326 3384
بازار سهام 1600.39 1532 1516 1499 1483 1451
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.80 6.03 6.13 6.23 6.34 6.55
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.7 1.1 0.5 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3.3 3.5 3.3 3.6 3.7
نرخ بیکاری 10.50 9.2 9.1 9.6 9.1 9.4
نرخ تورم 3.43 3.4 3.3 3.1 3.2 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
موازنه تجاری -1.02 -0.08 0.8 -0.6 -0.9 1.2
حساب جاری -3614.00 -3600 -3300 -3500 -3400 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 52 52 53 53 53
بودجه دولت -3.10 -2.8 -2.8 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 7.10 4.5 3.9 4 4.3 5.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.30 3 5 3 4 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.10 -3 5 3 2 4
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.7 1.1 0.5 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3.3 3.5 3.3 3.6 3.7
تولید ناخالص داخلی 330.20 370 370 375 375 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 203050.37 218583 241197 240498 209751 249157
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48101.96 49621 49897 49752 49689 51543
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698.40 7700 7700 7800 7800 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13332.87 13530 13530 13900 13900 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13768.81 13493 13795 13755 14223 14250
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12364.96 15699 17872 17820 12773 18462
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24542.60 26994 28160 28078 25353 29089
تولید ناخالص داخلی از معادن 10970.91 11240 11456 11423 11333 11834
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10613.70 10976 11607 11574 10964 11990
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6412.00 6806 6970 6949 6624 7200
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 10.50 9.2 9.1 9.6 9.1 9.4
افراد بیکار 2610.69 2490 2550 2750 2850 2850
جمعیت 49.83 50.1 49.83 50.37 50.37 50.37
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2480000 2508498
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500.00 834000 834000 834000 834000 850000
هزینه زندگی خانواده 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
هزینه زندگی انفرادی 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
نرخ اشتغال 56.41 56.3 56.8 56 56.3 56.9
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.43 3.4 3.3 3.1 3.2 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.71 103 103 105 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.35 103 103 105 105 107
قیمت تولید 117.99 122 119 122 125 125
تورم مواد غذایی 4.97 2.6 2.1 1.8 1.6 1.6
تغییر قیمت تولید کننده 3.75 5.3 4.8 4.5 4.3 4.4
CPI مسکن آب و برق 102.19 102 103 104 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.23 103 103 105 106 107
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
نرخ بهره بین بانکی 4.25 4.51 4.76 4.76 4.26 4.76
نرخ بهره سپرده 4.70 6.25 6.5 6.5 6 6.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1.02 -0.08 0.8 -0.6 -0.9 1.2
حساب جاری -3614.00 -3600 -3300 -3500 -3400 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
واردات 4.79 3.85 3.7 4.5 4.6 3.8
صادرات 3.77 3.7 4.5 3.9 3.7 5
بدهی خارجی 133026.64 127200 127150 136646 137176 127000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 52 52 53 53 53
بودجه دولت -3.10 -2.8 -2.8 -3 -3 -3
هزینه های دولت 33314.37 33772 35348 35246 34414 36515
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 7.10 4.5 3.9 4 4.3 5.4
تولید صنعتی 3.20 3 3.6 4.5 4.1 3.2
شاخص اقتصادی مقدم 2.10 2.9 3.3 3.1 3.4 3.4
شاخص PMI تولید 49.20 52.3 53 52.5 53 54
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.30 3 5 3 4 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.10 -3 5 3 2 4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.20 5.7 4.2 4 3.5 4.1
هزینه های مصرف کننده 152039.94 149675 154460 154012 157057 159557
قیمت گازوئیل 0.75 0.75 0.74 0.72 0.67 0.72


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.