کلمبیا - تولید ناخالص داخلی سرانه - پیش بینیکلمبیا تولید ناخالص داخلی گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 0.9 0.8 0.9 1 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 3 2.6 2.8 3 3.3
تولید ناخالص داخلی 309 345 345 370 370 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 209545 210818 232771 206567 215831 248146
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46630 37520 38207 47255 48029 40731
تولید ناخالص داخلی سرانه 7601 7790 7790 8400 8400 8600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13255 13346 13285 13530 13530 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12946 13311 13613 14072 13334 14512
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13047 15052 16868 13057 13438 17982
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25217 25940 27077 24446 25973 28866
تولید ناخالص داخلی از معادن 10709 11177 11571 10773 11031 12336
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10258 10476 10809 10201 10566 11523
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6210 6441 6553 6236 6396 6986
[+]