کنگو - نرخ بیکاری - پیش بینیکنگو کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 46.1 40 38 38 38 36
جمعیت 81.34 81.26 81.24 81.22 81.21 81.04
[+]