قیمت روز سال
Cipla 639.35 22.75 3.69% 10.48%
Dr.Reddys Laboratories 3,892.85 45.35 1.18% 46.46%
Sun Pharmaceuticals 469.40 2.95 0.63% 13.15%

قیمت روز سال
NIFTY 50 9039 -67.00 -0.74% -24.20%
SENSEX 30672 -260.31 -0.84% -22.71%