26/09/2019 واقعی قبلی
05:00 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 14.25%
05:00 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 15.25%
01/10/2019 واقعی قبلی
08:20 AM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 AUG 12.08%
03/10/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI SEP 49.4
08/10/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
EG
ذخایر ارزی SEP $44.916B
10/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) SEP 7.5%
09:30 AM
EG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 4.9%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.