03/06/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI MAY 40.7 29.7
08/06/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
EG
ذخایر ارزی MAY $37.037B
10/06/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAY 2.54%
06:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) MAY 5.9%
25/06/2020 واقعی قبلی
05:00 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 9.25%
05:00 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 10.25%
29/06/2020 واقعی قبلی
12:45 PM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAY


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.