28/01/2019 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 14.04%
04/02/2019 واقعی قبلی توافق
02:00 PM
EG
ذخایر ارزی JAN $42.551B
05/02/2019 واقعی قبلی توافق
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI JAN 49.6
08/02/2019 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) JAN 12%
01:15 PM
EG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 8.3%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.