19/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:30 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 11.25% 9.25% 11% 11%
03:30 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 12.25% 10.25% 12.25% 12.25%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
EG
نرخ بیکاری Q1 7.4% 7.6%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
EG
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول APR 22.4%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
EG
ذخایر ارزی خارجی MAY $37.1B
05/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:15 AM
EG
S&P Global PMI MAY 46.9
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) MAY 13.1% 15%
06:30 AM
EG
نرخ تورم (ماهانه) MAY 3.3% 2.6%
12:30 PM
EG
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته MAY

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.