28/10/2020 واقعی قبلی
12:50 PM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP 18.62% 19.17%
02/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
EG
ذخایر ارزی OCT $38.425B
03/11/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI OCT 50.4
10/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) OCT 3.7%
10:00 AM
EG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 3.26%
12/11/2020 واقعی قبلی
05:00 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 8.75%
05:00 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 9.75%
20/11/2020 واقعی قبلی
09:05 AM
EG
نرخ بیکاری Q3 9.6%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.