16/09/2021 واقعی قبلی
05:40 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 8.25% 8.25%
05:40 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 9.25% 9.25%
30/09/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
EG
M2 تغییرات سالیانه عرضه پول AUG
05/10/2021 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
امارات NBD شاخص مدیران خرید SEP 49.8
07/10/2021 واقعی قبلی
09:15 AM
EG
ذخایر ارزی خارجی SEP $40.672B
11/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) SEP 5.7%
09:45 AM
EG
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته SEP

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.