بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 10987.43 10680 10381 10090 9807 9243
پول 15.66 15.74 15.77 15.81 15.84 15.91

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3.5 4 5 5.3 5.5
نرخ بیکاری 9.60 9 8.5 8.3 8.7 8.6
نرخ تورم 3.70 5 4.7 5.3 6 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.8 0.5 1 1
نرخ بهره 8.75 8.25 8.25 8.25 7.25 7.25
موازنه تجاری -3019.00 -2800 -2840 -3230 -3250 -2750
حساب جاری -2764.70 -3400 -3000 -1600 -1370 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.00 118 112 112 112 112
بودجه دولت -8.00 -10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
شاخص PMI تولید 50.40 48.7 49 50 49.6 49
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3.5 4 5 5.3 5.5
تولید ناخالص داخلی 303.20 220 280 280 280 280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 965220.20 1002884 1011970 1047270 1057340 1061051
تولید ناخالص داخلی سرانه 3008.80 2900 3050 3050 3050 3050
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11763.30 10500 11200 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 106761.20 144348 98653 106502 107526 152720
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 66649.00 49078 68054 66543 67183 51924
تولید ناخالص داخلی از ساخت 121177.90 166973 179619 189155 190974 176657
تولید ناخالص داخلی از معادن 99307.70 70733 97191 122000 123173 74835
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40269.40 53559 42479 41880 42283 56665

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 9.60 9 8.5 8.3 8.7 8.6
افراد بیکار 2574.00 2850 2740 2680 2720 2700
حداقل دستمزد 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
جمعیت 99.80 102 104 104 104 103
افراد شاغل 24115.00 25000 25500 25800 26100 26000

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.70 5 4.7 5.3 6 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.8 0.5 1 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.20 353 110 111 113 384
قیمت مصرف کننده اصلی 103.80 310 103 104 106 337
اندازه اصل تورم 3.26 1 1.2 1.6 1.8 2
تورم مواد غذایی -2.60 1.3 -1.6 0.4 2 1.6
قیمت تولید 194.50 254 195 182 193 287
تغییر قیمت تولید کننده -4.50 -5 1.7 2.4 1 2
CPI مسکن آب و برق 109.10 218 110 110 112 238
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.40 348 122 121 122 380

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 8.75 8.25 8.25 8.25 7.25 7.25
عرضه پول M2 4682916.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
ذخایر ارزی 38425.00 40000 42500 43000 44300 45000
ترازنامه بانک 5516806.00 5750000 6000000 6000000 6000000 6000000
وام به بخش خصوصی 1026569.00 1035000 1030000 1035000 1040000 1040000
نرخ بهره سپرده 6.90 12.2 6.9 6.9 6.9 10.45
نرخ وام 9.75 15.75 15.75 9.25 9.25 14
ترازنامه بانک مرکزی 6505127.00 7000000 7400000 7600000 7850000 7700000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -3019.00 -2800 -2840 -3230 -3250 -2750
حساب جاری -2764.70 -3400 -3000 -1600 -1370 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
واردات 4933.00 5300 5600 5700 5800 6000
صادرات 1914.00 2460 2370 2450 2600 2600
بدهی خارجی 111292.20 125000 127500 130000 132000 130000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3585.00 3200 4300 4000 4500 4450
گردش سرمایه -1143.50 2500 4100 2300 3000 3100
حواله 7869.00 6500 6300 6700 7000 7000
درآمد گردشگری 12.57 7 10 10 10 10

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.00 118 112 112 112 112
بودجه دولت -8.00 -10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
ارزش بودجه دولت -425035.00 -450000 -465000 -850000 -850000 -465000
هزینه های دولت 110.00 119 118 114 116 126
درآمدهای دولت 1080152.00 950000 1000000 1000000 1000000 1000000
هزینه های مالی 1505187.00 1750000 1850000 1850000 1850000 1850000
مخارج نظامی 2564.00 2200 2000 2000 2000 2000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص PMI تولید 50.40 48.7 49 50 49.6 49
تولید صنعتی -25.60 -12 -6 4 5 3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 1162.00 985 1301 1208 1220 1042
قیمت گازوئیل 0.48 0.48 0.48 0.48 0.43 0.48
نرخ وام بانکی 11.00 18.1 11.2 11.2 11.2 16.35
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.00 75 82 85 87 90
تسهیلات اعتباری خریدار 470997.00 349718 409566 443597 468087 370002


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.