بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 13622.13 13654 13462 13272 13085 12719
پول 16.10 16.11 16.14 16.18 16.21 16.28
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.8 5.4 5.3 5.3 5.5
نرخ بیکاری 7.80 7.6 7.1 6.8 8 7.3
نرخ تورم 3.10 5.8 6.7 7.4 8.3 9
نرخ بهره 12.25 12.25 12.25 12 12 12
موازنه تجاری -3491.00 -2800 -2790 -4600 -4260 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.50 86 89 89 89 89
بودجه دولت -8.20 -7.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
شاخص PMI تولید 47.90 50 48.8 49.4 48.5 48.7
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.8 5.4 5.3 5.3 5.5
تولید ناخالص داخلی 250.90 280 315 315 315 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 996046.40 987293 1010396 1009437 1009437 1041595
تولید ناخالص داخلی سرانه 2907.30 2890 2950 2950 2950 2950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11013.74 11200 12100 12100 12100 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 104323.70 97137 104996 104897 104897 102479
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70659.60 63317 62441 62382 62382 66800
تولید ناخالص داخلی از ساخت 144131.70 174349 164890 164734 164734 183938
تولید ناخالص داخلی از معادن 108122.30 98764 128881 128759 128759 104196
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50233.90 41550 41197 41157 41157 43835
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.80 7.6 7.1 6.8 8 7.3
افراد بیکار 2212.00 2280 2680 2400 2170 2200
حداقل دستمزد 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
جمعیت 98.00 98.73 99.46 99.46 99.46 99.46
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640.00 5000 5000 5000 5000 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200.00 2550 2550 2550 2550 2700
هزینه زندگی خانواده 2710.00 3000 3000 3000 3000 4100
هزینه زندگی انفرادی 1150.00 1500 1500 1500 1500 2000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.10 5.8 6.7 7.4 8.3 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 104 108 109 113 113
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 269 273 286 108 290
اندازه اصل تورم 2.70 4.4 4.1 7.3 7.5 8
تورم مواد غذایی -4.80 5.7 5.8 5.7 5.7 5.8
قیمت تولید 206.60 186 195 199 211 192
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 -3 -2.5 -1.8 2 3
CPI مسکن آب و برق 104.40 106 107 108 113 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.80 106 107 108 126 115
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 12.25 12.25 12.25 12 12 12
عرضه پول M2 4024006.00 3833894 3928468 4050000 4050000 4363664
نرخ بهره سپرده 10.20 10.2 10.2 9.95 9.95 9.95
نرخ وام 13.25 13.25 13.25 13 13 13
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -3491.00 -2800 -2790 -4600 -4260 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
واردات 5858.00 6700 7300 6800 6080 7250
صادرات 2367.00 2680 2700 2540 2890 3300
حواله 6939.40 6350 6350 7800 6400 7000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.50 86 89 89 89 89
بودجه دولت -8.20 -7.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
هزینه های دولت 107.00 106 106 106 106 112
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 47.90 50 48.8 49.4 48.5 48.7
تولید صنعتی 2.10 3 4.8 6.4 3.7 5
تولید صنعتی 4.30 4.5 -2.3 2.4 3.2 3.8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 998.00 1214 1126 1125 1125 1280
نرخ وام بانکی 15.10 15.1 15.1 14.85 14.85 14.85
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.00 88 87 83 86 85


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.