بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 13639.72 13715 13532 13350 13172 12821
پول 15.76 16.03 16.06 16.1 16.14 16.21
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.4 5.3 5.3 5.5 5.7
نرخ بیکاری 7.80 6.2 6.4 6.7 7.3 6.8
نرخ تورم 7.10 6.5 7.4 8 9 8.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 1 0.6 0.7 1 1.2
نرخ بهره 12.25 11.75 10.75 10.75 10.75 9.75
موازنه تجاری -3220.00 -4600 -4260 -3190 -4300 -4340
حساب جاری -1382.20 -2600 185 -1530 -1400 -1560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.50 89 89 89 89 87
بودجه دولت -8.20 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6
شاخص PMI تولید 48.20 48.8 49.4 48.5 48.7 49
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.4 5.3 5.3 5.5 5.7
تولید ناخالص داخلی 250.90 315 315 315 315 330
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 996046.40 1010396 1048837 1048837 1050829 1110726
تولید ناخالص داخلی سرانه 2907.30 3100 3100 3100 3100 3145
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11013.74 12100 12100 12100 12100 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 104323.70 104996 109853 109853 110062 116335
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70659.60 62441 74405 74405 74546 78795
تولید ناخالص داخلی از ساخت 144131.70 164890 151771 151771 152059 160726
تولید ناخالص داخلی از معادن 108122.30 128881 113853 113853 114069 120571
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50233.90 41197 52896 52896 52997 56018
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.80 6.2 6.4 6.7 7.3 6.8
افراد بیکار 2212.00 2680 2400 2170 2200 2340
حداقل دستمزد 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
جمعیت 98.00 102 102 102 102 103
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640.00 5000 5000 5000 5200 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200.00 2550 2550 2550 2700 2700
هزینه زندگی خانواده 2710.00 3000 3000 3000 4100 4100
هزینه زندگی انفرادی 1150.00 1500 1500 1500 2000 2000
افراد شاغل 26100.00 27300 27300 27200 28164 28164
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 7.10 6.5 7.4 8 9 8.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 1 0.6 0.7 1 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90 108 109 113 114 124
قیمت مصرف کننده اصلی 101.70 273 281 107 109 117
اندازه اصل تورم 2.40 4.1 5.3 6.5 7 7.5
تورم مواد غذایی 1.80 -5 -4.7 -4.3 -4.1 2.6
قیمت تولید 200.90 195 199 211 207 216
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 -2.5 -1.8 2 3 4.1
CPI مسکن آب و برق 104.70 107 108 113 114 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.90 107 108 126 126 137
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 12.25 11.75 10.75 10.75 10.75 9.75
عرضه پول M2 4053149.00 4014000 4350000 4550000 4250000 4250000
ذخایر ارزی 45420.00 45500 45000 45600 46500 48000
ترازنامه بانک 5080570.00 6550000 6550000 6550000 6550000 7200000
وام به بخش خصوصی 883550.00 900307 916305 922479 922028 974583
نرخ بهره سپرده 9.20 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
نرخ وام 13.25 15.75 12.75 12.75 15.75 14
ترازنامه بانک مرکزی 5822554.00 5518962 5700000 5736000 5772372 5772372
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -3220.00 -4600 -4260 -3190 -4300 -4340
حساب جاری -1382.20 -2600 185 -1530 -1400 -1560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.7
واردات 5612.00 7300 6800 6080 7000 7340
صادرات 2391.00 2700 2540 2890 2700 3000
بدهی خارجی 108699.10 96800 115851 120000 116000 120000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3412.80 3740 3380 2900 3600 3800
گردش سرمایه 657.90 8700 -400 -400 200 1500
حواله 6939.40 6350 7800 6400 7000 7600
درآمد گردشگری 12.57 12 12 12 12 11.7
ورود توریست 885.00 1310 1250 1350 1370 1440
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.50 89 89 89 89 87
بودجه دولت -8.20 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6
ارزش بودجه دولت -420006.00 -285000 -285000 -285000 -285000 -265000
هزینه های دولت 107.00 106 113 113 113 119
درآمدهای دولت 915974.00 1120000 1120000 1120000 1120000 1135000
هزینه های مالی 1335980.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1400000
مخارج نظامی 2564.00 8000 8000 8000 8000 8000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 48.20 48.8 49.4 48.5 48.7 49
تولید صنعتی 0.10 4.8 6.4 3.7 5 6.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70 2.7 2.2 1.8 3 2.8
تولید صنعتی -1.70 -2.3 2.4 3.2 3.8 5.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 998.00 1126 1051 1051 1053 1113
قیمت گازوئیل 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
نرخ وام بانکی 14.40 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.00 86 88 84 80 84
تسهیلات اعتباری خریدار 388801.00 352238 365863 393172 404038 427068
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -1.70 3.1 -5 28 42 35


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.