بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 10461.88 10367 10065 9770 9485 8940

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.30 3.5 4.7 5.2 4.8 5
نرخ بیکاری 7.40 7.7 7.5 7.7 7.4 7.3
نرخ تورم 13.10 18 17 13 10 6
نرخ تورم (ماهانه) 3.30 3.2 1.8 0.9 0.7 0.5
نرخ بهره 9.25 10.25 10.25 11.25 11.25 11.25
موازنه تجاری -2697.00 -2750 -2600 -2400 -2400 -2700
حساب جاری -3801.10 -4900 -4800 -5000 -2800 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3 -3 -3 -3 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.00 87 87 87 84 84
بودجه دولت -6.10 -6.3 -6.3 -6.3 -6.1 -6.1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.90 48 47 48 49 50
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.30 3.5 4.7 5.2 4.8 5
تولید ناخالص داخلی 363.10 280 280 340 340 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1009636.00 1070510 1057089 1062137 1058099 1115244
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 162.20 168 170 171 170 179
تولید ناخالص داخلی سرانه 4028.42 3050 3170 3170 3170 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11951.45 12200 12200 12200 12200 12800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 146065.50 113054 152931 153661 153077 161344
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 53815.40 74673 56345 56614 56399 59444
تولید ناخالص داخلی از ساخت 151489.40 138614 158609 159367 158761 167335
تولید ناخالص داخلی از معادن 66179.90 109490 69290 69621 69357 73102
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 53633.60 55511 56154 56423 56208 59244

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 7.40 7.7 7.5 7.7 7.4 7.3
افراد بیکار 2200.00 2080 2200 2100 2050 2050
حداقل دستمزد 2000.00 2400 2400 2400 2400 2600
جمعیت 100.50 103 103 105 105 105
افراد شاغل 29700.00 28600 29100 29300 28900 29200

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 13.10 18 17 13 10 6
نرخ تورم (ماهانه) 3.30 3.2 1.8 0.9 0.7 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.70 133 135 132 135 140
قیمت مصرف کننده اصلی 117.60 116 115 119 124 125
اندازه اصل تورم 11.90 7 6 6 5.7 5
تورم مواد غذایی 26.00 30 25 18 16 9
قیمت تولید 282.10 266 271 270 271 298
تغییر قیمت تولید کننده 19.90 22 18 16 13 10
CPI مسکن آب و برق 115.70 130 132 129 126 136
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.10 134 137 138 139 140

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 9.25 10.25 10.25 11.25 11.25 11.25
عرضه پول M0 1046463.00 970000 950000 930000 930000 860000
عرضه پول M1 1469458.00 1235000 1225000 1200000 1200000 1185000
نرخ بهره بین بانکی 9.66 10.66 10.66 11.66 11.66 11.66
عرضه پول M2 6280198.00 5200000 5050000 5025000 5025000 4900000
ذخایر ارزی خارجی 37100.00 30500 32000 35000 38000 40000
ترازنامه بانک 7948115.00 6500000 6500000 6500000 6500000 7000000
وام به بخش خصوصی 1401447.00 1360000 1345000 1340000 1260000 1240000
نرخ بهره سپرده 7.30 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
نرخ وام 10.25 11.25 11.25 12.25 12.25 12.25
ترازنامه بانک مرکزی 8828051.00 8100000 8160000 8100000 8100000 8200000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -2697.00 -2750 -2600 -2400 -2400 -2700
حساب جاری -3801.10 -4900 -4800 -5000 -2800 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3 -3 -3 -3 -2.8
واردات 6816.00 5750 6100 6000 6000 5750
صادرات 4118.00 3000 3500 3600 3600 3050
بدهی خارجی 137420.10 152000 160000 164000 164000 168000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3704.00 3600 4300 4300 4300 3900
گردش سرمایه 6049.50 6400 6300 6800 6800 7000
حواله 8145.90 7300 7600 7600 7600 7500
درآمد گردشگری 3.80 3.5 3.5 3.5 7 7
ذخایر طلا 80.91 81.3 81.4 81.1 81.1 82.5

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.00 87 87 87 84 84
بودجه دولت -6.10 -6.3 -6.3 -6.3 -6.1 -6.1
ارزش بودجه دولت -470148.00 -610000 -610000 -477000 -610000 -705000
هزینه های دولت 142.00 147 149 149 149 157
درآمدهای دولت 1108626.00 990000 990000 990000 990000 995000
هزینه های مالی 1578774.00 1600000 1600000 1600000 1600000 1700000
مخارج نظامی 4016.00 2000 2000 1800 1800 1800

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.90 48 47 48 49 50
تولید صنعتی -25.60 2.5 2.2 2.3 2.3 3.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 1280.00 1325 1340 1347 1341 1414
قیمت گازوئیل 0.47 0.53 0.53 0.53 0.53 0.55
نرخ وام بانکی 9.70 10.7 10.7 11.7 11.7 11.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.00 92 94 94 96 96
تسهیلات اعتباری خریدار 666535.00 581022 614461 649042 698529 681494


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.