بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 11578.84 11255 10940 10633 10335 9740
پول 15.71 15.76 15.8 15.83 15.86 15.93

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 1.7 2.3 2.5 2.8 5
نرخ بیکاری 7.30 6.8 8 8.4 8.2 8
نرخ تورم 5.40 4.7 5 5.3 5.6 7
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.3 0.5 1 1 1.2
نرخ بهره 8.25 7.25 7.25 7.25 7.25 6.75
موازنه تجاری -2915.00 -2840 -3230 -3400 -2750 -3800
حساب جاری -3827.80 -3000 -1600 -1370 -2000 -1900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.20 90 90 90 90 83
بودجه دولت -8.00 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
شاخص PMI تولید 48.20 50 49.6 49.8 49 49.8
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 1.7 2.3 2.5 2.8 5
تولید ناخالص داخلی 303.20 280 280 280 280 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 924109.50 1024110 987420 947212 949985 997484
تولید ناخالص داخلی سرانه 3008.80 3050 3050 3050 3050 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11763.30 11200 11200 11200 11200 11800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139860.70 104146 109217 143357 143777 150966
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48624.60 65072 68182 49840 49986 52485
تولید ناخالص داخلی از ساخت 134490.80 184972 123965 137853 138257 145169
تولید ناخالص داخلی از معادن 62042.70 119302 101592 63594 63780 66969
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 51945.60 40954 53140 53244 53400 56070

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.30 6.8 8 8.4 8.2 8
افراد بیکار 2061.00 2260 2080 2240 2320 2400
حداقل دستمزد 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
جمعیت 99.80 104 104 104 103 105
افراد شاغل 26110.00 25500 25800 26100 26000 27200

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 5.40 4.7 5 5.3 5.6 7
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.3 0.5 1 1 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.60 111 113 114 117 125
قیمت مصرف کننده اصلی 105.60 106 107 108 337 109
اندازه اصل تورم 3.80 3.9 3.6 3.3 3 2.6
تورم مواد غذایی 2.80 -1.4 0.4 2 1.6 2
قیمت تولید 192.50 172 182 199 198 203
تغییر قیمت تولید کننده -4.30 -3.7 -3.2 2.3 3 2.5
CPI مسکن آب و برق 109.30 110 111 115 115 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.70 121 121 127 127 136

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 8.25 7.25 7.25 7.25 7.25 6.75
عرضه پول M2 4845963.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
ذخایر ارزی 40063.00 40500 41300 43300 44000 45200
ترازنامه بانک 5516806.00 6000000 6000000 6000000 6000000 5650000
وام به بخش خصوصی 1065371.00 1030000 1035000 1040000 1040000 1050000
نرخ بهره سپرده 7.70 7.4 6.4 6.4 10.45 6.4
نرخ وام 9.25 15.75 8.25 8.25 14 14
ترازنامه بانک مرکزی 6676498.00 6800000 6650000 6500000 6200000 5800000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -2915.00 -2840 -3230 -3400 -2750 -3800
حساب جاری -3827.80 -3000 -1600 -1370 -2000 -1900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.7
واردات 5117.00 5600 5700 5800 6000 6300
صادرات 2203.00 2370 2300 2270 2200 2400
بدهی خارجی 123490.50 132000 134000 136000 138000 140000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3090.70 4100 4000 4500 4450 4700
گردش سرمایه 1284.00 4100 1600 1000 3000 4000
حواله 6212.50 6300 6700 7000 7000 7400
درآمد گردشگری 12.57 10 10 10 10 14

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.20 90 90 90 90 83
بودجه دولت -8.00 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
ارزش بودجه دولت -425035.00 -465000 -600000 -600000 -465000 -477000
هزینه های دولت 134.00 112 137 137 138 145
درآمدهای دولت 1080152.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1320000
هزینه های مالی 1505187.00 1800000 1800000 1800000 1800000 1870000
مخارج نظامی 2564.00 2000 2000 2000 2000 1800

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص PMI تولید 48.20 50 49.6 49.8 49 49.8
تولید صنعتی -25.60 12 8 5 3 4.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 1193.00 1182 1220 1223 1226 1288
قیمت گازوئیل 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
نرخ وام بانکی 9.80 10 9 9 16.35 9
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.00 82 85 87 90 93
تسهیلات اعتباری خریدار 511325.00 433787 456050 508677 525642 551924


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.