بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 15.86 15.89 15.92 15.96 15.99 16.06
بازار سهام 10109.91 9827 9552 9284 9024 8504

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 1.7 2.3 3 2.7 3.5
نرخ بیکاری 7.70 9.4 9.7 9.5 9 8.5
نرخ تورم 5.90 7.3 8.6 9.8 8.5 7.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.6 0.4 0.3 0.8 1
نرخ بهره 9.25 8 6.75 6.75 6.75 7
موازنه تجاری -2693.00 -3300 -3000 -3220 -4000 -3600
حساب جاری -3192.00 -700 -1750 -2400 -2600 -2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -5 -5 -5 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.00 85 85 85 83 83
بودجه دولت -8.00 -8.7 -8.7 -8.7 -6.3 -6.3
شاخص PMI تولید 29.70 42 46 46.5 47.7 49
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 1.7 2.3 3 2.7 3.5
تولید ناخالص داخلی 280.00 306 315 315 330 330
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 977748.60 1012979 957789 1007081 1004148 1042329
تولید ناخالص داخلی سرانه 2907.30 3100 3100 3100 3145 3145
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11013.74 11273 11273 12100 11273 11572
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 95317.00 106097 137278 98177 97891 101613
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65752.90 71861 48474 67725 67528 70096
تولید ناخالص داخلی از ساخت 173544.50 146582 157626 178751 178230 185007
تولید ناخالص داخلی از معادن 93904.50 109960 66239 96722 96440 100107
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41042.80 51088 46368 46685 46549 48319

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 7.70 9.4 9.7 9.5 9 8.5
افراد بیکار 2236.00 2400 2300 2450 2350 2280
حداقل دستمزد 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
جمعیت 99.80 102 102 102 104 103
هزینه زندگی خانواده 2710.00 3000 3000 4100 4100 4100
هزینه زندگی انفرادی 1150.00 1500 1500 2000 2000 2000
افراد شاغل 26621.00 25000 25600 24800 25500 27000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640.00 5000 5000 5200 5200 5200

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 5.90 7.3 8.6 9.8 8.5 7.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.6 0.4 0.3 0.8 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.60 109 113 115 115 124
قیمت مصرف کننده اصلی 104.10 278 106 108 108 114
اندازه اصل تورم 2.54 4.3 5 6 5.1 5.8
تورم مواد غذایی 1.30 1.2 2 1.7 2 2.3
CPI مسکن آب و برق 105.50 108 113 115 114 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.20 108 126 127 126 137
قیمت تولید 178.80 188 194 211 186 221
تغییر قیمت تولید کننده -10.80 -7.3 -6 3 4 4.4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 9.25 8 6.75 6.75 6.75 7
عرضه پول M2 4276742.00 4350000 4550000 4250000 4250000 4250000
ترازنامه بانک 5516806.00 6550000 6550000 6550000 6550000 7200000
ذخایر ارزی 37037.00 20000 30000 42000 42500 45000
وام به بخش خصوصی 925934.00 884978 896197 918373 921512 950516
نرخ بهره سپرده 8.80 8.8 8.8 8.8 8.8 9.05
نرخ وام 10.25 9 7.75 15.75 7.75 14
ترازنامه بانک مرکزی 5985426.00 5700000 5736000 5772372 5772372 5772372

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -2693.00 -3300 -3000 -3220 -4000 -3600
حساب جاری -3192.00 -700 -1750 -2400 -2600 -2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -5 -5 -5 -3.8 -3.8
واردات 4931.00 5300 5250 5700 6500 6200
صادرات 2238.00 2000 2250 2480 2500 2600
بدهی خارجی 112670.60 115851 120000 116000 116000 120000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4899.00 3380 2900 3600 3600 3800
گردش سرمایه 4576.20 -400 -400 200 200 1500
حواله 6963.90 7800 6400 7000 7000 7600
درآمد گردشگری 12.57 7 7 7 10 10

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.00 85 85 85 83 83
بودجه دولت -8.00 -8.7 -8.7 -8.7 -6.3 -6.3
ارزش بودجه دولت -425035.00 -450000 -450000 -450000 -465000 -465000
هزینه های دولت 114.00 109 108 109 109 113
درآمدهای دولت 1080152.00 1120000 1120000 1120000 1130000 1130000
هزینه های مالی 1505187.00 1700000 1700000 1700000 1780000 1780000
مخارج نظامی 2564.00 8000 8000 8000 8000 8000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI تولید 29.70 42 46 46.5 47.7 49
تولید صنعتی 3.90 4 3.7 5 4.4 6.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.00 2.2 1.8 3 3 2.8
تولید صنعتی -1.50 2.4 3.2 3.8 3.2 4.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 1257.00 1015 1277 1285 1282 1330
قیمت گازوئیل 0.48 0.48 0.48 0.48 0.43 0.48
نرخ وام بانکی 12.70 12.7 12.7 12.7 12.7 12.95
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.00 77 75 76 82 84
تسهیلات اعتباری خریدار 426536.00 353355 381971 407585 422253 421851

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز 1.30 -5 28 42 42 35


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.