بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بازار سهام 11276.17 10726 10463 10207 9957 9475
پول 15.70 15.71 15.75 15.78 15.82 15.89

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 4 3.8 4.5 5 4.9
نرخ بیکاری 7.30 7.2 7.3 7.1 7 7.1
نرخ تورم 6.60 5.4 5.6 6 6.5 6.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6
نرخ بهره 8.25 8.25 8.25 8.25 7.5 7.25
موازنه تجاری -2876.00 -2750 -2800 -2850 -2950 -2900
حساب جاری -5130.00 -3250 -2800 -3600 -3100 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.2 -3 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.00 90 87 87 87 87
بودجه دولت -9.00 -7.7 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.90 50.7 49.6 49.8 50.2 50.5
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 4 3.8 4.5 5 4.9
تولید ناخالص داخلی 363.07 280 280 280 280 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1034309.00 1020813 1054139 1080853 1086024 1070832
تولید ناخالص داخلی سرانه 3058.30 3050 3050 3050 3170 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11951.45 11200 11200 11200 11800 11800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 109230.60 103834 110336 114146 114692 108921
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72147.80 73854 71130 75394 75755 77472
تولید ناخالص داخلی از ساخت 133926.70 164306 166438 139953 140623 172357
تولید ناخالص داخلی از معادن 105787.10 92591 125082 110548 111076 97128
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42532.20 56665 44830 44148 44446 47027

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 7.30 7.2 7.3 7.1 7 7.1
افراد بیکار 2115.00 2080 2065 2040 2060 2065
حداقل دستمزد 2000.00 2000 2400 2400 2400 2400
جمعیت 100.50 103 103 103 103 105
افراد شاغل 27129.00 26500 27300 27400 27500 27500

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 6.60 5.4 5.6 6 6.5 6.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.30 117 117 120 123 124
قیمت مصرف کننده اصلی 108.80 110 111 112 112 114
اندازه اصل تورم 4.80 4.3 3.7 3.5 3.2 3.2
تورم مواد غذایی 10.60 4.7 4.3 3.8 3.5 3.5
قیمت تولید 223.70 222 233 240 237 235
تغییر قیمت تولید کننده 15.00 12.3 10 8 6 6
CPI مسکن آب و برق 112.80 115 116 117 120 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.70 125 126 127 127 128

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 8.25 8.25 8.25 8.25 7.5 7.25
عرضه پول M0 1029296.00 1005000 985000 970000 950000 930000
عرضه پول M1 1307587.00 1265000 1245000 1235000 1225000 1200000
عرضه پول M2 5489428.00 5460000 5300000 5200000 5050000 5025000
ذخایر ارزی خارجی 40825.00 42000 43000 44000 45000 45000
ترازنامه بانک 6408261.00 5800000 5500000 5500000 5500000 5500000
وام به بخش خصوصی 1212723.00 1170000 1164000 1160000 1145000 1140000
نرخ بهره سپرده 7.50 7.5 7.5 7.5 6.75 6.5
نرخ وام 9.25 14 9.25 9.25 9.25 9
ترازنامه بانک مرکزی 8059461.00 7900000 8050000 8100000 8160000 8100000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -2876.00 -2750 -2800 -2850 -2950 -2900
حساب جاری -5130.00 -3250 -2800 -3600 -3100 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.2 -3 -3 -3 -3
واردات 5820.00 5800 6050 5750 6100 6000
صادرات 2944.00 3000 3200 2800 3150 3100
بدهی خارجی 134841.20 155000 160000 162000 164000 164000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3679.30 4100 3780 3600 4300 4300
گردش سرمایه 6311.80 3000 1700 2300 3000 2700
حواله 7849.60 7800 7550 7300 7600 7600
درآمد گردشگری 3.80 7 10 10 10 10

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.00 90 87 87 87 87
بودجه دولت -9.00 -7.7 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
ارزش بودجه دولت -459294.00 -465000 -517000 -610000 -610000 -477000
هزینه های دولت 142.00 131 128 148 149 137
درآمدهای دولت 975429.00 983000 990000 990000 990000 990000
هزینه های مالی 1434723.00 1500000 1600000 1600000 1600000 1600000
مخارج نظامی 4016.00 2000 2000 2000 2000 1800

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.90 50.7 49.6 49.8 50.2 50.5
تولید صنعتی -25.60 3 1.8 2.5 2.2 2.3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 1280.00 1555 1438 1338 1344 1631
قیمت گازوئیل 0.51 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
نرخ وام بانکی 9.40 9.4 9.4 9.4 8.65 8.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.00 88 90 92 94 94
تسهیلات اعتباری خریدار 570390.00 538573 563720 586636 598910 564963


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.