بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 14876.37 14444 14226 14012 13801 13387
پول 17.15 17.33 17.37 17.42 17.47 17.56
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 5.6 5.1 5.6 5.8 6
نرخ بیکاری 8.90 8.7 9.4 9.1 8.6 7.8
نرخ تورم 14.20 15.6 15.8 12 10 9
نرخ بهره 15.75 15.75 14.75 13.75 13.75 14.5
موازنه تجاری -2787.00 -3425 -3433 -2800 -2790 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20 85 85 85 83 83
بودجه دولت -9.50 -8.5 -8.5 -8.5 -6.6 -6.6
شاخص PMI تولید 49.90 49.8 49.6 49.9 50.2 50.6
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 5.6 5.1 5.6 5.8 6
تولید ناخالص داخلی 235.37 300 300 300 315 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 933169.60 998085 941637 946117 947909 1002884
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785.37 2890 2890 2890 2950 2950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550.21 11200 11200 11200 12100 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 91811.80 106084 135533 136177 136435 144348
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59846.30 5834 46080 46300 46387 49078
تولید ناخالص داخلی از ساخت 164791.30 146971 156776 157522 157820 166973
تولید ناخالص داخلی از معادن 93349.60 109805 66413 66729 66856 70733
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47847.80 50527 50288 50527 50623 53559
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 8.90 8.7 9.4 9.1 8.6 7.8
افراد بیکار 2920.00 2800 2870 2700 2680 2600
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1700 1700
جمعیت 96.20 100 100 98.2 100 100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640.00 5000 5000 5000 5000 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200.00 2250 2250 2550 2550 2700
هزینه زندگی خانواده 2710.00 3000 3000 3000 3000 4100
هزینه زندگی انفرادی 1150.00 1500 1500 1500 1500 2000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 14.20 15.6 15.8 12 10 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 298.30 315 340 324 325 353
قیمت مصرف کننده اصلی 260.80 277 280 286 285 310
اندازه اصل تورم 8.90 10.3 10.5 11 9.4 8.6
تورم مواد غذایی 15.42 12.5 13 13 10 7
قیمت تولید 200.30 224 243 225 230 260
تغییر قیمت تولید کننده 11.90 14 17 17 15 16
CPI مسکن آب و برق 179.10 191 207 200 197 218
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 286.90 323 329 319 315 348
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 15.75 15.75 14.75 13.75 13.75 14.5
عرضه پول M2 3680000.00 3833894 3928468 4020490 4020490 4363664
نرخ بهره سپرده 12.20 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
نرخ وام 16.75 16.75 15.75 15.75 15.75 15.75
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -2787.00 -3425 -3433 -2800 -2790 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.1 -2.1
واردات 5117.00 5667 5673 5800 5890 6100
صادرات 2330.00 2242 2240 3000 3100 3300
حواله 5909.00 7285 7114 8000 8000 7000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20 85 85 85 83 83
بودجه دولت -9.50 -8.5 -8.5 -8.5 -6.6 -6.6
هزینه های دولت 106.00 112 111 112 112 119
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 49.90 49.8 49.6 49.9 50.2 50.6
تولید صنعتی 0.70 6.5 6.3 7.3 5.1 6.4
تولید صنعتی -0.70 3.4 5.1 4.7 -4.4 4.9
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 880.00 929 925 929 931 985
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.00 84 83 83 84 84
نرخ وام بانکی 17.40 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.