بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 15.97 16 16.04 16.07 16.11 16.17
بازار سهام 10817.29 10405 10113 9830 9555 9004

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 2.8 3.5 2.7 3.3 4
نرخ بیکاری 7.70 8.1 8 7.7 7.6 7.8
نرخ تورم 5.60 6.5 5.7 6.2 6.5 7.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.3 0.8 1.1 1
نرخ بهره 9.25 9.25 8.25 8.25 8.25 7.25
موازنه تجاری -2586.00 -3200 -3240 -3330 -3340 -3400
حساب جاری -2764.70 -1750 -2700 -2600 -1000 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -5 -5 -3.8 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.00 93 93 88 88 88
بودجه دولت -8.00 -8.7 -8.7 -6.3 -6.3 -6.3
شاخص PMI تولید 49.60 48 47.8 49 50 49
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 2.8 3.5 2.7 3.3 4
تولید ناخالص داخلی 303.20 220 220 280 280 280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1006990.80 962470 1011970 1004148 1010014 1052449
تولید ناخالص داخلی سرانه 3008.80 2900 2900 3050 3050 3050
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11763.30 10500 10500 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 102405.50 137949 98653 97891 98462 102599
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 63983.90 48711 68054 67528 67923 70776
تولید ناخالص داخلی از ساخت 181880.20 158396 179619 178230 179271 186803
تولید ناخالص داخلی از معادن 117307.40 66562 97191 96440 97003 101079
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41042.80 46594 42479 42151 42397 44178

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.70 8.1 8 7.7 7.6 7.8
افراد بیکار 2236.00 2460 2450 2350 2150 2250
حداقل دستمزد 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
جمعیت 99.80 102 102 104 104 103
افراد شاغل 26772.00 25600 25000 25500 26500 27000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.60 6.5 5.7 6.2 6.5 7.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.3 0.8 1.1 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.70 111 111 113 115 119
قیمت مصرف کننده اصلی 104.10 103 105 107 108 109
اندازه اصل تورم 1.00 2.7 3 4.1 4.2 4.2
تورم مواد غذایی 0.10 0.7 1.3 1.6 2 2
CPI مسکن آب و برق 106.10 111 111 112 113 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.70 124 123 123 123 131
قیمت تولید 188.40 194 211 186 176 221
تغییر قیمت تولید کننده -15.24 -6 3 4 4.2 4.4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 9.25 9.25 8.25 8.25 8.25 7.25
عرضه پول M2 4538810.00 4550000 4250000 4250000 4250000 4250000
ترازنامه بانک 5516806.00 6000000 6000000 6400000 6400000 6400000
ذخایر ارزی 38201.00 30000 42000 42500 43000 45000
وام به بخش خصوصی 1008891.00 985000 980000 985000 976000 975000
نرخ بهره سپرده 7.50 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
نرخ وام 10.25 10.25 15.75 9.25 9.25 14
ترازنامه بانک مرکزی 6421134.00 6880000 6850000 7300000 7000000 7250000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -2586.00 -3200 -3240 -3330 -3340 -3400
حساب جاری -2764.70 -1750 -2700 -2600 -1000 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -5 -5 -3.8 -3.8 -3.8
واردات 4158.00 5450 5700 5700 5640 6000
صادرات 1571.00 2250 2460 2370 2300 2600
بدهی خارجی 112670.60 120000 125000 127500 130000 128000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4899.00 3600 3800 4600 3700 4500
گردش سرمایه -1143.50 1650 3000 4100 2300 2800
حواله 6963.90 6300 6500 6300 6700 7000
درآمد گردشگری 12.57 7 7 10 10 10

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.00 93 93 88 88 88
بودجه دولت -8.00 -8.7 -8.7 -6.3 -6.3 -6.3
ارزش بودجه دولت -425035.00 -400000 -400000 -350000 -350000 -350000
هزینه های دولت 114.00 109 118 117 118 123
درآمدهای دولت 1080152.00 1200000 1200000 1350000 1350000 1350000
هزینه های مالی 1505187.00 1600000 1600000 1700000 1700000 1700000
مخارج نظامی 2564.00 8000 8000 8000 8000 8000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص PMI تولید 49.60 48 47.8 49 50 49
تولید صنعتی 3.90 -1.8 -3.6 4.4 5.2 6.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.00 -4.5 -5.5 -5.5 5 4.8
تولید صنعتی 3.50 -3.2 -4 3.2 4 4.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 1257.00 1283 1301 1291 1298 1353
قیمت گازوئیل 0.47 0.48 0.48 0.48 0.43 0.48
نرخ وام بانکی 11.30 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.00 85 87 93 90 90
تسهیلات اعتباری خریدار 445797.00 382632 409566 438052 447335 425949

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز 0.50 0.3 1 -1.5 25 30


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.