بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 14132.18 13565 13361 13161 12963 12577
پول 16.69 16.77 16.82 16.86 16.9 16.99
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 5.4 5.3 5.6 5.7 6
نرخ بیکاری 8.10 8.7 9.4 9.1 8.6 7.8
نرخ تورم 14.10 15.6 15.3 12 10 9.6
نرخ بهره 15.75 15.75 15.75 14.75 14.75 14.75
موازنه تجاری -3628.00 -3425 -3433 -2800 -2790 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20 85 85 85 83 83
بودجه دولت -9.50 -8.5 -8.5 -8.5 -6.6 -6.6
شاخص PMI تولید 48.20 48.4 49.6 49.9 50.2 50.6
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 5.4 5.3 5.6 5.7 6
تولید ناخالص داخلی 235.37 300 300 300 315 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 933169.60 996194 943429 985427 986360 1044553
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785.37 2890 2890 2890 2950 2950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550.21 11200 11200 11200 12100 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 91811.80 105883 135790 96953 97045 102770
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59846.30 5823 46168 63198 63258 66990
تولید ناخالص داخلی از ساخت 164791.30 146692 157074 174020 174184 184461
تولید ناخالص داخلی از معادن 93349.60 109597 66540 98577 98671 104492
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47847.80 50432 50384 50527 50575 53559
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 8.10 8.7 9.4 9.1 8.6 7.8
افراد بیکار 2267.00 2800 2870 2700 2680 2600
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1700 1700
جمعیت 96.20 100 100 98.2 100 100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640.00 5000 5000 5000 5000 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200.00 2250 2250 2550 2550 2700
هزینه زندگی خانواده 2710.00 3000 3000 3000 3000 4100
هزینه زندگی انفرادی 1150.00 1500 1500 1500 1500 2000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 14.10 15.6 15.3 12 10 9.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 302.02 318 339 324 328 355
قیمت مصرف کننده اصلی 266.20 274 277 280 286 304
اندازه اصل تورم 7.80 9.4 9.3 9 9.1 8.6
تورم مواد غذایی 15.06 12.5 13 13 10 7
قیمت تولید 208.40 224 243 225 230 260
تغییر قیمت تولید کننده 12.70 14 17 17 15 16
CPI مسکن آب و برق 179.27 193 206 200 197 219
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 287.10 326 328 319 316 350
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 15.75 15.75 15.75 14.75 14.75 14.75
عرضه پول M2 3762429.00 3833894 3928468 4020490 4020490 4363664
نرخ بهره سپرده 12.00 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
نرخ وام 16.75 16.75 15.75 15.75 15.75 15.75
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -3628.00 -3425 -3433 -2800 -2790 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.1 -2.1
واردات 6109.00 5667 5673 5800 5890 6100
صادرات 2481.00 2242 2240 3000 3100 3300
حواله 6136.90 7285 7114 8000 8000 7000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20 85 85 85 83 83
بودجه دولت -9.50 -8.5 -8.5 -8.5 -6.6 -6.6
هزینه های دولت 106.00 112 112 112 112 119
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 48.20 48.4 49.6 49.9 50.2 50.6
تولید صنعتی 2.50 6.5 6.3 7.3 5.1 6.4
تولید صنعتی -1.10 3.4 5.1 4.7 -4.4 4.9
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 880.00 928 927 929 930 985
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.00 84 83 83 84 84
نرخ وام بانکی 16.80 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.