بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 10561.54 10389 10139 9894 9656 9196
پول 15.62 15.65 15.69 15.72 15.75 15.82

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.6 4.2 3.8 4.5 4.5
نرخ بیکاری 7.40 7.3 7.5 7.3 7.1 7.3
نرخ تورم 4.90 5.2 5.4 5.2 5 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3
نرخ بهره 8.25 8.25 7.75 7.5 7.25 7.25
موازنه تجاری -3343.00 -3420 -3500 -3700 -3760 -3600
حساب جاری -5667.40 -2750 -3200 -3700 -4100 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -4 -4 -4.1 -4.1 -4.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.00 93 93 90 90 90
بودجه دولت -9.00 -7 -7 -5.3 -5.3 -5.3
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.90 49.3 49.6 48.7 49.4 49.8
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.6 4.2 3.8 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 363.07 280 280 280 280 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1015548.00 957377 1022776 1054139 1061248 1068801
تولید ناخالص داخلی سرانه 3058.30 3050 3050 3050 3050 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11951.45 11200 11200 11200 11200 11800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 106297.10 144896 104033 110336 111080 108715
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 68525.90 50375 73996 71130 71610 77325
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160344.80 139332 164622 166438 167560 172030
تولید ناخالص داخلی از معادن 120503.00 64276 92769 125082 125926 96944
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43106.20 53296 56665 44917 44744 46938

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 7.40 7.3 7.5 7.3 7.1 7.3
افراد بیکار 2166.00 2160 2320 2180 2200 2200
حداقل دستمزد 2000.00 2400 2400 2400 2400 2400
جمعیت 100.50 104 103 103 103 105
افراد شاغل 27129.00 26100 26000 27000 27400 27500

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.90 5.2 5.4 5.2 5 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.00 114 117 117 119 122
قیمت مصرف کننده اصلی 108.10 108 109 110 111 113
اندازه اصل تورم 3.80 3.8 3.5 3.2 3.1 3.2
تورم مواد غذایی 3.30 4 3.7 3.2 1.8 3
قیمت تولید 217.50 254 287 247 247 271
تغییر قیمت تولید کننده 22.90 30 25 17 13 10
CPI مسکن آب و برق 110.10 115 115 115 116 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.30 127 127 127 129 134

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 8.25 8.25 7.75 7.5 7.25 7.25
عرضه پول M0 987726.00 925000 918000 880000 850000 840000
عرضه پول M1 1226437.00 1175000 1155000 1100000 1050000 1000000
عرضه پول M2 5256652.00 5150000 5040000 4850000 4500000 4500000
ذخایر ارزی خارجی 40584.00 42000 43000 43000 44000 45000
ترازنامه بانک 6408261.00 5800000 5800000 6000000 6000000 6000000
وام به بخش خصوصی 1168359.00 1050000 1040000 1020000 1000000 995000
نرخ بهره سپرده 7.40 7.5 10.45 7 6.75 6.75
نرخ وام 9.25 9.25 14 14 8.5 8.5
ترازنامه بانک مرکزی 7623659.00 6800000 6400000 6100000 6000000 5800000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -3343.00 -3420 -3500 -3700 -3760 -3600
حساب جاری -5667.40 -2750 -3200 -3700 -4100 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -4 -4 -4.1 -4.1 -4.1
واردات 6451.00 5800 6000 6100 6300 6200
صادرات 3107.00 2380 2500 2400 2540 2600
بدهی خارجی 129195.70 128000 134000 126000 131000 132000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3568.10 4300 4500 3780 3780 4300
گردش سرمایه 7889.80 1800 3000 1700 2300 2500
حواله 7493.30 6380 6500 6700 7000 7300
درآمد گردشگری 12.57 10 10 12 12 12

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.00 93 93 90 90 90
بودجه دولت -9.00 -7 -7 -5.3 -5.3 -5.3
ارزش بودجه دولت -459294.00 -485000 -465000 -485000 -545000 -477000
هزینه های دولت 126.00 137 126 131 131 137
درآمدهای دولت 975429.00 985000 985000 995000 995000 995000
هزینه های مالی 1434723.00 1470000 1470000 1540000 1540000 1540000
مخارج نظامی 4016.00 2000 2000 2000 2000 1800

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.90 49.3 49.6 48.7 49.4 49.8
تولید صنعتی -25.60 16 3 1.8 2.5 3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 1495.00 1227 1042 1558 1552 1628
قیمت گازوئیل 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
نرخ وام بانکی 9.60 9.4 16.35 8.9 8.65 8.65
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.00 86 88 90 92 94
تسهیلات اعتباری خریدار 543457.00 457388 370002 539609 563720 563891


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.