بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 15146.71 13909 13694 13484 13276 12870
پول 17.54 17.73 17.77 17.82 17.86 17.96
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 5.4 5.6 5.1 5.6 6
نرخ بیکاری 8.90 9.1 8.5 7.9 8 7.5
نرخ تورم 12.70 12.5 11.7 11.3 11.5 9.5
نرخ بهره 15.75 15.75 15.75 14.75 13.75 14.5
موازنه تجاری -3872.00 -2620 -3425 -3433 -2800 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20 85 85 85 85 83
بودجه دولت -9.50 -8 -8 -8 -8 -7.5
شاخص PMI تولید 48.50 51 51.3 51.5 51.7 50.5
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 5.4 5.6 5.1 5.6 6
تولید ناخالص داخلی 235.37 300 300 300 300 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 895944.10 958109 998013 993287 998958 1056898
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785.37 2890 2890 2890 2890 2950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550.21 11200 11200 11200 11200 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 128955.80 102028 106084 105581 106184 112343
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43844.30 57981 5834 5806 5839 6178
تولید ناخالص داخلی از ساخت 149168.30 160800 146971 146275 147110 155642
تولید ناخالص داخلی از معادن 63190.50 115265 109805 109285 109909 116283
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47847.80 39648 50527 50288 50575 53508
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.90 9.1 8.5 7.9 8 7.5
افراد بیکار 2920.00 2800 2800 2700 2700 2500
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1200 1700
جمعیت 96.20 100 100 100 98.2 100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640.00 5000 5000 5000 5000 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200.00 2550 2250 2250 2550 2700
هزینه زندگی خانواده 2710.00 3000 3000 3000 3000 4100
هزینه زندگی انفرادی 1150.00 1500 1500 1500 1500 2000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 12.70 12.5 11.7 11.3 11.5 9.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 265.00 295 309 330 335 367
قیمت مصرف کننده اصلی 258.30 265 277 280 286 310
اندازه اصل تورم 8.60 10 10.3 10.5 11 8.6
تورم مواد غذایی 12.50 12 12.5 13 13 7
قیمت تولید 191.90 224 236 243 248 280
تغییر قیمت تولید کننده 8.97 24 20 17 17 13
CPI مسکن آب و برق 179.10 176 188 201 200 219
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 285.80 232 317 319 319 349
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 15.75 15.75 15.75 14.75 13.75 14.5
عرضه پول M2 3628732.00 3737129 3833894 3928468 4020490 4363664
نرخ بهره سپرده 11.80 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
نرخ وام 16.75 15.75 17.75 17.75 14.75 12.75
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -3872.00 -2620 -3425 -3433 -2800 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.1
واردات 6443.00 5120 5667 5673 5800 6100
صادرات 2571.00 2500 2242 2240 3000 3400
گردش سرمایه 1558.00 4859 5188 5272 8000 9000
حواله 5909.00 7050 7285 7114 8000 7000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20 85 85 85 85 83
بودجه دولت -9.50 -8 -8 -8 -8 -7.5
ارزش بودجه دولت 337694.00 -417822 -427164 -436506 -278438 -285044
هزینه های دولت 106.00 88.7 112 111 112 119
مخارج نظامی 4003.80 3910 3962 4013 7500 8000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 48.50 51 51.3 51.5 51.7 50.5
تولید صنعتی -1.90 7 7.5 7.8 8.2 6.4
تولید صنعتی 3.30 4.66 4.67 5.1 5.6 5.8
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 880.00 946 929 925 930 984
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.00 85 84 83 83 82
نرخ وام بانکی 17.80 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8


Egypt Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی