03/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI NOV 53.1
07/12/2020 واقعی قبلی
GH
انتخابات عمومی
09/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) NOV 10.1%
17/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
PPI (سالانه) NOV 8.4%
18/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
GH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -3.2%


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.