12/12/2018 واقعی قبلی توافق
10:30 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) NOV 9.3% 9.5%
19/12/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
GH
PPI (سالانه) NOV 7.2%
11:00 AM
GH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 5.4%
04/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI DEC
09/01/2019 واقعی قبلی توافق
10:50 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) DEC 9.3%


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.