06/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI NOV 51 52
10/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) NOV 11% 11.5%
17/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
GH
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه NOV 10.6% 11%
11:00 AM
GH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 3.9% 4.5%

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.