17/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) AUG 9.4%
18/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
PPI (سالانه) AUG 8.8%
03:15 PM
GH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 6.7%
20/09/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
GH
تصمیم نرخ بهره 16%
03/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI SEP 50.7


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.