23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:45 AM
GH
تصمیم نرخ بهره 19% 17% 18.75% 19%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GH
S&P Global PMI MAY 48.3
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) MAY 23.6%
GH
نرخ تورم (ماهانه) MAY 5.1%
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
GH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 7% 3.6%

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.