بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 5.78 5.88 5.99 6.1 6.21 6.43
بازار سهام 1982.94 1652 1388 1166 979 606

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 1 0.7 0.4 1.3 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 2 3.5 4.7 5.4 6
نرخ بیکاری 6.80 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9
نرخ تورم 10.40 8.6 8.3 7.4 7.3 7
نرخ بهره 14.50 14.5 14.5 12 12 12
موازنه تجاری 198.00 200 40 -30 520 100
حساب جاری -709.30 230 -750 -720 -300 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 75 75 75 75 74
بودجه دولت -4.80 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.80 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9
جمعیت 30.28 31.8 31.8 31.8 31.72 32.37

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 10.40 8.6 8.3 7.4 7.3 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.52 120 123 130 281 129
قیمت تولید 724.90 714 755 779 784 845
تورم مواد غذایی 14.10 9 8.3 7.5 8 8
تغییر قیمت تولید کننده 7.00 7.6 8 8.5 8.2 7.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.6 1 0.4 0.6 0.8
CPI مسکن آب و برق 137.43 125 127 145 409 134
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.30 124 124 124 126 126

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 14.50 14.5 14.5 12 12 12
ترازنامه بانک 149205.46 152000 155000 157000 153500 156000
ذخایر ارزی 8469.17 9300 9200 8900 9200 8650
ترازنامه بانک مرکزی 111006.63 102000 104000 100000 102000 96000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 198.00 200 40 -30 520 100
حساب جاری -709.30 230 -750 -720 -300 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3
واردات 972.30 1200 1350 1450 1300 1500
صادرات 1211.70 1240 1320 1250 1400 1450
گردش سرمایه -112.00 -500 2000 1700 1450 2700
ذخایر طلا 8.74 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
صادرات نفت 201.70 200 250 360 300 400
بدهی خارجی 24300.00 22000 21400 20600 21000 23000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 75 75 75 75 74
بودجه دولت -4.80 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.3
مخارج نظامی 211.00 230 230 230 215 215
هزینه های دولت 31036.46 31657 32123 32495 9171 34675

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12 12.5 12.5 12 12

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص اقتصادی مقدم 10.50 3 3.5 6 4.3 5
پی ام آی مرکب 50.30 51.6 52 53 52 53

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
مخارج خانوار 11.50 23 23 23 26 26
قیمت گازوئیل 0.89 0.73 0.81 0.77 0.69 0.69


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.