بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 5.99 6.01 6.04 6.06 6.09 6.15
بازار سهام 2849.34 2776 2706 2637 2571 2442

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.5 2 1.6 1.4 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 5 4.3 3.8 5.3 5.5
نرخ بیکاری 4.50 4.6 4.4 4.4 4.4 4.4
نرخ تورم 10.60 8 7.7 7.5 7.3 7
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 13.5 12 12
موازنه تجاری -53.40 150 300 220 220 220
حساب جاری -774.45 -650 -400 200 -280 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -2.3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00 76 74 74 74 74
بودجه دولت -13.80 -9 -7 -7 -7 -7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 4.50 4.6 4.4 4.4 4.4 4.4
جمعیت 30.96 31.72 31.72 31.72 31.72 32.37

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 10.60 8 7.7 7.5 7.3 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.50 131 134 139 142 140
قیمت تولید 774.80 652 797 821 831 861
تورم مواد غذایی 11.50 6 5.4 5.3 5.1 5
تغییر قیمت تولید کننده 8.80 10 9.6 8 6.7 8
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.2 -0.1 0.3 0.2 0.3
CPI مسکن آب و برق 160.00 148 163 165 172 159
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139.20 139 139 140 140 140

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 13.5 12 12
ترازنامه بانک 166764.98 184000 193000 196000 198000 200000
ذخایر ارزی خارجی 11026.91 9700 8900 9050 9300 9200
ترازنامه بانک مرکزی 137851.69 138000 126 118000 123000 120000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -53.40 150 300 220 220 220
حساب جاری -774.45 -650 -400 200 -280 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -2.3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 1108.00 1200 980 1100 1070 1100
صادرات 992.20 1350 1280 1320 1290 1320
گردش سرمایه 3669.30 200 800 500 -300 400
ذخایر طلا 8.74 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
صادرات نفت 261.40 280 265 265 340 320
بدهی خارجی 28072.15 26500 27400 25600 26300 26000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00 76 74 74 74 74
بودجه دولت -13.80 -9 -7 -7 -7 -7
مخارج نظامی 237.00 215 215 215 215 215
هزینه های دولت 30702.33 9171 32237 32023 31869 34011

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.50 12 12 12 13.5 13.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص اقتصادی مقدم 33.10 6 7.4 6 5 6.2
پی ام آی مرکب 52.60 50.1 51.7 52.2 53 53

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
قیمت گازوئیل 1.06 1.01 0.96 0.91 0.86 0.82
مخارج خانوار 29.30 23 23 26 26 26


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.