بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 5.30 5.54 5.64 5.74 5.85 6.06
بازار سهام 2204.49 2035 1873 1723 1585 1309

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 1.6 1.3 1.5 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 6.4 6 5.2 6.4 6.5
نرخ بیکاری 6.80 6.8 6.8 6.8 6.8 7
نرخ تورم 7.80 7.6 8.1 7.8 7.8 8
نرخ بهره 16.00 15 15 15 15 14
موازنه تجاری 261.80 285 150 20 -140 -70
حساب جاری -1711.60 225 -530 -1350 -2100 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 62.8 62.8 62.8 62.8 62.4
بودجه دولت -3.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 6.80 6.8 6.8 6.8 6.8 7
جمعیت 29.77 31.2 31.2 31.2 31.07 31.72
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1800 1850 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 660 680 680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2000 2200 2350
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870.00 800 800 800 700 750

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 7.80 7.6 8.1 7.8 7.8 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.60 252 260 117 118 128
قیمت تولید 680.70 680 685 707 735 793
تورم مواد غذایی 7.80 7.7 6.8 6.6 6.6 7
تغییر قیمت تولید کننده 13.30 10 7.3 8 8.5 8
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.8 0.7 0.6 0.7 0.9
CPI مسکن آب و برق 116.22 358 368 121 121 131
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.33 122 122 124 124 126

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 16.00 15 15 15 15 14
ترازنامه بانک 124868.01 112000 105000 120000 122000 124500
ذخایر ارزی 7836.59 7180 7600 7600 7350 7400
ترازنامه بانک مرکزی 73290.72 93000 64300 76400 78600 82000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 261.80 285 150 20 -140 -70
حساب جاری -1711.60 225 -530 -1350 -2100 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8
واردات 1012.43 1050 1000 1060 1200 1250
صادرات 1345.30 1335 1150 1080 1060 1180
گردش سرمایه 3119.50 2300 950 1300 2400 1800
بدهی خارجی 20100.00 19680 20333 19700 19700 20834

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 62.8 62.8 62.8 62.8 62.4
بودجه دولت -3.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5
درآمدهای دولت 4458.67 3400 4380 4380 6600 5900
مخارج نظامی 211.00 230 230 230 230 215
هزینه های دولت 27096.76 27964 27910 27801 28831 30705
ارزش بودجه دولت -3582.69 -650 -400 -400 1400 800
هزینه های مالی 6242.46 4050 4780 4780 5200 5100

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص اقتصادی مقدم 4.40 3.7 3.4 3.6 3.8 4
پی ام آی مرکب 50.70 51.3 50.2 51 52.5 53

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
مخارج خانوار 20.10 23 23 23 23 26
قیمت گازوئیل 0.97 0.87 0.89 0.91 0.94 0.94


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.