بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 5.35 5.48 5.58 5.69 5.79 6.01
بازار سهام 2269.87 2339 2317 2295 2273 2231
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.6 1.8 1.4 1.4 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 7.3 8.2 8 7.8 7.6
نرخ بیکاری 2.40 2 2 2.1 2.1 2.1
نرخ تورم 9.10 8.3 8 7.7 7.5 7.3
نرخ بهره 16.00 15 14.75 14.75 14.75 14.5
موازنه تجاری 504.46 150 70 200 260 250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 70 70 68 68 68
بودجه دولت -3.80 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.40 2 2 2.1 2.1 2.1
جمعیت 28.80 30 29.39 29.98 29.98 29.98
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1800 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 660 660 680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2000 2000 2200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870.00 800 800 800 800 700
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 9.10 8.3 8 7.7 7.5 7.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 240.50 239 245 249 252 262
قیمت تولید 628.20 629 620 631 639 635
تورم مواد غذایی 6.50 6.9 6.8 6.6 6.4 6.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.84 0.8 1 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 6.70 4.8 3.7 3.4 3.2 3
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 16.00 15 14.75 14.75 14.75 14.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 504.46 150 70 200 260 250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 70 70 68 68 68
بودجه دولت -3.80 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
هزینه های دولت 27096.76 7924 8239 8201 29265 8701
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پی ام آی مرکب 50.50 51.6 54 52.8 51.5 53
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
قیمت گازوئیل 0.96 0.76 0.75 0.73 0.86 0.73


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.