بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 5.46 5.43 5.53 5.64 5.74 5.96
بازار سهام 2250.25 2218 2197 2176 2156 2115
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 2 1.8 1.4 1.6 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 7.3 6.4 6.2 5.3 6.3
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 7.80 8.5 9.4 9.4 9.3 9.7
نرخ بهره 16.00 16 15 15 14 14
موازنه تجاری 504.46 315 135 350 450 250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.3 -4.3 -4.2 -4.2 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 70 70 68 68 68
بودجه دولت -3.80 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
جمعیت 29.77 30.5 30.5 31.2 31.2 31.2
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1800 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 660 660 680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2000 2000 2200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870.00 800 800 800 800 700
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 7.80 8.5 9.4 9.4 9.3 9.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 242.00 240 248 256 263 272
قیمت تولید 650.30 666 658 672 686 714
تورم مواد غذایی 8.20 6.9 6.8 6.6 6.4 6.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 1 1 0.8 0.7 0.8
تغییر قیمت تولید کننده 10.20 11 9.8 8.7 7.5 8.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 16.00 16 15 15 14 14
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 504.46 315 135 350 450 250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.3 -4.3 -4.2 -4.2 -4.2
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 70 70 68 68 68
بودجه دولت -3.80 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
هزینه های دولت 27096.76 8239 28831 28777 28533 30647
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پی ام آی مرکب 50.70 51.2 53 52 51.5 52
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
قیمت گازوئیل 0.95 0.91 0.88 0.86 0.83 0.83


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.