بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 5.43 5.55 5.65 5.76 5.86 6.08
بازار سهام 2173.67 2167 2147 2128 2109 2071
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.8 1.4 1.6 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 6.7 6.5 6.7 6.6 6.4
نرخ بیکاری 6.70 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
نرخ تورم 7.70 7.5 8.4 8.1 7.8 7.8
نرخ بهره 16.00 15 15 14 14 14
موازنه تجاری 310.10 70 200 350 450 250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.3 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 63 62.8 62.8 62.8 62.8
بودجه دولت -3.80 -4.2 -4 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.70 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
جمعیت 29.77 29.97 30.16 30.16 30.16 30.16
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1800 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 660 660 680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2000 2000 2200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870.00 800 800 800 800 700
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 7.70 7.5 8.4 8.1 7.8 7.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.00 244 254 260 117 263
قیمت تولید 658.50 620 631 672 686 635
تورم مواد غذایی 7.00 6.8 6.6 6.4 6.4 6.8
تغییر قیمت تولید کننده 9.70 9.8 8.7 7.5 7.8 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 1 0.8 0.7 0.8 0.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 16.00 15 15 14 14 14
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 310.10 70 200 350 450 250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.3 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 63 62.8 62.8 62.8 62.8
بودجه دولت -3.80 -4.2 -4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 27096.76 28307 28858 28912 28885 30119
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پی ام آی مرکب 50.10 52 51.5 51.2 51.3 53
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
قیمت گازوئیل 0.98 0.87 0.84 0.82 0.79 0.75


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.