بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 5.74 5.84 5.95 6.06 6.16 6.38
بازار سهام 2336.50 1948 1636 1374 1154 715

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 1.4 1.6 1.4 1.3 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.8 4 4.5 5.1 6
نرخ بیکاری 6.80 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
نرخ تورم 10.30 9 8.2 7.3 6.5 7
نرخ بهره 14.50 14.5 12 12 12 12
موازنه تجاری 164.80 40 -30 520 100 -50
حساب جاری -897.40 -750 -720 -300 -150 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 75 75 75 75 74
بودجه دولت -13.80 -8 -8 -8 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 6.80 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
جمعیت 30.96 31.8 31.8 31.72 31.72 32.37

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 10.30 9 8.2 7.3 6.5 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.70 131 130 130 132 140
قیمت تولید 747.30 739 755 652 784 841
تورم مواد غذایی 10.80 10 8.5 8 7.5 7
CPI مسکن آب و برق 143.76 146 146 147 153 158
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.58 124 124 126 126 126
تغییر قیمت تولید کننده 13.00 8 8.5 8.2 7.4 7.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 1 0.4 0.6 0.3 0.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 14.50 14.5 12 12 12 12
ترازنامه بانک 152738.92 155000 154000 153500 148000 144000
ذخایر ارزی 8191.72 8900 9100 9300 8950 9400
ترازنامه بانک مرکزی 111657.88 104000 100000 102000 99800 96000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 164.80 40 -30 520 100 -50
حساب جاری -897.40 -750 -720 -300 -150 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
واردات 1050.60 1350 1450 1300 1450 1500
صادرات 1215.40 1320 1250 1400 1350 1450
گردش سرمایه 1274.70 1500 700 1450 1200 2300
ذخایر طلا 8.74 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
بدهی خارجی 24700.00 21400 20600 21000 22300 23000
صادرات نفت 237.90 250 360 300 300 400

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 75 75 75 75 74
بودجه دولت -13.80 -8 -8 -8 -6 -6
مخارج نظامی 244.00 230 230 215 215 215
هزینه های دولت 31036.46 32216 32278 32433 32619 34379

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.50 13.5 13.5 12 13.5 13.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پی ام آی مرکب 51.80 52 53 52 51.7 53
شاخص اقتصادی مقدم 13.90 3.5 6 8 6 5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
مخارج خانوار 11.50 23 23 26 26 26
قیمت گازوئیل 0.94 0.85 0.8 0.69 0.73 0.69


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.