بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 5.70 5.8 5.91 6.01 6.12 6.34
بازار سهام 1960.60 1647 1383 1162 976 604

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.2 -0.4 1.4 0.6 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 -1.7 1.6 2.1 2 3
نرخ بیکاری 6.80 7.6 7.6 7.6 8.4 8.4
نرخ تورم 10.60 8 7.7 7.8 7.6 8
نرخ بهره 14.50 12.5 10 10 10 12
موازنه تجاری 209.15 150 20 -140 235 -70
حساب جاری 199.90 -530 -1350 -2100 -150 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -5 -5 -5 -4.6 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 63.8 63.8 63.8 66 66
بودجه دولت -3.80 -5 -5 -5 -4.7 -4.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 6.80 7.6 7.6 7.6 8.4 8.4
جمعیت 30.28 31.2 31.2 31.07 31.8 31.72
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1850 1850 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 680 680 680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2200 2200 2350

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 10.60 8 7.7 7.8 7.6 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.60 118 117 119 122 128
قیمت تولید 673.40 685 707 735 714 793
تورم مواد غذایی 14.40 7.8 8 8.4 7.6 8
تغییر قیمت تولید کننده 7.40 7.3 8 8.5 7.6 8
نرخ تورم (ماهانه) 3.80 1 0.8 0.7 0.4 0.8
CPI مسکن آب و برق 122.18 368 121 123 126 133
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.23 122 124 124 124 126

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 14.50 12.5 10 10 10 12
ترازنامه بانک 134836.49 105000 120000 122000 122000 124500
ذخایر ارزی 9883.04 7600 7600 7350 7350 7400
ترازنامه بانک مرکزی 94536.66 64300 76400 78600 78600 82000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 209.15 150 20 -140 235 -70
حساب جاری 199.90 -530 -1350 -2100 -150 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -5 -5 -5 -4.6 -4.6
واردات 974.65 1000 1060 1200 1130 1250
صادرات 1183.80 1150 1080 1060 1365 1180
گردش سرمایه 1375.70 950 1300 2400 -300 1800
بدهی خارجی 22900.00 20333 19700 19700 19700 20834

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 63.8 63.8 63.8 66 66
بودجه دولت -3.80 -5 -5 -5 -4.7 -4.7
مخارج نظامی 211.00 230 230 230 230 215
هزینه های دولت 31036.46 26866 27314 31688 31657 32639

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص اقتصادی مقدم 2.80 2.6 3 3.6 4 4.5
پی ام آی مرکب 46.70 49.8 51 51.4 51.6 52

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
مخارج خانوار 11.50 23 23 23 23 26
قیمت گازوئیل 0.71 0.81 0.77 0.73 0.69 0.66


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.