بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 5.78 5.92 6.03 6.14 6.25 6.47
بازار سهام 1836.94 1543 1296 1089 915 566

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.7 0.6 1 1.4 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20 2.1 2 3.5 4.7 5.4
نرخ بیکاری 6.80 7.3 7.1 7.1 7.1 7.1
نرخ تورم 10.40 8.5 8.2 8 7.4 7.3
نرخ بهره 14.50 14.5 16 16 16 16
موازنه تجاری 215.50 250 200 40 -30 520
حساب جاری -663.00 -1200 230 -750 -720 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -4.1 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 63.8 63 63 63 63
بودجه دولت -4.80 -7.3 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 6.80 7.3 7.1 7.1 7.1 7.1
جمعیت 30.28 31.07 31.8 31.8 31.8 31.72

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 10.40 8.5 8.2 8 7.4 7.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 199.80 262 119 122 129 281
قیمت تولید 717.50 635 735 714 755 652
تورم مواد غذایی 11.20 10.3 9 8.3 7.5 8
تغییر قیمت تولید کننده 9.60 8.5 7.6 8 8.5 8.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.6 1 0.4 0.6
CPI مسکن آب و برق 134.75 382 124 127 145 409
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.53 124 124 124 124 126

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 14.50 14.5 16 16 16 16
ترازنامه بانک 141466.65 147000 152000 155000 157000 153500
ذخایر ارزی 9171.36 8600 9300 9200 8900 9200
ترازنامه بانک مرکزی 103923.57 104500 102000 104000 100000 102000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 215.50 250 200 40 -30 520
حساب جاری -663.00 -1200 230 -750 -720 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -4.1 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
واردات 900.92 1100 1200 1350 1450 1300
صادرات 1178.10 1300 1240 1320 1250 1400
گردش سرمایه 437.30 850 -500 2000 1700 1450
ذخایر طلا 8.70 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
صادرات نفت 299.00 285 200 250 360 300
بدهی خارجی 24000.00 20800 22000 21400 20600 21000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 63.8 63 63 63 63
بودجه دولت -4.80 -7.3 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
مخارج نظامی 211.00 230 230 230 230 215
هزینه های دولت 31036.46 8701 31688 31657 32123 9171

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12 12.5 12.5 12.5 12

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص اقتصادی مقدم 3.60 3.8 3 3.5 6 4.3
پی ام آی مرکب 51.40 50.4 51.6 52 53 52

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
مخارج خانوار 11.50 23 23 23 23 26
قیمت گازوئیل 0.90 0.73 0.81 0.77 0.73 0.69


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.