بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 7.55 7.62 7.7 7.77 7.85 8.01
بازار سهام 2563.94 2507 2451 2396 2342 2239

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.6 1.4 1.6 1.6 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 6 5.6 5.8 5.4 6
نرخ بیکاری 4.50 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2
نرخ تورم 23.60 25 22 17 15 10
نرخ بهره 19.00 19 20 20 20 17
موازنه تجاری 295.90 100 100 120 90 220
حساب جاری -672.20 200 -600 -300 400 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00 74 74 74 74 70
بودجه دولت -13.80 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.50 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2
جمعیت 30.96 31.72 31.72 32.37 32.37 32.37

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 23.60 25 22 17 15 10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 156.50 161 162 160 171 176
قیمت تولید 979.80 1047 1001 1014 1133 1115
تورم مواد غذایی 26.60 28 22 18 15 10
نرخ تورم (ماهانه) 5.10 3 3.2 2.7 2.3 1.8
تغییر قیمت تولید کننده 31.20 36 28 22 17 10
CPI مسکن آب و برق 183.40 192 195 194 211 214
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 161.20 166 171 176 180 183

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 19.00 19 20 20 20 17
ترازنامه بانک 182412.91 196000 198000 200000 200000 250000
ذخایر ارزی خارجی 9695.22 11000 11050 10800 9700 10000
ترازنامه بانک مرکزی 135814.22 118000 123000 120000 120000 105000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 295.90 100 100 120 90 220
حساب جاری -672.20 200 -600 -300 400 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8
واردات 1193.00 1200 1170 1230 1080 1180
صادرات 1430.90 1300 1290 1320 1400 1400
گردش سرمایه -187.50 500 -300 400 1000 1200
ذخایر طلا 8.74 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
صادرات نفت 359.90 280 320 340 325 350
بدهی خارجی 28160.56 29400 29700 30000 29850 31000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00 74 74 74 74 70
بودجه دولت -13.80 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -5
هزینه های دولت 45681.42 32544 32422 48331 48148 51231
مخارج نظامی 237.00 215 215 215 215 215

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.50 12 12 12 13.5 13.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص اقتصادی مقدم 4.60 3.5 3.7 4 6 8
پی ام آی مرکب 48.30 50 50.8 51 51.3 51

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
قیمت گازوئیل 1.25 1.29 1.34 1.38 1.43 1.43
مخارج خانوار 29.30 26 26 26 26 18


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.