بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 5.17 5.18 5.27 5.37 5.47 5.67
بازار سهام 2376.02 2288 2268 2247 2228 2188
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.6 1.8 1.4 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 7.3 8 8.7 6.8 5.7
نرخ بیکاری 2.40 2 2 2 2 2
نرخ تورم 9.50 8.5 8.3 8 7.7 7.3
نرخ بهره 16.00 15 15 14.75 14.75 14.5
موازنه تجاری -30.09 -30 150 70 200 250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 68 68 68 65 65
بودجه دولت -4.50 -5.3 -5.3 -5.3 -4.2 -4.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.40 2 2 2 2 2
جمعیت 28.80 30 30 29.39 29.98 29.98
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1800 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 660 660 680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2000 2000 2200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870.00 800 800 800 800 700
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 9.50 8.5 8.3 8 7.7 7.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 236.50 239 239 245 252 263
قیمت تولید 618.10 629 629 620 637 635
تورم مواد غذایی 7.30 7 6.9 6.8 6.6 6.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.84 0.95 0.8 1 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 6.70 5.6 4.8 3.4 3 2.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 16.00 15 15 14.75 14.75 14.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -30.09 -30 150 70 200 250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 68 68 68 65 65
بودجه دولت -4.50 -5.3 -5.3 -5.3 -4.2 -4.2
هزینه های دولت 27096.76 7959 7986 8347 8201 8823
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پی ام آی مرکب 51.20 53.6 53.9 54 52.8 53
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
قیمت گازوئیل 1.01 0.78 0.76 0.75 0.73 0.73


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.