بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 5.72 5.82 5.93 6.03 6.14 6.36
بازار سهام 1889.49 1577 1325 1113 935 579

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 -0.4 0.7 0.6 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 1.3 1.5 2 2.4 5.4
نرخ بیکاری 6.80 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5
نرخ تورم 11.20 8 7.8 7.6 7.4 7.3
نرخ بهره 14.50 14.5 16 16 16 16
موازنه تجاری -80.00 180 237 210 150 100
حساب جاری -663.00 -1270 -1500 215 -450 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -5 -5 -4.6 -4.6 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 63.8 63.8 63 63 63
بودجه دولت -4.80 -7 -7 -5 -5 -5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.80 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5
جمعیت 30.28 31.2 31.07 31.8 31.8 31.72

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 11.20 8 7.8 7.6 7.4 7.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.83 117 119 122 127 127
قیمت تولید 693.70 707 735 714 736 793
تورم مواد غذایی 13.80 12.6 8.4 8 7.5 8
تغییر قیمت تولید کننده 8.70 8 8.5 7.6 8 8
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 1.3 0.7 0.4 1 0.8
CPI مسکن آب و برق 134.32 121 123 126 137 132
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.41 124 124 124 124 126

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 14.50 14.5 16 16 16 16
ترازنامه بانک 134836.49 143000 150000 165000 160000 165000
ذخایر ارزی 9883.04 7600 7350 7350 8000 7500
ترازنامه بانک مرکزی 94536.66 975000 965000 935000 955000 950000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -80.00 180 237 210 150 100
حساب جاری -663.00 -1270 -1500 215 -450 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -5 -5 -4.6 -4.6 -4.6
واردات 974.65 1000 983 1130 1250 1200
صادرات 1175.40 1180 1220 1340 1400 1300
گردش سرمایه 437.30 1300 2400 -300 1500 1800
بدهی خارجی 24000.00 21800 21000 26000 24000 24500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 63.8 63.8 63 63 63
بودجه دولت -4.80 -7 -7 -5 -5 -5
مخارج نظامی 211.00 230 230 230 230 215
هزینه های دولت 31036.46 27273 31502 31657 31781 33203

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص اقتصادی مقدم -2.20 -1.7 -2.3 3 3.5 4.3
پی ام آی مرکب 49.70 51 51.4 51.6 52 52

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
مخارج خانوار 11.50 23 23 23 23 26
قیمت گازوئیل 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.