اردن قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4 4.2 2.5 2.2 2.2 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 126 127 128 128 132
قیمت تولید 123 125 126 129 130 139
قیمت صادرات 240 244 244 244 244 244
قیمت واردات 350 351 352 351 352 351
نرخ تورم (ماهانه) -0.13 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3
تورم مواد غذایی 2.4 2.4 1.7 1.5 1.3 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 240 241 241 242 243
قیمت مصرف کننده اصلی 129 130 131 132 132 137
اندازه اصل تورم 2.4 2.41 2.44 2.45 2.45 2.45
CPI مسکن آب و برق 131 134 132 133 134 140
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138 133 136 140 141 140
تغییر قیمت تولید کننده 10 7.5 6 5.9 5.8 5
[+]