قیمت سهام
34,200.00
تغییر روزانه
1.79%
سالیانه
-31.87%

قیمت روز سال
Korshunovkiy Gok Pao 34,200.00 600.00 1.79% -31.87%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%