کویت - گردش سرمایه - پیش بینی


Kuwait Capital Flows
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.کویت تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 1611 1702 1719 1752 1777 1915
صادرات 4089 4110 4063 4037 4013 3832
واردات 2478 2458 2459 2454 2449 2417
حساب جاری 424 1079 1436 1758 2038 3940
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.71 5.7 5.7 5.7 5.7 9.8
گردش سرمایه -2189 -8132 -5747 -3361 -976 -7040
حواله 4492 4974 4984 4994 5004 3849
ورود توریست 6941 6550 6600 6650 6700 6000
ذخایر طلا 78.96 78.98 78.98 78.98 78.97 78.97
تولید نفت خام 2705 2677 2636 2599 2564 2267
شاخص تروریسم 3.8 3.12 2.99 2.86 2.73 0
درآمد گردشگری 13148 13261 13239 13218 13196 12844
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20 61.42 56.42 95.5 82.78 120
[+]