کویت - گردش سرمایه - پیش بینیکویت تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 2645 2565 2574 2558 2539 2312
صادرات 5358 5363 5345 5356 5361 5359
واردات 2712 2745 2771 2798 2822 3047
حساب جاری 1680 2105 1952 1783 1651 1735
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.97 11 10.8 10.8 10.8 9
گردش سرمایه -6649 -3858 -3596 -3335 -3074 -3461
حواله 1029 1000 990 989 994 992
ورود توریست 7055 6700 6650 6600 6550 6100
ذخایر طلا 79 78.98 78.98 78.98 78.98 78.98
تولید نفت خام 2752 2751 2748 2748 2748 2748
شاخص تروریسم 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
درآمد گردشگری 831 833 833 833 833 833
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1 -105 -79.31 -113 -101 -142
[+]