18/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MK
اطمینان کسب و کار SEP 28.3 28.6 28.9
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MK
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 15.1%
11:30 AM
MK
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP -1.4%
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MK
موازنه تجاری SEP $-278.21M $ -221M
08/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MK
نرخ تورم (سالانه) OCT 3.7%
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MK
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 14.1% 15%

مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.