31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MK
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR
10:00 AM
MK
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
MK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 2.3% 3.6%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MK
نرخ بیکاری Q1 15.2%
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MK
موازنه تجاری APR $-354.6M
10:00 AM
MK
نرخ تورم (سالانه) MAY 10.5%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MK
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 19.2% 21.1%
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MK
اطمینان کسب و کار MAY 25.1

مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.