16/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
اطمینان کسب و کار SEP 32.6
30/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 9.8%
31/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 7.3%
05/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
موازنه تجاری SEP $-183M
07/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.3%


مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.