بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بازار سهام 3256.92 3202 3148 3095 3042 2937
پول 56.91 57.17 57.42 57.68 57.94 58.45

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 1.7 -4 -2.8 1.5 2.4
نرخ بیکاری 16.60 17.2 19.3 20.8 21.5 19
نرخ تورم 0.70 1 1.5 1.9 2.2 2.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.25 1 1 1.25
موازنه تجاری -176324.00 -274000 -185000 -185000 -221000 -222000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 43.1 43.1 43.1 43.1 45
بودجه دولت -1.80 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -5.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 1.7 -4 -2.8 1.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 13.20 12.69 12.69 12.69 12.69 12.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183971.00 160699 161862 170516 186731 191212
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242.22 131349 127637 128419 132196 135369
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.30 5375 5375 5375 5375 5519
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483.42 13435 13435 13435 13435 13795

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 16.60 17.2 19.3 20.8 21.5 19
دستمزد 41087.00 37789 38601 39033 39540 41118
جمعیت 2.08 2.09 2.09 2.09 2.1 2.11
حداقل دستمزد 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 0.70 1 1.5 1.9 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.57 114 115 115 116 118
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 0.40 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
اندازه اصل تورم 1.70 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7
قیمت تولید 105.70 108 107 109 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 3.8 2.9 2.2 1.6 2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 1.75 1.75 1.25 1 1 1.25
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 -0.35 -0.6 -0.6 -0.35
نرخ وام 2.50 2.5 2 1.75 1.75 2

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -176324.00 -274000 -185000 -185000 -221000 -222000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
واردات 650370.00 811000 768000 768000 785000 785000
صادرات 474046.00 537000 583000 583000 564000 579000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 43.1 43.1 43.1 43.1 45
بودجه دولت -1.80 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -5.2
ارزش بودجه دولت -1213.00 -493 -493 -493 -496 -496
هزینه های دولت 28133.00 25355 25748 24742 28555 29240

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی 0.30 0.5 1.2 2.6 2.1 3
اطمینان کسب و کار 35.20 16 -14 -11 -10 5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
هزینه های مصرف کننده 117921.00 100118 112261 113204 119690 122562
تسهیلات اعتباری خریدار 174395.00 159898 160684 165183 174594 178784
قیمت گازوئیل 0.87 -0.71 -0.68 -0.64 -0.59 -0.59
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.40 9.5 2.8 2.8 1 1


مقدونیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.