بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 52.87 53.27 53.53 53.8 54.07 54.61
بازار سهام 5763.42 5618 5538 5459 5381 5228

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.10 2.6 3.8 3 2.8 2.7
نرخ بیکاری 15.90 15.3 15 14.7 14.4 14.2
نرخ تورم 3.70 2.6 2.3 1.8 1.4 2.2
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
موازنه تجاری -278210.00 -206000 -206000 -206000 -206000 -206000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.20 53.7 55 55 55 55
بودجه دولت -8.10 -5.2 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.10 2.6 3.8 3 2.8 2.7
تولید ناخالص داخلی 12.27 13.79 14.82 14.82 14.82 14.82
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 172900.00 193268 192697 168888 178087 197900
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146077.79 145580 149876 151629 150460 153922
تولید ناخالص داخلی سرانه 5371.00 5500 5500 5500 5500 5700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15848.42 16400 16400 16400 16400 16600

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 15.90 15.3 15 14.7 14.4 14.2
دستمزد 42627.00 42025 43642 43474 44354 45383
جمعیت 2.08 2.11 2.11 2.11 2.11 2.12
حداقل دستمزد 14500.00 16100 16100 16100 16100 16100

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.70 2.6 2.3 1.8 1.4 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.73 119 119 121 121 122
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 3.90 2.5 2.3 2.3 2.3 2
اندازه اصل تورم 2.90 3.2 3.6 2.7 1.9 1.7
قیمت تولید 120.70 124 125 128 128 131
تغییر قیمت تولید کننده 14.10 16.5 12.2 9.5 6 5.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 0.4 0.4 0.65 0.65
نرخ وام 1.75 2 1.75 2 2 2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -278210.00 -206000 -206000 -206000 -206000 -206000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
واردات 944346.00 785000 785000 785000 785000 785000
صادرات 666136.00 579000 579000 579000 579000 579000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.20 53.7 55 55 55 55
بودجه دولت -8.10 -5.2 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
ارزش بودجه دولت -5357.00 -496 -496 -496 -496 -496
هزینه های دولت 29838.00 28342 29721 28282 30733 30524

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی -1.40 3.1 1.8 1.5 1.5 2
اطمینان کسب و کار 28.30 27.4 30 28.5 28.5 28.2

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 121439.00 120531 120149 110596 125082 123393
قیمت گازوئیل 1.38 1.31 1.25 1.18 1.12 1.07
تسهیلات اعتباری خریدار 195512.00 167545 190645 195867 199723 195793
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 15.10 5.7 1 1.2 1.2 2.5


مقدونیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.