بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 51.74 52.07 52.31 52.55 52.78 53.24
بازار سهام 4495.26 4388 4314 4241 4170 4026

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.70 -2.8 -1.5 1.2 3.8 2.4
نرخ بیکاری 16.70 20.8 21.5 22.3 21 19
نرخ تورم 1.50 0.5 0.8 1 1.3 1.2
نرخ بهره 1.50 1 1 1 1 1.25
موازنه تجاری -228225.00 -185000 -221000 -221000 -221000 -222000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -3.2 -3.2 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 43.1 43.1 45 45 45
بودجه دولت -1.80 -4.1 -4.1 -5.2 -5.2 -5.2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.70 -2.8 -1.5 1.2 3.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 12.69 11.9 11.9 12.3 12.3 12.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 149782.00 170516 181211 167671 171979 185561
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242.22 128419 128289 131805 135191 131368
تولید ناخالص داخلی سرانه 5634.38 5350 5350 5500 5500 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16506.10 16000 16000 16400 16400 16400

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 16.70 20.8 21.5 22.3 21 19
دستمزد 40107.00 39158 41170 40727 39828 42813
جمعیت 2.08 2.09 2.1 2.09 2.09 2.11
حداقل دستمزد 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.50 0.5 0.8 1 1.3 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.01 114 114 115 117 116
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 2.50 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
اندازه اصل تورم 1.50 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7
قیمت تولید 104.10 109 105 106 106 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 2.2 1.6 1.6 1.6 2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.50 1 1 1 1 1.25
نرخ بهره سپرده 0.15 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
نرخ وام 2.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -228225.00 -185000 -221000 -221000 -221000 -222000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -3.2 -3.2 -4 -4 -4
واردات 820210.00 768000 785000 785000 785000 785000
صادرات 591985.00 583000 564000 564000 564000 579000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 43.1 43.1 45 45 45
بودجه دولت -1.80 -4.1 -4.1 -5.2 -5.2 -5.2
ارزش بودجه دولت -6137.00 -493 -496 -496 -496 -496
هزینه های دولت 27836.00 24742 27711 27221 27920 28376

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -9.50 -9 -1.8 3.2 5.8 6.5
اطمینان کسب و کار 22.80 25 26 30 31 33

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 105687.00 113204 116152 105902 108623 118940
تسهیلات اعتباری خریدار 180687.00 165183 169434 176730 182698 173500
قیمت گازوئیل 1.16 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85
تغییرات سالیانه خرده فروشی -11.90 -7 -1.5 -1.5 4.5 5.7


مقدونیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.