بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 55.67 55.49 55.74 55.99 56.24 56.75
بازار سهام 4931.80 4608 4573 4538 4503 4434
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.2 2.8 2.6 2.4 2.4
نرخ بیکاری 17.10 16.6 16.4 16.2 15.7 12.9
نرخ تورم 0.40 1 1.5 1.9 2.2 2.2
نرخ بهره 2.25 1.75 1.75 1.75 1.5 2
موازنه تجاری -202768.00 -274000 -185000 -185000 -221000 -222000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 43.1 43.1 43.1 43.1 45
بودجه دولت -1.80 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.2 2.8 2.6 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 12.67 14 14 14 14 16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 174897.00 158075 168292 177171 179095 183393
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242.22 131675 132066 131935 133368 136569
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.30 5700 5700 5700 5700 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483.42 14500 14500 14500 14500 15000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 17.10 16.6 16.4 16.2 15.7 12.9
دستمزد 38319.00 37789 38601 39033 39540 41118
جمعیت 2.08 2.09 2.09 2.09 2.1 2.11
حداقل دستمزد 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.40 1 1.5 1.9 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.32 114 115 115 116 118
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت تولید 105.30 108 107 109 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 3.8 2.9 2.2 1.6 2
تورم مواد غذایی 0.90 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
اندازه اصل تورم 0.80 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.25 1.75 1.75 1.75 1.5 2
نرخ بهره سپرده 0.15 -0.35 -0.35 -0.35 -0.6 -0.6
نرخ وام 2.75 2.25 2.25 2.25 2 2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -202768.00 -274000 -185000 -185000 -221000 -222000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
واردات 830170.00 811000 768000 768000 785000 785000
صادرات 627402.00 537000 583000 583000 564000 579000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 43.1 43.1 43.1 43.1 45
بودجه دولت -1.80 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
ارزش بودجه دولت -2096.00 -493 -493 -493 -496 -496
هزینه های دولت 25093.00 25418 26641 25419 25695 26312
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -2.10 4.5 4.2 3.6 3.3 3.3
اطمینان کسب و کار 33.90 28 25 20 17 17
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 114811.00 100366 116156 116304 117566 120388
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.60 9.5 2.8 2.8 1 1
قیمت گازوئیل 1.21 1.37 1.41 1.44 1.48 1.48
تسهیلات اعتباری خریدار 172014.00 160294 166258 169706 173385 177546


مقدونیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.