بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 58.39 59.65 60 60.36 60.72 61.45
بازار سهام 6116.54 6037 5893 5753 5616 5352

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 3 2.8 2.7 2.7 3
نرخ بیکاری 15.20 14.7 14.4 14.2 14.2 13.1
نرخ تورم 10.50 7 5 4.8 2.7 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.25
موازنه تجاری -354606.00 -206000 -206000 -206000 -206000 -206000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 55 55 55 55 55.5
بودجه دولت -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 3 2.8 2.7 2.7 3
تولید ناخالص داخلی 12.27 14.82 14.82 14.82 14.82 15.72
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 207766.00 168562 178087 187731 213376 219777
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 144779.08 149991 149122 148833 148688 153149
تولید ناخالص داخلی سرانه 5092.68 5500 5500 5700 5700 5700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15848.42 16400 16400 16600 16600 16600
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 4.00 2.3 2.3 2.3 3 3

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 15.20 14.7 14.4 14.2 14.2 13.1
دستمزد 44531.00 44496 44474 46247 45987 48092
جمعیت 2.08 2.11 2.11 2.12 2.12 2.12
حداقل دستمزد 14500.00 16100 16100 16100 16100 16100

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 10.50 7 5 4.8 2.7 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.48 127 126 127 130 130
تورم مواد غذایی 14.80 8 7 6 4.8 5
اندازه اصل تورم 7.20 6.7 5.9 4.7 3.7 2.5
قیمت تولید 136.20 132 131 131 144 138
تغییر قیمت تولید کننده 19.20 13.5 9 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 1 0.7 0.5 0.3 0.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.25
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ وام 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -354606.00 -206000 -206000 -206000 -206000 -206000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
واردات 1151077.90 785000 785000 785000 785000 785000
صادرات 796472.00 579000 579000 579000 579000 579000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 55 55 55 55 55.5
بودجه دولت -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
ارزش بودجه دولت 199.00 -496 -496 -496 -496 -496
هزینه های دولت 31025.00 28228 30733 30673 31863 32819

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 3.20 1.5 1.5 2 2 2
اطمینان کسب و کار 25.10 28.5 28.5 28.2 28.2 28.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 129902.00 110383 125082 121702 133409 137412
قیمت گازوئیل 1.44 1.49 1.54 1.6 1.65 1.65
تسهیلات اعتباری خریدار 203523.00 199723 202647 205656 209018 211825
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.00 1.2 1.2 2.5 2.5 2.5


مقدونیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.