بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 51.78 52.11 52.35 52.59 52.82 53.29
بازار سهام 4475.87 4400 4326 4253 4181 4037

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.70 -5 -3 11.5 6.8 5.3
نرخ بیکاری 16.70 21.5 22.3 21 21 19
نرخ تورم 2.10 0.8 1 1.3 1.3 1.2
نرخ بهره 1.50 1 1 1 1 1
موازنه تجاری -101885.00 -221000 -221000 -221000 -221000 -206000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -3.2 -4 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 43.1 45 45 45 45
بودجه دولت -1.80 -4.1 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.70 -5 -3 11.5 6.8 5.3
تولید ناخالص داخلی 12.69 11.9 12.3 12.3 12.3 12.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 149782.00 188738 178058 160713 167007 193268
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146077.79 142168 123730 126335 145220 145580
تولید ناخالص داخلی سرانه 5634.38 5350 5500 5500 5500 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16506.10 16000 16400 16400 16400 16400

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 16.70 21.5 22.3 21 21 19
دستمزد 40913.00 40490 41170 40727 39828 42025
جمعیت 2.08 2.1 2.09 2.09 2.09 2.11
حداقل دستمزد 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.10 0.8 1 1.3 1.3 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.41 114 115 117 117 116
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 3.50 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
اندازه اصل تورم 2.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
قیمت تولید 106.00 105 106 106 106 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 1.6 1.6 1.6 1.6 2

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.50 1 1 1 1 1
نرخ بهره سپرده 0.15 -0.6 -0.35 -0.35 -0.35 -0.6
نرخ وام 2.00 2 1.5 1.5 1.5 2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -101885.00 -221000 -221000 -221000 -221000 -206000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -3.2 -4 -4 -4 -4
واردات 794164.00 785000 785000 785000 785000 785000
صادرات 692278.00 564000 564000 564000 564000 579000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 43.1 45 45 45 45
بودجه دولت -1.80 -4.1 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
ارزش بودجه دولت -951.00 -496 -496 -496 -496 -496
هزینه های دولت 27836.00 27678 26726 26091 31037 28342

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -4.10 -1.8 3.2 5.8 5.8 6.5
اطمینان کسب و کار 25.80 22 25 31 32 33

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 105687.00 117706 112025 101507 117841 120531
تسهیلات اعتباری خریدار 184636.00 163618 163413 169395 198898 167545
قیمت گازوئیل 1.12 1.09 0.99 0.94 0.9 1.03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -11.30 -1.5 -1.5 4.5 4.5 5.7


مقدونیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.