01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
MM
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JAN 49.0

میانمار - تقویم - شاخص های اقتصادی

میانمار - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.