03/02/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
MM
پی ام آی توليد Markit JAN 52.0


میانمار - تقویم - شاخص های اقتصادی

میانمار - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.