01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
MM
S&P Global Manufacturing PMI JUN 49.9 49.2

میانمار - تقویم - شاخص های اقتصادی

میانمار - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.