بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1284.00 1291 1298 1305 1311 1325

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 1.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ بیکاری 1.60 2 1.8 1.8 1.8 1.8
نرخ تورم 0.00 0.5 1.5 3.5 4.5 5.5
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -431.30 -170 -100 -120 -90 -170
حساب جاری -3592.00 -5500 -5500 -3600 -3600 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 52 55 55 55 55
بودجه دولت -3.50 -3.8 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 1.5 6.5 6.5 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 76.09 75.5 75.8 75.8 75.8 75.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 1608.50 1580 1630 1630 1630 1630
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5142.20 5000 5200 5200 5200 5200

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 1.60 2 1.8 1.8 1.8 1.8
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800
جمعیت 54.10 54.39 54.73 54.73 54.73 54.73

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.00 0.5 1.5 3.5 4.5 5.5
تورم مواد غذایی 0.00 4.5 5.5 6.5 3 6
CPI مسکن آب و برق 193.57 167 200 203 207 174
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.13 122 118 108 111 127
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 159.12 163 163 162 167 170
نرخ تورم (ماهانه) -1.25 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 8.00 7 8 8 8 6

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -431.30 -170 -100 -120 -90 -170
حساب جاری -3592.00 -5500 -5500 -3600 -3600 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
واردات 1947.30 1550 1550 1460 1550 1620
صادرات 1516.00 1450 1500 1370 1400 1650
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 734.89 350 400 300 450 450
ورود توریست 408182.00 100000 160000 180000 200000 250000
تولید نفت خام 10.00 10 10 10 10 10
ذخایر طلا 7.30 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 52 55 55 55 55
بودجه دولت -3.50 -3.8 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
مخارج نظامی 3155.00 3000 3100 3100 3100 3100

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص PMI تولید 35.90 50 51 51 53 52.4


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.