بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1466.00 1471 1479 1487 1495 1512
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.3 6.3 6.3 6.3 6
نرخ بیکاری 1.60 4 4 4 4 3
نرخ تورم 8.72 7.1 7 6.8 6.9 6.5
نرخ بهره 10.00 9 9 9 9 8
موازنه تجاری -38.20 10 210 250 -170 30
حساب جاری -3592.00 -3600 -3600 -3600 -3600 -3800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 36 36 36 36 35
بودجه دولت -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.3 6.3 6.3 6.3 6
تولید ناخالص داخلی 71.21 80.3 80.3 80.3 80.3 85.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1571.90 1723 1723 1723 1723 1798
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5922.00 6413 6413 6413 6413 6413
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 1.60 4 4 4 4 3
حداقل دستمزد 4800.00 5100 5100 5100 5100 5100
جمعیت 53.71 54.39 54.39 54.39 54.39 54.73
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 8.72 7.1 7 6.8 6.9 6.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.46 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 160.58 161 165 171 172 183
CPI مسکن آب و برق 198.01 165 167 211 212 225
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.99 120 121 123 124 132
تورم مواد غذایی 7.96 6.5 5.5 6 6 6
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 10.00 9 9 9 9 8
نرخ بهره سپرده 8.00 7 7 7 7 6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -38.20 10 210 250 -170 30
حساب جاری -3592.00 -3600 -3600 -3600 -3600 -3800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.5
واردات 1392.80 1450 1550 1600 1620 1620
صادرات 1354.60 1460 1760 1850 1450 1650
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 447.59 474 280 500 450 450
ورود توریست 367733.00 345300 345300 295000 400300 450900
ذخایر طلا 7.27 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 36 36 36 36 35
بودجه دولت -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4.2
مخارج نظامی 3155.00 2000 2000 2000 2000 2000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 6 6 6 6 6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 52.00 52.5 52.9 53 52 52.4


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.