بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1516.00 1519 1532 1545 1558 1585
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.4 6.4 6.8 6.8 6.8
نرخ بیکاری 1.60 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6
نرخ تورم 9.51 6.6 6.9 7.1 7.3 7.6
موازنه تجاری -251.80 -325 -150 -150 -150 -170
حساب جاری -5738.00 -2300 -2300 -2300 -2450 -2450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -3.9 -3.9 -5.2 -5.2 -5.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 38.3 38.3 36 36 36
بودجه دولت -2.50 -3.4 -3.4 -3.6 -3.6 -3.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.4 6.4 6.8 6.8 6.8
تولید ناخالص داخلی 71.21 77 77 85 85 85
تولید ناخالص داخلی سرانه 1571.90 1700 1700 1754 1754 1754
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5922.00 6066 6066 6413 6413 6413
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 1.60 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 5100 5100 5100
جمعیت 53.37 54.3 53.85 54.33 54.33 54.33
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 67 64 64 64
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 9.51 6.6 6.9 7.1 7.3 7.6
تورم مواد غذایی 11.57 5.7 5.9 5.9 5.9 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 154.56 155 156 156 156 163
CPI مسکن آب و برق 155.99 160 160 160 160 167
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.03 122 117 115 115 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 0.8 0.5 0.5 0.5 0.3
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره سپرده 8.00 8 8 7 7 7
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -251.80 -325 -150 -150 -150 -170
حساب جاری -5738.00 -2300 -2300 -2300 -2450 -2450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -3.9 -3.9 -5.2 -5.2 -5.2
واردات 1529.00 1555 1510 1510 1510 1620
صادرات 1277.20 1230 1360 1360 1360 1450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 434.89 287 274 274 274 450
ورود توریست 363154.00 276000 299300 299300 299300 299300
ذخایر طلا 7.30 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
تولید نفت خام 11.00 10 10 10 10 10
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 38.3 38.3 36 36 36
بودجه دولت -2.50 -3.4 -3.4 -3.6 -3.6 -3.6
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 6 6 6 6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 52.90 50.9 50.8 51.5 52.9 52


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.