بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1500.00 1660 1679 1698 1717 1756

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 -12 -12 6 6 6
نرخ بیکاری 1.79 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 2.64 4.5 5.5 4.5 4 5.5
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری 80.30 -150 100 100 100 30
حساب جاری 285.20 -3600 -3600 -3600 -3600 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 55 55 60 60 60
بودجه دولت -3.50 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -4.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 -12 -12 6 6 6
تولید ناخالص داخلی 76.19 75.8 75.8 75.8 75.8 76.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1478.13 1630 1630 1630 1630 1710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4544.02 5200 5200 5200 5200 5300

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 1.79 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800
جمعیت 54.53 54.73 54.73 55.07 55.07 55.07

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.64 4.5 5.5 4.5 4 5.5
تورم مواد غذایی 2.10 3 6 6 6 5.5
CPI مسکن آب و برق 203.75 207 174 213 212 225
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.92 113 115 122 122 122
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 164.29 167 170 172 171 181
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 80.30 -150 100 100 100 30
حساب جاری 285.20 -3600 -3600 -3600 -3600 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
واردات 1122.90 1550 1550 1550 1550 1620
صادرات 1203.20 1400 1650 1650 1650 1650
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 584.02 450 450 450 450 450
ورود توریست 13942.00 200000 250000 250000 250000 350000
تولید نفت خام 8.00 10 10 10 10 10
ذخایر طلا 7.27 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 55 55 60 60 60
بودجه دولت -3.50 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -4.5
مخارج نظامی 3141.00 3100 3100 3100 3100 3100

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 41.50 35 45 50 52 52


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.