تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.00 2 2 2 3 3
تولید ناخالص داخلی 76.19 75.8 75.8 76.3 76.3 76.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1218.35 1710 1710 1710 1710 1710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4544.02 5300 5300 5300 5300 5300

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 1.79 1.8 1.8 1.8 1.8 2
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800
جمعیت 54.53 55.07 55.07 55.07 55.07 55.37

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 13.82 14 11.5 10 8 6.2
تورم مواد غذایی 12.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
CPI مسکن آب و برق 216.36 237 235 235 234 249
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 151.66 153 154 155 157 158
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184.99 194 195 202 200 214
نرخ تورم (ماهانه) 0.81 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 5.83 6 5.83 5.83 5.83 5.83

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 88.40 100 100 100 100 30
حساب جاری 285.20 -3600 -3600 -3200 -3200 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -2 -2 -2 -2 -2.4
صادرات 1419.20 1650 1650 1650 1650 1650
واردات 1330.80 1550 1550 1550 1550 1620
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 284.12 450 450 450 450 450
ورود توریست 11372.00 250000 250000 350000 350000 350000
ذخایر طلا 7.27 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 60 60 60 60 60
بودجه دولت -5.60 -6 -6 -6 -6 -5.5
مخارج نظامی 3141.00 3100 3100 3100 3100 3100

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.90 49.2 52 52 52 52


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.