بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1396.00 1403 1411 1418 1426 1441

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.3 6.3 6.3 6 6
نرخ بیکاری 1.60 1.8 1.8 1.8 2 2
نرخ تورم 6.61 7 6.8 6.9 6.9 6.5
نرخ بهره 10.00 9 9 9 9 8
موازنه تجاری 233.50 210 250 -170 -170 30
حساب جاری -3592.00 -3600 -3600 -3600 -3600 -3800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -5.1 -5.1 -5.1 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 52 52 52 55 55
بودجه دولت -3.50 -3.8 -3.8 -3.8 -5.2 -5.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.3 6.3 6.3 6 6
تولید ناخالص داخلی 77.00 80.3 80.3 80.3 85.2 85.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1571.90 1723 1723 1723 1798 1798
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5922.00 6226 6413 6413 6226 6526

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 1.60 1.8 1.8 1.8 2 2
حداقل دستمزد 4800.00 5100 5100 5100 5100 5100
جمعیت 54.10 54.39 54.39 54.39 54.73 54.73

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 6.61 7 6.8 6.9 6.9 6.5
تورم مواد غذایی 172.40 5.5 6 6 5.5 6
CPI مسکن آب و برق 199.85 167 211 213 213 227
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.47 121 123 126 126 134
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 160.06 165 171 173 173 184
نرخ تورم (ماهانه) -0.76 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 10.00 9 9 9 9 8
نرخ بهره سپرده 8.00 7 7 7 7 6

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 233.50 210 250 -170 -170 30
حساب جاری -3592.00 -3600 -3600 -3600 -3600 -3800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -5.1 -5.1 -5.1 -4.5 -4.5
واردات 1565.60 1550 1600 1620 1620 1620
صادرات 1799.10 1760 1850 1450 1450 1650
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 734.89 280 500 450 450 450
ورود توریست 339911.00 250000 255000 310000 318000 450900
تولید نفت خام 10.00 10 10 10 10 10
ذخایر طلا 7.30 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 52 52 52 55 55
بودجه دولت -3.50 -3.8 -3.8 -3.8 -5.2 -5.2
مخارج نظامی 3155.00 2000 2000 2000 2000 2000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI تولید 38.90 47 48 50 51 52.4


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.