تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.00 6 6 6 6 6
تولید ناخالص داخلی 76.19 75.8 75.8 75.8 76.3 76.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1218.35 1710 1710 1710 1710 1710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4544.02 5300 5300 5300 5300 5300

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 1.79 1.8 1.8 1.8 1.8 2
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800
جمعیت 54.53 55.07 55.07 55.07 55.07 55.37

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 6.51 7 7 7 7 6.2
تورم مواد غذایی 6.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
CPI مسکن آب و برق 208.51 218 223 223 223 237
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.39 128 129 130 132 133
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.63 176 182 184 184 195
نرخ تورم (ماهانه) 0.88 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 5.83 6 5.83 5.83 5.83 5.83

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 80.30 -170 100 100 100 30
حساب جاری 285.20 -3600 -3600 -3600 -3200 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -2 -2 -2 -2 -2.4
صادرات 1203.20 1650 1650 1650 1650 1650
واردات 1122.90 1550 1550 1550 1550 1620
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 584.02 450 450 450 450 450
ورود توریست 13942.00 250000 250000 250000 350000 350000
ذخایر طلا 7.27 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 60 60 60 60 60
بودجه دولت -5.60 -6 -6 -6 -6 -5.5
مخارج نظامی 3141.00 3100 3100 3100 3100 3100

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.00 50 52 52 52 52


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.