بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1530.00 1542 1553 1565 1577 1601
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.4 6.8 6.8 6.8 6.8
نرخ بیکاری 1.60 3.5 4 4 4 4
نرخ تورم 10.87 7.3 7.1 7.3 8.5 7.5
نرخ بهره 10.00 10 9 9 9 9
موازنه تجاری -38.20 -150 -150 10 210 -170
حساب جاری -3592.00 -2900 -3600 -3600 -3600 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -3.9 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 38.3 36 36 36 36
بودجه دولت -2.50 -3.4 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.4 6.8 6.8 6.8 6.8
تولید ناخالص داخلی 71.21 77 85 85 85 85
تولید ناخالص داخلی سرانه 1571.90 1700 1754 1754 1754 1754
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5922.00 6066 6413 6413 6413 6413
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 1.60 3.5 4 4 4 4
حداقل دستمزد 4800.00 4800 5100 5100 5100 5100
جمعیت 53.71 53.86 54 54 54 54
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 64 64 64 64
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 10.87 7.3 7.1 7.3 8.5 7.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 158.44 156 156 161 166 163
CPI مسکن آب و برق 193.11 160 160 165 167 167
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.66 117 115 120 121 122
تورم مواد غذایی 10.41 8.5 8.5 5.9 5.4 5.3
نرخ تورم (ماهانه) 2.51 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 10.00 10 9 9 9 9
نرخ بهره سپرده 8.00 8 7 7 7 7
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -38.20 -150 -150 10 210 -170
حساب جاری -3592.00 -2900 -3600 -3600 -3600 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -3.9 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
صادرات 1354.60 1360 1460 1760 1850 1450
واردات 1392.80 1510 1450 1550 1600 1620
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 447.59 350 474 280 500 450
ورود توریست 367733.00 373300 345300 345300 295000 400300
ذخایر طلا 7.27 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 38.3 36 36 36 36
بودجه دولت -2.50 -3.4 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 6 6 6 6 6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 52.00 50.8 51.5 52.9 53 52


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.