بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1400.00 1407 1415 1422 1430 1445

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 5.5 5.5 5.5 6 6
نرخ بیکاری 0.70 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5
نرخ تورم 0.97 1.5 3.5 4.5 5.5 5.5
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری 8.20 -100 -50 -90 -170 30
حساب جاری 285.20 -5500 -5500 -3600 -3600 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 55 55 55 55 60
بودجه دولت -3.50 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -4.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 5.5 5.5 5.5 6 6
تولید ناخالص داخلی 76.09 75.8 75.8 75.8 75.8 76.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1608.50 1630 1630 1630 1630 1710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5142.20 5200 5200 5200 5200 5300

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 0.70 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800
جمعیت 54.53 54.73 54.73 54.73 54.73 55.07

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.97 1.5 3.5 4.5 5.5 5.5
تورم مواد غذایی 1.20 5.5 6.5 3 6 5.5
CPI مسکن آب و برق 201.57 203 207 210 213 224
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.43 108 111 113 113 120
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 162.82 162 167 170 172 181
نرخ تورم (ماهانه) -0.11 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 8.00 7 8 8 6 6

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 8.20 -100 -50 -90 -170 30
حساب جاری 285.20 -5500 -5500 -3600 -3600 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
واردات 1408.10 1550 1460 1550 1550 1620
صادرات 1416.30 1500 1370 1400 1650 1650
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 82.08 400 300 450 450 450
ورود توریست 10330.00 160000 180000 200000 250000 350000
تولید نفت خام 10.00 10 10 10 10 10
ذخایر طلا 7.27 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 55 55 55 55 60
بودجه دولت -3.50 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -4.5
مخارج نظامی 3155.00 3100 3100 3100 3100 3100

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص PMI تولید 27.70 48 48 53 52 52


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.