نروژ - نرخ بیکاری - پیش بینینروژ کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.8 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7
افراد شاغل 2686 2702 2713 2723 2731 2784
افراد بیکار 83931 79280 78420 77250 76200 74250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 70.02 71.6 69.73 70.46 72.1
نرخ بیکاری بلند مدت 1 1.02 0.99 0.98 0.96 0.87
نرخ بیکاری جوانان 9.7 8.95 8.97 8.96 8.96 8.96
بهره وری 123 122 122 123 122 123
هزینه های کار 121 120 123 123 129 127
پست های خالی شغلی 68400 64889 63949 70788 74025 68165
رشد دستمزد 4.68 7.5 6.08 5.04 5.92 5.88
دستمزد در تولید 159 158 154 156 162 160
جمعیت 5.3 5.3 5.3 5.36 5.36 5.41
سن بازنشستگی زنان 62 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62 62 62 62 62 62
قسمت مدت زمان اشتغال 663 644 651 661 656 653
دستمزد 44310 45200 45200 46000 45842 46600
تغییر اشتغال 0.5 0.42 0.41 0.38 0.37 0.33
نرخ اشتغال 67.6 67.58 67.22 67.33 68 68.01
استخدام تمام وقت 1889 1930 1909 1900 1921 1919
[+]