نروژ - نرخ بیکاری - پیش بینینروژ کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7
افراد شاغل 2693 2708 2715 2723 2729 2766
افراد بیکار 81039 78420 77250 76200 75900 74250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 69.6 69.7 70.6 69.9 70.9
نرخ بیکاری بلند مدت 1 0.99 0.98 0.96 0.95 0.87
نرخ بیکاری جوانان 10.2 9.92 9.93 9.93 9.93 9.93
بهره وری 120 121 121 120 120 119
هزینه های کار 134 124 125 135 124 132
پست های خالی شغلی 68400 63949 70788 74025 67824 68165
رشد دستمزد 2.7 2.5 2.6 2.6 2.8 3.4
دستمزد در تولید 107 154 156 107 107 160
جمعیت 5.3 5.3 5.36 5.36 5.36 5.41
سن بازنشستگی زنان 62 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62 62 62 62 62 62
قسمت مدت زمان اشتغال 663 651 661 656 648 653
دستمزد 45570 45200 46000 46000 46000 46600
تغییر اشتغال 0.3 0.39 0.34 0.34 0.35 0.32
نرخ اشتغال 67.6 67.22 67.33 68 67.96 68.01
استخدام تمام وقت 1889 1909 1900 1921 1933 1919
[+]