31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RS
موازنه تجاری APR
10:00 AM
RS
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 7% 4.1%
10:00 AM
RS
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 7.7%
11:00 AM
RS
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR
11:00 AM
RS
نرخ بیکاری Q1 9.8%
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RS
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 2%
13/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) MAY 9.6%
10:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) MAY
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RS
جواز ساختمان APR 2743

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.