30/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
موازنه تجاری MAY $-676.3M
10:00 AM
RS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 33.9%
10:00 AM
RS
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 42%
10:00 AM
RS
نرخ بیکاری Q1 9.9%
05/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUN 9.9%
08/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 1%
12/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.6%
10:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.5%
15/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
جواز ساختمان MAY 2061


صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.