12/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.2%
10:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.6%
13/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 1%
15/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
جواز ساختمان FEB 1480
19/04/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
حساب جاری FEB $302.7M
29/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
موازنه تجاری MAR $-476.1M
10:00 AM
RS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 2.6%
10:00 AM
RS
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 2.8%
05/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
PPI (سالانه) APR 3.8%


صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.