30/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
موازنه تجاری SEP $-530.4M
11:00 AM
RS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 4.2%
11:00 AM
RS
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 4.5%
05/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
PPI (سالانه) OCT -2.4%
12/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 1.25%
11:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) OCT
11:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.5%
16/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
جواز ساختمان SEP 2041
19/11/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
RS
حساب جاری SEP $-170M


صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.