01/06/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 5% 6.2%
11/06/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 1.5%
12/06/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) MAY 0.6%
10:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0%
19/06/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
حساب جاری APR $-506M


صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.