19/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
حساب جاری JUL $-365.8M
30/09/2019 واقعی قبلی
11:20 AM
RS
موازنه تجاری AUG $-710.8M
11:20 AM
RS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 3.7%
11:20 AM
RS
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 9.3%
10/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 2.5%
11/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.3%
10:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0%


صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.