14/01/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 1% 1%
15/01/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
جواز ساختمان NOV 2392 2944
19/01/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
RS
حساب جاری NOV $23M
29/01/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
موازنه تجاری DEC $-706.6M
11:00 AM
RS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -1.4%
11:00 AM
RS
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 1.1%
11/02/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 1%


صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.