30/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RS
موازنه تجاری AUG $-728.2M
10:00 AM
RS
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 1.7%
10:00 AM
RS
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 11.1%
05/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RS
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 11%
07/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 1% 1%
12/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.3%
10:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.9%
15/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RS
جواز ساختمان AUG 2278

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.