بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 100.21 101 101 102 102 103
بازار سهام 795.74 785 774 762 751 729

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.70 3 2.2 2.2 5 3.7
نرخ بیکاری 11.10 10.9 10.6 11.3 11 10.2
نرخ تورم 4.30 2.9 2.9 2.4 2.5 2.2
نرخ بهره 1.00 1 1 1.25 1.5 1.75
موازنه تجاری -728.20 -400 -390 -500 -500 -780
حساب جاری -309.60 -220 -390 -390 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -5.7 -5.7 -5.5 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.40 60 60 56.7 56.7 56.7
بودجه دولت -8.40 -4.4 -4.4 -1.2 -1.2 -1.2
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.70 3 2.2 2.2 5 3.7
تولید ناخالص داخلی 52.96 60.38 60.38 65.08 65.08 65.08
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1295205.30 1298014 1341164 1247124 1359966 1390787
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318954.30 310499 294612 299329 334902 376830
تولید ناخالص داخلی سرانه 7197.46 7100 7100 7100 7100 7250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18210.00 18000 18000 18000 18000 18500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69801.60 102843 78915 63005 73292 97420
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 69151.70 68832 52903 59908 72609 87895
تولید ناخالص داخلی از ساخت 259480.00 265976 229663 275794 272454 282517
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130214.40 127991 127629 134045 136725 144878
تولید ناخالص داخلی از خدمات 236552.00 218088 175241 212316 248380 235124

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 11.10 10.9 10.6 11.3 11 10.2
دستمزد 65070.00 62981 69529 68684 68454 73144
حداقل دستمزد 366.04 366 366 380 380 380
جمعیت 6.93 6.88 6.88 6.88 6.88 6.84
سن بازنشستگی زنان 63.17 63.17 63.17 63.33 63.33 63.33
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 8.90 5.5 5.2 5.2 5.2 5.2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.30 2.9 2.9 2.4 2.5 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210.40 207 207 209 213 211
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 5.20 4.5 3.5 3 3 4.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 184.70 174 173 181 185 177
تغییر قیمت تولید کننده 11.00 5.1 4.8 4.8 2.7 2.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.00 1 1 1.25 1.5 1.75
نرخ بهره بین بانکی 0.88 0.88 0.88 1.13 1.38 1.63
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.35 0.6 0.85
نرخ وام 1.90 1.9 1.9 2.15 2.4 2.65

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -728.20 -400 -390 -500 -500 -780
حساب جاری -309.60 -220 -390 -390 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -5.7 -5.7 -5.5 -5.5 -5.5
واردات 2921.40 2150 2150 2150 2150 2500
صادرات 2193.20 1750 1650 1650 1650 1720

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.40 60 60 56.7 56.7 56.7
بودجه دولت -8.40 -4.4 -4.4 -1.2 -1.2 -1.2
هزینه های دولت 267702.40 250277 257848 261160 281088 295580

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 36.55 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.65 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 1.70 2.1 1.3 1.1 1.5 2.1

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.10 4.5 7 7 5.2 5.5
تسهیلات اعتباری خریدار 1323549.00 1273840 1131964 1293435 1375419 1318012
قیمت گازوئیل 1.61 1.53 1.45 1.38 1.31 1.25
هزینه های مصرف کننده 1037051.00 973408 1029034 871793 1088904 1006473


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.