بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 111.49 112 114 115 117 119
بازار سهام 835.58 822 809 796 784 760

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 1.2 0.7 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3.2 3.5 3.7 3.7 3.7
نرخ بیکاری 10.60 11 10.6 10.2 10.2 8.2
نرخ تورم 10.40 10.2 8.8 8.5 7 4.6
نرخ بهره 2.50 2.5 3.5 3.75 4 4
موازنه تجاری -1133.40 -500 -500 -580 -430 -780
حساب جاری -505.60 -400 -390 -390 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.50 56.7 56.7 56.7 56.7 54.1
بودجه دولت -8.40 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 1.2 0.7 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3.2 3.5 3.7 3.7 3.7
تولید ناخالص داخلی 52.96 65.08 65.08 65.08 65.08 69.38
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1273004.40 1338318 1407024 1458221 1320106 1512175
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 330875.90 329161 379992 451360 343118 468060
تولید ناخالص داخلی سرانه 6533.19 7100 7100 7250 7250 7250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18210.00 18000 18000 18500 18500 18500
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 7.39 3 3 3 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 58110.20 68579 96423 88294 60260 91561
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55493.70 70468 81738 96687 57547 100265
تولید ناخالص داخلی از ساخت 274437.40 270942 273751 287778 284592 298426
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 135019.70 133664 137335 148855 140015 154362
تولید ناخالص داخلی از خدمات 230927.60 244018 255827 263190 239472 272928

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 10.60 11 10.6 10.2 10.2 8.2
دستمزد 73012.00 68454 68971 78510 78547 82592
حداقل دستمزد 401.36 380 380 380 380 380
جمعیت 6.93 6.88 6.88 6.84 6.84 6.84
سن بازنشستگی زنان 63.17 63.33 63.33 63.33 63.33 63.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 12.40 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 10.40 10.2 8.8 8.5 7 4.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 229.10 229 231 235 238 246
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 16.00 3 3 4.7 4.7 4.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 207.20 207 208 208 208 209
تغییر قیمت تولید کننده 18.20 18 16.4 12 6.4 3.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 2.50 2.5 3.5 3.75 4 4
نرخ بهره بین بانکی 2.30 2.3 3.3 3.55 3.8 3.8
نرخ بهره سپرده 1.00 1 2 2.25 2.5 2.5
نرخ وام 3.00 3 4 4.25 4.5 4.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -1133.40 -500 -500 -580 -430 -780
حساب جاری -505.60 -400 -390 -390 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.3
واردات 3515.30 2150 2150 2150 2150 2500
صادرات 2381.90 1650 1650 1720 1720 1720

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.50 56.7 56.7 56.7 56.7 54.1
بودجه دولت -8.40 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7
هزینه های دولت 269218.20 276269 273654 305136 279179 316426

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 36.55 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.65 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 2.00 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.90 5.2 5.2 5.5 5.5 4.8
تسهیلات اعتباری خریدار 1423480.00 1351841 1394114 1426006 1450616 1478768
قیمت گازوئیل 1.71 1.77 1.84 1.9 1.97 1.97
هزینه های مصرف کننده 990734.50 1070237 1100286 1125393 1027392 1167033


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.