بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 105.37 104 105 105 106 107
بازار سهام 828.50 848 835 821 809 783

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.9 1.2 0.7 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.70 4.1 3.2 3.5 3.7 3.7
نرخ بیکاری 10.50 11.3 11 10.6 10.2 8.2
نرخ تورم 7.90 6.4 5.8 4.2 3.3 2.4
نرخ بهره 1.00 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
موازنه تجاری -793.30 -650 -500 -500 -500 -780
حساب جاری -193.50 -390 -390 -390 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.40 56.7 56.7 56.7 56.7 54.1
بودجه دولت -8.40 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.9 1.2 0.7 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.70 4.1 3.2 3.5 3.7 3.7
تولید ناخالص داخلی 52.96 65.08 65.08 65.08 65.08 69.38
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1359443.40 1088851 1269621 1338318 1407024 1427914
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 367142.10 372629 304894 329161 379992 386417
تولید ناخالص داخلی سرانه 6533.19 7100 7100 7100 7250 7250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18210.00 18000 18000 18000 18500 18500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 93162.10 78915 64176 68579 96423 99899
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 78973.50 52903 60992 70468 81738 91374
تولید ناخالص داخلی از ساخت 264493.30 229663 280396 270942 273751 289207
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 132691.30 127629 136632 133664 137335 147504
تولید ناخالص داخلی از خدمات 247176.10 175241 216402 244018 255827 240455

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 10.50 11.3 11 10.6 10.2 8.2
دستمزد 69136.00 68684 68454 68971 72731 76513
حداقل دستمزد 366.04 380 380 380 380 380
جمعیت 6.93 6.88 6.88 6.88 6.84 6.84
سن بازنشستگی زنان 63.17 63.33 63.33 63.33 63.33 63.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 10.50 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 7.90 6.4 5.8 4.2 3.3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216.90 217 220 221 224 229
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 12.10 3 3 3 4.7 4.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 190.70 191 191 191 192 192
تغییر قیمت تولید کننده 14.70 12.3 8.7 6.4 4.8 3.3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 1.00 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.01 1.26 1.51 1.51 1.76 1.76
نرخ بهره سپرده 0.10 0.35 0.6 0.6 0.85 0.85
نرخ وام 1.90 2.15 2.4 2.4 2.65 2.65

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -793.30 -650 -500 -500 -500 -780
حساب جاری -193.50 -390 -390 -390 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.3
واردات 3105.80 2150 2150 2150 2150 2500
صادرات 2312.50 1650 1650 1650 1720 1720

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.40 56.7 56.7 56.7 56.7 54.1
بودجه دولت -8.40 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7
هزینه های دولت 264399.90 292285 266015 276269 273654 303099

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 36.55 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.65 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
تولید صنعتی 7.00 1.1 1.5 1.5 2.1 2.1

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.00 7 5.2 5.2 5.5 4.8
تسهیلات اعتباری خریدار 1375126.00 1317481 1351841 1394114 1426006 1478768
قیمت گازوئیل 1.56 1.48 1.41 1.34 1.27 1.21
هزینه های مصرف کننده 1063078.20 995253 888001 1070237 1100286 1032078


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.