بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 750.37 725 718 711 704 691
پول 104.59 104 105 105 106 107
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9
نرخ بیکاری 12.10 11 12.1 11.6 10.9 10
نرخ تورم 1.50 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9
نرخ بهره 2.75 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -569.60 -607 -580 -580 -580 -390
حساب جاری -219.30 -120 -350 -450 -250 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1 -5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 51 51 47.5 47.5 47.5
بودجه دولت 0.60 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 15 15 10 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9
تولید ناخالص داخلی 50.51 53 53 55 55 55
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 892631.00 967919 1012537 1006662 924766 1050001
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 221776.30 249363 273964 272374 229760 284100
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880.50 7200 7200 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035.36 16500 16500 17000 17000 17000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46872.90 78059 73384 72958 48560 76099
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32560.20 46127 49195 48910 33732 51016
تولید ناخالص داخلی از ساخت 201341.70 201302 213567 212327 208590 221469
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 106145.70 108942 118684 117995 109967 123075
تولید ناخالص داخلی از خدمات 141745.70 155414 162959 162013 146849 168988
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 12.10 11 12.1 11.6 10.9 10
دستمزد 54645.00 49022 58000 58000 58000 60000
حداقل دستمزد 308.04 308 308 340 340 340
جمعیت 7.00 6.96 6.96 6.92 6.92 6.92
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62.5 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.50 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 198.40 199 199 203 204 205
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 -0.3 0.1 0.4 0.3 0.2
تورم مواد غذایی 1.50 2.2 2.4 2.5 2.6 3.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179.00 183 181 182 185 186
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.75 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 2.65 3.15 3.4 3.4 3.4 3.4
نرخ بهره سپرده 1.75 2 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ وام 4.25 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -569.60 -607 -580 -580 -580 -390
حساب جاری -219.30 -120 -350 -450 -250 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1 -5.1
واردات 2329.30 2150 2230 2490 2550 2500
صادرات 1759.70 1850 1480 1910 2000 1650
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 51 51 47.5 47.5 47.5
بودجه دولت 0.60 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
هزینه های دولت 207889.50 211075 239776 238385 215374 248648
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 15 15 10 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.05 37.8 37.8 37.8 37.05 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 17.9 17.9 17.9 17.15 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -0.60 1.4 1.9 2 2.2 2.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90 3.8 3.6 3.6 3.8 4.1
قیمت گازوئیل 1.45 1.33 1.3 1.26 1.3 1.27
هزینه های مصرف کننده 821099.70 915408 956913 951360 850659 992318


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.