بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 757.54 750 742 735 727 713
پول 106.47 107 107 108 108 109
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9
نرخ بیکاری 10.30 10 11.1 11.6 10.9 10
نرخ تورم 1.30 1.7 1.8 2.6 2.7 2.9
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -710.80 -470 -750 -680 -560 -850
حساب جاری -365.80 -300 -460 -390 -280 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1 -5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 51 51 47.5 47.5 47.5
بودجه دولت 0.60 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9
تولید ناخالص داخلی 50.51 53 53 55 55 55
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 953433.30 988355 1012154 924766 926551 1051628
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 261309.10 254641 273979 229760 230204 284664
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880.50 7200 7200 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035.36 16500 16500 17000 17000 17000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 54408.40 79707 73398 50342 56476 76260
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46146.40 47083 49189 33180 47900 51107
تولید ناخالص داخلی از ساخت 200987.30 205561 213629 209218 208625 221961
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 111900.60 111241 118684 109952 116153 123312
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155607.20 158702 162743 147054 161520 169090
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 10.30 10 11.1 11.6 10.9 10
دستمزد 53633.00 51993 56562 58179 57280 59673
حداقل دستمزد 308.04 308 308 340 340 340
جمعیت 7.00 6.96 6.96 6.92 6.92 6.92
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.5 62.5 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.30 1.7 1.8 2.6 2.7 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 197.90 198 199 203 204 204
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.1 0.4 -0.1 0.2
تورم مواد غذایی 1.30 2.2 1.7 2.5 2.6 3.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177.80 182 180 182 184 186
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.99 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
نرخ بهره سپرده 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ وام 3.75 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -710.80 -470 -750 -680 -560 -850
حساب جاری -365.80 -300 -460 -390 -280 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1 -5.1
واردات 2449.30 2250 2230 2490 2350 2500
صادرات 1738.50 1780 1480 1810 1790 1650
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 51 51 47.5 47.5 47.5
بودجه دولت 0.60 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
هزینه های دولت 228497.30 215530 239776 215374 215789 249127
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.05 37.05 37.05 37.05 37.05 37.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 3.70 1.4 1.9 2 2.2 2.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.30 5.6 5.2 3.2 3.5 4.5
قیمت گازوئیل 1.42 1.36 1.32 1.28 1.25 1.25
هزینه های مصرف کننده 927837.40 934764 957283 850659 852301 994617


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.