بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 97.35 97.2 97.58 97.95 98.34 99.11
بازار سهام 736.06 732 721 710 700 678

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.40 1.4 1.9 1.5 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 0.8 6.5 3 2.2 3.7
نرخ بیکاری 9.00 10.6 10.9 10.3 9.5 9
نرخ تورم 1.30 1.3 1.7 2.3 2.9 2.9
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.5
موازنه تجاری -706.60 -390 -900 -530 -390 -390
حساب جاری 22.90 -470 -350 -220 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 60 60 60 60 57
بودجه دولت 0.20 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -2.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 10 10 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.40 1.4 1.9 1.5 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 0.8 6.5 3 2.2 3.7
تولید ناخالص داخلی 51.41 45 45 45 45 51.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1260291.20 1306018 1209320 1213285 1088851 1334750
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 299482.70 372446 270987 260607 294612 380640
تولید ناخالص داخلی سرانه 7213.18 7100 7100 7100 7100 7250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18179.80 18000 18000 18000 18000 18500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 100049.70 87004 63455 75731 78915 88919
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65818.90 89878 49823 61534 52903 91856
تولید ناخالص داخلی از ساخت 257879.90 258699 261603 243685 229663 264390
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 124177.90 129648 132629 141828 127629 132500
تولید ناخالص داخلی از خدمات 212663.40 226595 198262 188722 175241 231581

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 9.00 10.6 10.9 10.3 9.5 9
دستمزد 60109.00 60000 63059 62963 63026 66339
حداقل دستمزد 307.67 410 410 410 410 410
جمعیت 6.96 6.88 6.88 6.88 6.88 6.84
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 8.10 5.5 5.5 5.5 5.2 5.2

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.30 1.3 1.7 2.3 2.9 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201.10 202 203 205 212 207
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 1.90 4 4.1 4.5 5.5 4.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 168.00 180 177 166 192 186
تغییر قیمت تولید کننده -1.80 1 2.5 2.7 3.1 4

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 2.95 0.9
نرخ بهره سپرده 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ وام 1.90 2.25 2.25 2.25 4.25 2.25

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -706.60 -390 -900 -530 -390 -390
حساب جاری 22.90 -470 -350 -220 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5
واردات 2606.10 2350 2200 2150 2150 2500
صادرات 1899.60 1450 1670 1750 1650 1720

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 60 60 60 60 57
بودجه دولت 0.20 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -2.5
هزینه های دولت 244069.80 247160 241854 273983 257848 252598

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 10 10 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.05 37.8 37.05 37.05 37.8 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 17.9 17.15 17.15 17.9 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -1.40 2.5 3.5 3.3 3.2 2.1

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10 2 5.4 4.5 5 3.5
تسهیلات اعتباری خریدار 1242594.00 1095390 1139972 1261359 1131964 1119489
قیمت گازوئیل 1.46 1.27 1.21 1.15 1.2 1.2
هزینه های مصرف کننده 945520.20 944713 863980 909962 1029034 965497


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.