بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 99.21 99.66 100 100 101 102
بازار سهام 667.27 658 648 638 629 609

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 2.5 0.9 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -3.7 -1.5 0.8 4.5 1.2
نرخ بیکاری 9.70 14.5 16.2 15.9 15.1 13.4
نرخ تورم 2.00 0.9 1.5 2.3 2.5 2.9
نرخ بهره 1.25 1 1 1 1 1.25
موازنه تجاری -445.10 -390 -390 -900 -530 -390
حساب جاری -58.00 -180 -420 -470 -350 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -4.7 -4.7 -5.1 -5.1 -5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 62 62 60 60 60
بودجه دولت 0.20 -4.3 -4.3 -3.4 -3.4 -3.4
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 2.5 0.9 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -3.7 -1.5 0.8 4.5 1.2
تولید ناخالص داخلی 51.41 41.2 41.2 45 45 45
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 939205.90 985996 1024948 946720 981470 1037247
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 267124.10 312522 371795 269261 279145 376256
تولید ناخالص داخلی سرانه 7213.18 6900 6900 7100 7100 7100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18179.80 17200 17200 18000 18000 18000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48290.70 75464 69928 48677 50464 70767
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37832.10 60933 69544 38135 39535 70379
تولید ناخالص داخلی از ساخت 210545.30 199637 210004 212230 220020 212525
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118192.20 110396 115903 119138 123511 117294
تولید ناخالص داخلی از خدمات 146030.60 160448 169065 147199 152602 171094

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 9.70 14.5 16.2 15.9 15.1 13.4
دستمزد 58892.00 57027 63059 62963 62173 66339
حداقل دستمزد 307.67 340 340 410 410 410
جمعیت 6.96 6.92 6.92 6.88 6.88 6.88
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 7.80 6.2 5.5 5.5 5.5 5.2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.00 0.9 1.5 2.3 2.5 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201.90 199 202 205 207 207
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 4.30 2.7 3.3 3.3 3.3 3.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 167.30 179 180 179 168 186
تغییر قیمت تولید کننده -2.70 0.2 0.2 1 2.5 3.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.25 1 1 1 1 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.02 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
نرخ بهره سپرده 1.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ وام 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -445.10 -390 -390 -900 -530 -390
حساب جاری -58.00 -180 -420 -470 -350 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -4.7 -4.7 -5.1 -5.1 -5.1
واردات 2012.50 2020 2450 2350 2200 2500
صادرات 1567.40 1630 1450 1450 1670 1650

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 62 62 60 60 60
بودجه دولت 0.20 -4.3 -4.3 -3.4 -3.4 -3.4
هزینه های دولت 244154.00 226436 253935 246107 255141 256982

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.05 37.05 37.05 37.05 37.05 37.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 2.60 -5 -2.5 -2.5 3.5 3.2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.50 -9.2 -4.5 2 5.4 4.8
تسهیلات اعتباری خریدار 1184375.00 1062128 1095390 1139972 1203264 1108535
قیمت گازوئیل 1.37 1.27 1.21 1.15 1.09 1.04
هزینه های مصرف کننده 855355.90 918851 942091 862199 893847 953396


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.