بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 103.93 104 105 105 106 106
بازار سهام 679.03 668 658 649 639 619

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 -5.2 -2.5 0.6 1.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -4.8 -3.7 -1.5 0.8 1.2
نرخ بیکاری 9.70 14.2 15.5 16.2 16.8 13.9
نرخ تورم 0.60 0.9 0.9 1.5 2.3 2.9
نرخ بهره 1.50 1.5 1 1 1 1.25
موازنه تجاری -444.30 -560 -490 -390 -850 -390
حساب جاری -506.40 -280 -250 -400 -400 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -5.1 -5.1 -5.1 -4.7 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 62 62 62 65 65
بودجه دولت 0.20 -4.3 -4.3 -4.3 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 -5.2 -2.5 0.6 1.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -4.8 -3.7 -1.5 0.8 1.2
تولید ناخالص داخلی 53.00 55 55 55 60 60
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 939205.90 930551 985559 1024885 1048817 1037184
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 267124.10 274286 312522 371795 380476 376256
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880.50 7700 7700 7700 8200 8200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035.36 17000 17000 17000 15719 17500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48290.70 53103 75464 69928 71561 70767
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37832.10 45039 60362 69544 71168 70379
تولید ناخالص داخلی از ساخت 210545.30 196164 199378 209943 214845 212462
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118192.20 109215 110345 115887 118593 117278
تولید ناخالص داخلی از خدمات 146030.60 151873 160586 169078 173026 171107

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 9.70 14.2 15.5 16.2 16.8 13.9
دستمزد 59681.00 57280 57027 63059 63238 66339
حداقل دستمزد 307.67 340 340 340 410 410
جمعیت 6.96 6.92 6.92 6.92 6.88 6.88
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 10.90 6.8 6.2 5.5 5.5 5.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.60 0.9 0.9 1.5 2.3 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 200.80 200 199 202 205 207
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 0.30 2.6 2.7 3.3 3.3 3.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 168.70 181 179 180 179 186

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.50 1.5 1 1 1 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.17 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
نرخ بهره سپرده 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
نرخ وام 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -444.30 -560 -490 -390 -850 -390
حساب جاری -506.40 -280 -250 -400 -400 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -5.1 -5.1 -5.1 -4.7 -4.7
واردات 1540.80 2350 2420 2500 2500 2500
صادرات 1096.50 1790 1930 1650 1650 1820

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 62 62 62 65 65
بودجه دولت 0.20 -4.3 -4.3 -4.3 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 244154.00 222583 226436 253935 259865 256982

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.05 37.05 37.05 37.05 37.05 37.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -16.60 -19 -9 -2.5 2.4 3.2

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی -18.60 -15.3 -9.2 -4.5 2 4.8
تسهیلات اعتباری خریدار 1134712.00 1026759 1062128 1095390 1131685 1108535
قیمت گازوئیل 1.31 1.3 1.24 1.18 1.12 1.06
هزینه های مصرف کننده 855355.90 896146 918851 942091 964089 953396


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.