بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بازار سهام 808.57 802 796 789 783 771
پول 107.56 106 107 107 108 109

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 3.6 3.8 3.7 3.9 3.9
نرخ بیکاری 9.50 11.6 10.9 9.6 10 10
نرخ تورم 2.00 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2 2 3
موازنه تجاری -1052.30 -580 -560 -490 -390 -390
حساب جاری -586.50 -390 -280 -250 -400 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 47.5 47.5 47.5 47.5 45
بودجه دولت 0.60 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 3.6 3.8 3.7 3.9 3.9
تولید ناخالص داخلی 50.51 55 55 55 55 60
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1004135.60 908698 971549 1022712 1043297 1083985
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317781.80 225768 266274 323661 330175 343052
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880.50 7700 7700 7700 7700 8200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035.36 17000 17000 17000 17000 17500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 76886.70 49467 55442 78309 79885 83001
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61499.60 32604 47023 62637 63898 66390
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203136.40 205583 204806 206894 211059 219290
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 112424.40 108041 114027 114504 116809 121365
تولید ناخالص داخلی از خدمات 163612.50 144499 158564 166639 169993 176623

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 9.50 11.6 10.9 9.6 10 10
دستمزد 56331.00 58179 57280 57027 58094 61114
حداقل دستمزد 307.67 340 340 340 340 410
جمعیت 7.00 6.92 6.92 6.92 6.92 6.88
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 11.40 7.2 6.8 6.2 5.5 5.2

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 2.00 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 199.70 203 204 202 204 211
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 -0.1 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 2.00 2.5 2.6 2.7 3.3 3.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178.40 182 184 182 183 189

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2 2 3
نرخ بهره بین بانکی 1.62 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
نرخ بهره سپرده 1.00 1 1 1 2.25 1
نرخ وام 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -1052.30 -580 -560 -490 -390 -390
حساب جاری -586.50 -390 -280 -250 -400 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.7
واردات 2543.90 2490 2350 2420 2500 2500
صادرات 1491.60 1810 1790 1930 1650 1820

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 47.5 47.5 47.5 47.5 45
بودجه دولت 0.60 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
هزینه های دولت 231803.80 211632 232839 236092 240844 250237

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.05 37.05 37.05 37.05 37.05 37.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی 8.30 2 2.2 2.3 2.4 2.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.10 3.2 3.5 3.8 4.5 4.9
تسهیلات اعتباری خریدار 1112071.00 1055846 1071995 1102168 1155442 1200504
قیمت گازوئیل 1.39 1.27 1.3 1.33 1.38 1.38
هزینه های مصرف کننده 936773.90 835879 945466 954104 973308 1011267


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.