بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 98.52 99.49 100 101 101 102
بازار سهام 775.57 759 741 723 706 672

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.9 1.5 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 6.5 3 2.2 2.2 3.7
نرخ بیکاری 9.90 10.9 10.3 9.5 9.2 8.8
نرخ تورم 3.60 3.5 2.9 2.9 2.4 2.2
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1.25 1.75
موازنه تجاری -676.30 -390 -900 -390 -390 -390
حساب جاری -212.50 -350 -220 -390 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -5.7 -5.7 -5.7 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 60 60 60 56.7 56.7
بودجه دولت 0.20 -4.4 -4.4 -4.4 -1.2 -1.2
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 10 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.9 1.5 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 6.5 3 2.2 2.2 3.7
تولید ناخالص داخلی 51.41 60.38 60.38 60.38 65.08 65.08
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1220112.50 1213504 1298080 1340526 1340526 1390125
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 295376.60 263422 310499 363385 363385 376830
تولید ناخالص داخلی سرانه 7213.18 7100 7100 7100 7100 7250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18179.80 18000 18000 18000 18000 18500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62731.90 75556 102843 93944 93944 97420
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59461.20 62593 68832 84759 84759 87895
تولید ناخالص داخلی از ساخت 268459.80 243484 265985 272415 272415 282494
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 131359.70 141785 127991 139705 139705 144875
تولید ناخالص داخلی از خدمات 207419.90 189105 217989 226649 226649 235035

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.90 10.9 10.3 9.5 9.2 8.8
دستمزد 65289.00 60000 63059 62963 63026 66339
حداقل دستمزد 366.04 366 366 366 380 380
جمعیت 6.93 6.88 6.88 6.88 6.88 6.84
سن بازنشستگی زنان 63.17 63.17 63.17 63.17 63.33 63.33
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 5.30 5.5 5.5 5.2 5.2 5.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.60 3.5 2.9 2.9 2.4 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 207.50 209 207 207 209 211
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 2.40 3.1 4.5 3.5 3 4.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179.10 169 174 173 181 177
تغییر قیمت تولید کننده 9.90 5.5 5.1 4.8 3.1 2.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1.25 1.75
نرخ بهره بین بانکی 0.87 0.88 0.88 0.88 1.13 1.38
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.35 0.6
نرخ وام 1.90 1.9 1.9 1.9 2.15 2.4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -676.30 -390 -900 -390 -390 -390
حساب جاری -212.50 -350 -220 -390 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -5.7 -5.7 -5.7 -5.5 -5.5
واردات 2767.90 2200 2150 2150 2150 2500
صادرات 2091.60 1670 1750 1650 1650 1720

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 60 60 60 56.7 56.7
بودجه دولت 0.20 -4.4 -4.4 -4.4 -1.2 -1.2
هزینه های دولت 260783.90 274069 250277 285033 285033 295579

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 10 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 36.55 37.8 37.05 37.8 37.8 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.65 17.9 17.15 17.9 17.9 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 33.90 3.5 2.1 1.3 1.1 2.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی 42.00 2.5 4.5 7 5 5.5
تسهیلات اعتباری خریدار 1279950.00 1261359 1273840 1270986 1293435 1318012
قیمت گازوئیل 1.59 1.36 1.29 1.2 1.16 1.11
هزینه های مصرف کننده 851941.50 908536 973720 969443 969443 1005312


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.