بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 99.27 100 101 101 101 102
بازار سهام 689.30 679 669 659 649 629

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.20 2.9 1.7 1.6 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 -1.5 0.8 4.5 5 1.2
نرخ بیکاری 7.30 16.2 15.9 15.1 14.3 13.4
نرخ تورم 1.80 1.5 1.3 1.7 2.3 2.9
نرخ بهره 1.25 1 1 1 1 1.25
موازنه تجاری -530.40 -390 -1000 -900 -530 -390
حساب جاری -170.00 -420 -470 -350 -220 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -4.7 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 62 60 60 60 60
بودجه دولت 0.20 -4.3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 10 10 10 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.20 2.9 1.7 1.6 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 -1.5 0.8 4.5 5 1.2
تولید ناخالص داخلی 51.41 41.2 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 893372.80 1050001 1024948 946720 933575 1088851
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247610.50 284100 371795 269382 258753 294612
تولید ناخالص داخلی سرانه 7213.18 6900 7100 7100 7100 7100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18179.80 17200 18000 18000 18000 18000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 55544.60 76099 69928 49564 58044 78915
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46456.80 51016 69544 38374 48547 52903
تولید ناخالص داخلی از ساخت 185564.60 221469 210004 211987 193915 229663
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119198.50 123075 115903 118994 124562 127629
تولید ناخالص داخلی از خدمات 130850.30 168988 169065 147704 136739 175241

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 7.30 16.2 15.9 15.1 14.3 13.4
دستمزد 60029.00 60000 63059 62963 63026 66339
حداقل دستمزد 307.67 340 410 410 410 410
جمعیت 6.96 6.92 6.88 6.88 6.88 6.88
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 6.30 5.5 5.5 5.5 5.5 5.2

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.80 1.5 1.3 1.7 2.3 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 200.70 205 202 203 205 212
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 3.50 4.1 4 4.1 4.5 5.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169.10 186 180 177 166 192
تغییر قیمت تولید کننده -2.40 0.2 1 2.5 2.7 3.1

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.25 1 1 1 1 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.02 2.95 1.02 1.02 1.02 2.95
نرخ بهره سپرده 0.25 2.25 1.25 1.25 1.25 1.5
نرخ وام 2.25 4.25 2.25 2.25 2.25 4.25

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -530.40 -390 -1000 -900 -530 -390
حساب جاری -170.00 -420 -470 -350 -220 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -4.7 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
واردات 2074.50 2450 2350 2200 2150 2500
صادرات 1544.00 1450 1450 1670 1750 1650

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 62 60 60 60 60
بودجه دولت 0.20 -4.3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
هزینه های دولت 265997.60 248648 253944 247653 277967 257848

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 10 10 10 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.05 37.8 37.05 37.05 37.05 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 17.9 17.15 17.15 17.15 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی 4.20 1.2 2.5 3.5 3.3 3.2

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.50 1.8 2 5.4 4.5 5
تسهیلات اعتباری خریدار 1215525.00 1091576 1095390 1139972 1237672 1131964
قیمت گازوئیل 1.39 1.27 1.21 1.15 1.09 1.2
هزینه های مصرف کننده 852956.50 992318 942276 862259 891340 1029034


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.