بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 98.77 99.2 99.58 99.97 100 101
بازار سهام 756.13 740 729 718 707 686

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.40 1.9 1.5 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 6.5 3 2.2 2.2 3.7
نرخ بیکاری 9.90 10.9 10.3 9.5 9.2 8.8
نرخ تورم 1.80 1.7 2.3 2.9 2.4 2.2
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1.25 1.5
موازنه تجاری -476.10 -390 -900 -390 -390 -390
حساب جاری 302.70 -350 -220 -390 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -5.7 -5.7 -5.7 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 60 60 60 60 57
بودجه دولت 0.20 -4.4 -4.4 -4.4 -1.2 -1.2
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 10 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.40 1.9 1.5 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 6.5 3 2.2 2.2 3.7
تولید ناخالص داخلی 51.41 60.38 60.38 60.38 65.08 65.08
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1311669.10 1209320 1213285 1088851 1288018 1335674
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 355562.30 270987 260607 294612 306071 317396
تولید ناخالص داخلی سرانه 7213.18 7100 7100 7100 7100 7250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18179.80 18000 18000 18000 18000 18500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 91921.90 63455 75731 78915 102251 106034
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 82934.00 49823 61534 52903 67267 69756
تولید ناخالص داخلی از ساخت 266550.60 261603 243685 229663 263553 273305
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 136698.10 132629 141828 127629 126910 131605
تولید ناخالص داخلی از خدمات 221769.80 198262 188722 175241 217342 225384

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.90 10.9 10.3 9.5 9.2 8.8
دستمزد 63109.00 60000 63059 62963 63026 66339
حداقل دستمزد 366.04 366 366 366 380 380
جمعیت 6.93 6.88 6.88 6.88 6.88 6.84
سن بازنشستگی زنان 63.17 63.17 63.17 63.17 63.33 63.33
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 8.20 5.5 5.5 5.2 5.2 5.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.80 1.7 2.3 2.9 2.4 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204.30 203 205 212 207 211
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 0.30 3.1 4.5 3.5 3 4.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 176.40 177 166 192 173 177
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 2.5 2.7 3.1 3.1 4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1.25 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.88 0.88 0.88 2.95 0.88 1.13
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.35
نرخ وام 1.90 1.9 1.9 4.25 1.9 2.15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -476.10 -390 -900 -390 -390 -390
حساب جاری 302.70 -350 -220 -390 -390 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -5.7 -5.7 -5.7 -5.5 -5.5
واردات 2387.00 2200 2150 2150 2150 2500
صادرات 1910.90 1670 1750 1650 1650 1720

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 60 60 60 60 57
بودجه دولت 0.20 -4.4 -4.4 -4.4 -1.2 -1.2
هزینه های دولت 278896.90 241854 273983 257848 249439 258669

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 10 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.05 37.8 37.05 37.8 37.8 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 17.9 17.15 17.9 17.9 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 2.60 3.5 3.3 3.2 3.2 2.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 5.4 4.5 5 5 3.5
تسهیلات اعتباری خریدار 1250831.00 1139972 1261359 1131964 1270986 1318012
قیمت گازوئیل 1.48 1.36 1.29 1.2 1.16 1.11
هزینه های مصرف کننده 948574.40 863980 909962 1029034 966322 1002076


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.