بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 769.64 743 735 728 721 707
پول 106.10 106 106 107 107 108
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.4 3.6 3.8 3.7 3.9
نرخ بیکاری 10.30 11.1 11.6 10.9 9.6 10
نرخ تورم 1.00 1.1 2.6 2.7 2.8 2.9
نرخ بهره 2.25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -428.00 -580 -580 -580 -560 -390
حساب جاری -183.60 -460 -390 -280 -250 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.5 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 51 47.5 47.5 47.5 47.5
بودجه دولت 0.60 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 15 10 10 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.4 3.6 3.8 3.7 3.9
تولید ناخالص داخلی 50.51 53 55 55 55 55
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 953433.30 1012537 1006662 924766 926551 1050001
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 261309.10 273964 272374 229760 230204 284100
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880.50 7200 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035.36 16500 17000 17000 17000 17000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 54408.40 73384 72958 50342 56476 76099
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46146.40 49195 48910 33180 47900 51016
تولید ناخالص داخلی از ساخت 200987.30 213567 212327 209218 208625 221469
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 111900.60 118684 117995 109952 116153 123075
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155607.20 162959 162013 147054 161520 168988
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 10.30 11.1 11.6 10.9 9.6 10
دستمزد 54115.00 58000 56562 58179 57280 60000
حداقل دستمزد 308.04 308 340 340 340 340
جمعیت 7.00 7.02 6.97 6.97 6.97 6.97
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.5 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.00 1.1 2.6 2.7 2.8 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 197.30 197 203 204 203 203
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.4 -0.1 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 0.70 1.7 2.5 2.6 2.7 3.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178.10 179 182 184 182 184
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.71 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
نرخ بهره سپرده 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ وام 3.50 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -428.00 -580 -580 -580 -560 -390
حساب جاری -183.60 -460 -390 -280 -250 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.5 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
واردات 2075.90 2230 2490 2350 2420 2500
صادرات 1647.90 1480 1810 1790 1930 1650
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 51 47.5 47.5 47.5 47.5
بودجه دولت 0.60 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
هزینه های دولت 228497.30 239776 238385 215374 215789 248648
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 15 15 10 10 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.05 37.8 37.8 37.05 37.05 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 17.9 17.9 17.15 17.15 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 1.60 1.9 2 2.2 2.3 2.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.30 5.2 3.2 3.5 3.8 4.5
قیمت گازوئیل 1.43 1.27 1.23 1.2 1.16 1.09
هزینه های مصرف کننده 927837.40 956913 951360 850659 852301 992318


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.