صربستان - نرخ مالیات بر درآمد شخصی - پیش بینیصربستان مالیات گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.8 37.8 37.8 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 18.03 18.03 18.07 18.08 18.13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 19.85 19.85 19.22 19.01 19.14
[+]