29/10/2020 واقعی قبلی
01:25 PM
TJ
تصمیم نرخ بهره 10.75% 10.75%


تاجیکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تاجیکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.