31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
TJ
تصمیم نرخ بهره 13.25%





تاجیکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تاجیکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.