22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TJ
تصمیم نرخ بهره 13% 14%

تاجیکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تاجیکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.