بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 11.30 11.33 11.36 11.38 11.41 11.46

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بیکاری 2.10 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6
نرخ تورم 10.04 7.5 8 7.4 7 6.8
نرخ بهره 11.00 11 11 11 11 11.5
موازنه تجاری -197.70 -210 -187 -220 -220 -210
حساب جاری -66849.60 4600 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.77 53.5 53.5 53.5 53.5 50
بودجه دولت -0.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.1

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 8.12 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24432.70 53037 75317 56378 56378 56378
تولید ناخالص داخلی سرانه 1121.10 1070 1070 1070 1070 1100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3379.70 3185 3185 3185 3096 3182
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15295.00 14493 13067 15406 15406 15406
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6833.30 6696 6778 7118 7118 7118
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13488.40 11749 12036 12489 12489 12489
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14025.60 9363 12924 9953 9953 9953
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8023.40 8303 7547 8826 8826 8826

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 2.10 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6
افراد بیکار 49.80 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2
دستمزد 1445.40 1700 1700 1700 1700 1700
جمعیت 9.30 9.54 9.54 9.76 9.76 9.98
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
دستمزد در تولید 1574.14 1600 1600 1600 1600 1600

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 10.04 7.5 8 7.4 7 6.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.70 112 106 118 108 115
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تورم مواد غذایی 13.70 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 11.00 11 11 11 11 11.5
عرضه پول M2 22352.69 16300 16300 16300 16300 16300
نرخ بهره سپرده 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -197.70 -210 -187 -220 -220 -210
حساب جاری -66849.60 4600 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.6
صادرات 89.40 151 151 151 151 182
واردات 287.10 338 338 361 361 393
ذخایر طلا 7.99 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.77 53.5 53.5 53.5 53.5 50
بودجه دولت -0.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.1
ارزش بودجه دولت -283.40 520 520 520 520 520


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 13.60 10 10 10 10 10


تاجیکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.