بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 10.31 10.33 10.35 10.38 10.4 10.45

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 0.5 1.5 4.1 5.5 4.5
نرخ بیکاری 2.10 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5
نرخ تورم 10.00 21 15 12 9 7
نرخ بهره 10.75 9.25 8.75 8.75 8.75 9
موازنه تجاری -184.70 -194 -210 -187 -187 -210
حساب جاری -15834.20 -1240 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -5.6 -5.6 -5.8 -5.8 -5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 55.3 55.3 56.5 56.5 56.5
بودجه دولت -0.30 -3.8 -3.8 -4.5 -4.5 -4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 0.5 1.5 4.1 5.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 8.12 7.6 7.6 8.3 8.3 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 74204.10 74575 75317 77246 78285 78706
تولید ناخالص داخلی سرانه 1121.10 1030 1030 1070 1070 1070
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3379.70 3185 3185 3185 3096 3182
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12873.83 12938 13067 13402 13582 13655
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6677.87 6711 6778 6952 7045 7083
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11858.50 11918 12036 12345 12511 12578
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12732.80 12796 12924 13255 13433 13505
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435.00 7472 7547 7740 7844 7886

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 2.10 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5
افراد بیکار 51.70 53.5 53.2 53.2 53.2 53.2
دستمزد 1407.00 1600 1700 1700 1700 1700
جمعیت 9.13 9.5 9.54 9.54 9.54 9.76
دستمزد در تولید 1574.14 1550 1600 1600 1600 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 10.00 21 15 12 9 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.90 122 116 114 110 124
قیمت تولید 100.20 104 103 103 103 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 2.8 2.7 2.5 2.5 2.7
تورم مواد غذایی 16.50 6 5.5 5.5 5.5 5.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 10.75 9.25 8.75 8.75 8.75 9
عرضه پول M2 18657.98 15700 16300 16300 16300 16300
نرخ بهره سپرده 3.80 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -184.70 -194 -210 -187 -187 -210
حساب جاری -15834.20 -1240 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -5.6 -5.6 -5.8 -5.8 -5.8
صادرات 110.70 128 120 151 151 151
واردات 295.40 322 330 338 338 361
ذخایر طلا 17.20 16.6 16.9 16.9 16.9 16.9

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 55.3 55.3 56.5 56.5 56.5
بودجه دولت -0.30 -3.8 -3.8 -4.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -283.40 500 520 520 520 520


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 13.60 10 11 10 10 10


تاجیکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.