بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 11.26 11.34 11.43 11.52 11.6 11.78

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.70 7.6 7 7 6.8 7
نرخ بیکاری 7.50 4.8 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 9.60 7.4 7 6.5 7.7 6.8
نرخ بهره 13.25 14 14 14 14 14
موازنه تجاری -225.50 -220 -220 -210 -210 -211
حساب جاری 531283.40 4600 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.00 -5.8 -2 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.77 53.5 50 50 50 50
بودجه دولت -0.50 -4.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.70 7.6 7 7 6.8 7
تولید ناخالص داخلی 8.19 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39897.80 56378 27308 18589 42691 29219
تولید ناخالص داخلی سرانه 1147.08 1070 1070 1070 1070 1100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3657.57 3185 3182 3182 3182 3182
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15295.00 15406 16457 16366 16366 17609
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6833.30 7118 7353 7312 7312 7867
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13488.40 12489 14514 14433 14433 15529
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14025.60 9953 15092 15007 15007 16148
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8023.40 8826 8633 8585 8585 9238

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 7.50 4.8 3.6 3.6 3.6 3.6
افراد بیکار 53.10 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2
دستمزد 1668.30 1700 1700 1700 1700 1700
جمعیت 9.30 9.76 9.76 9.76 9.76 9.98
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
دستمزد در تولید 1829.80 1600 1600 1600 1600 1600

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 9.60 7.4 7 6.5 7.7 6.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.50 108 110 106 108 115
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تورم مواد غذایی 12.40 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 13.25 14 14 14 14 14
عرضه پول M2 23282.10 16300 16300 16300 16300 16300
نرخ بهره سپرده 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -225.50 -220 -220 -210 -210 -211
حساب جاری 531283.40 4600 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.00 -5.8 -2 -2 -2 -2
صادرات 92.60 151 151 151 151 182
واردات 318.10 361 361 361 361 393
ذخایر طلا 17.19 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
بدهی خارجی 6608.60 2530 2530 2530 2530 2530

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.77 53.5 50 50 50 50
بودجه دولت -0.50 -4.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
مخارج نظامی 80.00 79 79 79 79 79
ارزش بودجه دولت 359.70 520 520 520 520 520


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 23.40 10 10 10 10 10


تاجیکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.