بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 10.33 10.35 10.38 10.4 10.43 10.47

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 1.5 4.1 5.5 5.5 4.5
نرخ بیکاری 2.10 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5
نرخ تورم 6.60 15 12 9 9 7
نرخ بهره 10.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
موازنه تجاری -174.80 -220 -210 -187 -187 -220
حساب جاری -266279.80 4600 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -5.6 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 55.3 56.5 56.5 56.5 56.5
بودجه دولت -0.30 -3.8 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 1.5 4.1 5.5 5.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 8.12 7.6 8.3 8.3 8.3 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23891.90 53037 75317 77246 78285 56378
تولید ناخالص داخلی سرانه 1121.10 1030 1070 1070 1070 1070
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3379.70 3185 3185 3185 3096 3182
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12873.83 14493 13067 13402 13582 15406
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6677.87 6696 6778 6952 7045 7118
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11858.50 11749 12036 12345 12511 12489
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12732.80 9363 12924 13255 13433 9953
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435.00 8303 7547 7740 7844 8826

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 2.10 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5
افراد بیکار 51.60 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2
دستمزد 1275.60 1700 1700 1700 1700 1700
جمعیت 9.13 9.54 9.54 9.54 9.54 9.76
دستمزد در تولید 1574.14 1600 1600 1600 1600 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 6.60 15 12 9 9 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.20 112 116 114 110 118
قیمت تولید 100.20 105 103 103 103 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 2.7 2.5 2.5 2.5 2.7
تورم مواد غذایی 8.20 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 10.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
عرضه پول M2 19919.64 16300 16300 16300 16300 16300
نرخ بهره سپرده 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -174.80 -220 -210 -187 -187 -220
حساب جاری -266279.80 4600 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -5.6 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
صادرات 56.00 120 151 151 151 151
واردات 230.80 330 338 338 338 361
ذخایر طلا 17.20 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 55.3 56.5 56.5 56.5 56.5
بودجه دولت -0.30 -3.8 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -283.40 520 520 520 520 520


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی 13.60 11 10 10 10 10


تاجیکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.