بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 9.69 9.71 9.73 9.75 9.78 9.82
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 6.9 6.8 6.5 6.5 5.3
نرخ بیکاری 2.30 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 7.30 7.1 7 6.9 7 7
نرخ بهره 13.25 12.5 12.5 12.5 12.5 10
موازنه تجاری -119.40 -190 -190 -190 -220 -220
حساب جاری -117862.90 -1240 -1240 -1240 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 55.3 55.3 55.3 55.3 56.5
بودجه دولت -0.30 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 6.9 6.8 6.5 6.5 5.3
تولید ناخالص داخلی 7.52 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75968.90 75304 77352 77135 77135 81223
تولید ناخالص داخلی سرانه 1073.00 1169 1169 1169 1169 1217
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3061.10 3185 3185 3185 3185 3185
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12873.83 13762 13749 13711 13711 14437
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6677.87 7139 7132 7112 7112 7489
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11858.50 12677 12665 12629 12629 13299
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12732.80 13611 13599 13560 13560 14279
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435.00 7948 7941 7918 7918 8338
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5
افراد بیکار 50.50 53.5 53.5 53.5 53.2 53.2
دستمزد 1326.90 1600 1600 1600 1700 1700
جمعیت 9.10 9.5 9.5 9.5 9.54 9.76
دستمزد در تولید 1558.10 1550 1550 1550 1600 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 7.30 7.1 7 6.9 7 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60 107 107 108 108 115
قیمت تولید 100.70 104 100 104 103 106
تغییر قیمت تولید کننده 0.70 3 2.8 2.8 2.7 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
تورم مواد غذایی 9.80 6 6 6 5.5 5.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 13.25 12.5 12.5 12.5 12.5 10
عرضه پول M2 18213.50 15700 15700 15700 16300 16300
نرخ بهره سپرده 3.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -119.40 -190 -190 -190 -220 -220
حساب جاری -117862.90 -1240 -1240 -1240 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8
صادرات 193.00 100 100 100 110 110
واردات 312.40 290 290 290 330 330
ذخایر طلا 22.33 16.6 16.6 16.6 16.9 16.9
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 55.3 55.3 55.3 55.3 56.5
بودجه دولت -0.30 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
ارزش بودجه دولت -1156.40 500 500 500 520 520
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 13.30 9.4 9.4 9.4 8.9 8.9


تاجیکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.