بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 10.26 10.29 10.31 10.33 10.36 10.4

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 4.3 4.8 5 4.1 4.5
نرخ بیکاری 2.10 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 10.60 7 6.9 7 7 7
نرخ بهره 11.75 10 9.25 8.75 8.75 9
موازنه تجاری -184.70 -166 -194 -210 -187 -210
حساب جاری -15834.20 -1240 -1240 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8 -5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 55.3 55.3 55.3 56.5 56.5
بودجه دولت -0.30 -3.8 -3.8 -3.8 -4.5 -4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 4.3 4.8 5 4.1 4.5
تولید ناخالص داخلی 8.00 8.3 8.3 8.3 8.6 8.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75968.90 75541 77766 79767 79084 83357
تولید ناخالص داخلی سرانه 1073.00 1169 1169 1169 1217 1217
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3061.10 3096 3185 3185 3096 3182
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12873.83 13427 13492 13518 13402 14126
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6677.87 6965 6998 7012 6952 7327
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11858.50 12368 12428 12451 12345 13012
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12732.80 13280 13344 13369 13255 13971
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435.00 7755 7792 7807 7740 8158

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 2.10 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
افراد بیکار 51.20 53.5 53.5 53.2 53.2 53.2
دستمزد 1418.80 1600 1600 1700 1700 1700
جمعیت 9.13 9.5 9.5 9.54 9.54 9.76
دستمزد در تولید 1574.14 1550 1550 1600 1600 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 10.60 7 6.9 7 7 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.20 107 108 108 107 115
قیمت تولید 100.20 100 104 103 103 106
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 2.8 2.8 2.7 2.5 2.7
تورم مواد غذایی 13.50 6 6 5.5 5.5 5.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 11.75 10 9.25 8.75 8.75 9
عرضه پول M2 18038.62 15700 15700 16300 16300 16300
نرخ بهره سپرده 3.80 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -184.70 -166 -194 -210 -187 -210
حساب جاری -15834.20 -1240 -1240 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8 -5.8
صادرات 110.70 148 128 120 151 151
واردات 295.40 314 322 330 338 361
ذخایر طلا 22.33 16.6 16.6 16.9 16.9 16.9

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 55.3 55.3 55.3 56.5 56.5
بودجه دولت -0.30 -3.8 -3.8 -3.8 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -283.40 500 500 520 520 520


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 13.60 10.5 10 11 10 10


تاجیکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.