بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 9.68 9.71 9.73 9.75 9.78 9.82
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 7.4 7.3 6.9 6.8 6.5
نرخ بیکاری 2.30 2.1 2.3 2.3 2.4 2.5
نرخ تورم 8.40 7.8 7.5 7.1 7 7
نرخ بهره 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری -94.60 -208 -190 -190 -190 -220
حساب جاری -113330.00 -31700 -1240 -1240 -1240 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.1 -4.1 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 53.7 53.7 55.3 55.3 55.3
بودجه دولت -0.30 -3.2 -3.2 -1.4 -3.2 -1.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 7.4 7.3 6.9 6.8 6.5
تولید ناخالص داخلی 7.52 8 8 8 8 8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 70443.00 51034 73870 75304 75233 78671
تولید ناخالص داخلی سرانه 1073.00 1085 1085 1187 1187 1187
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3061.10 3015 3015 3185 3185 3185
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12873.83 13946 13814 13762 13749 14712
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6677.87 6443 7165 7139 7132 7631
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10526.20 11305 11295 11253 11242 12029
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8389.00 9010 9001 8968 8959 9586
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7439.30 7990 7982 7953 7945 8501
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.1 2.3 2.3 2.4 2.5
افراد بیکار 52.00 53.2 53.5 53.5 53.5 53.2
دستمزد 1498.40 1540 1600 1600 1600 1700
جمعیت 8.90 9.3 9.1 9.3 9.3 9.3
دستمزد در تولید 1558.10 1520 1550 1550 1550 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 8.40 7.8 7.5 7.1 7 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.90 109 108 107 107 115
قیمت تولید 99.30 103 102 102 102 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6
تغییر قیمت تولید کننده -0.70 3.5 3 3 2.8 2.7
تورم مواد غذایی 14.70 5 6 6 6 5.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5 12.5
عرضه پول M2 16848.92 15400 15700 15700 15700 16300
نرخ بهره سپرده 3.60 3.8 3.8 3.6 3.6 3.6
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -94.60 -208 -190 -190 -190 -220
حساب جاری -113330.00 -31700 -1240 -1240 -1240 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.1 -4.1 -3.7 -3.7 -3.7
صادرات 97.50 67 100 100 100 110
واردات 192.00 275 290 290 290 330
ذخایر طلا 22.33 16.4 16.6 16.6 16.6 16.9
بدهی خارجی 2274.10 2440 2440 2530 2431 2530
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 53.7 53.7 55.3 55.3 55.3
بودجه دولت -0.30 -3.2 -3.2 -1.4 -3.2 -1.4
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 11.80 9.9 9.4 9.4 9.4 8.9


تاجیکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.