بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 12.47 12.62 12.77 12.93 13.08 13.4

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.20 7 6.8 7 7 6.5
نرخ بیکاری 7.50 3.6 3.6 3.6 3.6 2.2
نرخ تورم 7.30 7.5 6.5 5.8 5 6.8
نرخ بهره 13.25 14 14 14 14 12.5
موازنه تجاری -154.60 -210 -210 -211 -211 -211
حساب جاری 264160.20 4600 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10 -2 -2 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.67 50 50 50 50 50
بودجه دولت 0.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 7.50 3.6 3.6 3.6 3.6 2.2
افراد بیکار 52.20 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2
دستمزد 1616.60 1700 1700 1700 1700 1700
جمعیت 9.89 9.76 9.76 9.98 9.98 9.98
دستمزد در تولید 1788.33 1600 1600 1600 1600 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.30 7.5 6.5 5.8 5 6.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70 107 107 106 107 114
قیمت تولید 100.10 102 105 109 103 112
تورم مواد غذایی 7.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 13.25 14 14 14 14 12.5
عرضه پول M2 24108.11 16300 16300 16300 16300 16300
نرخ بهره سپرده 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -154.60 -210 -210 -211 -211 -211
حساب جاری 264160.20 4600 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10 -2 -2 -2 -2 -2
واردات 344.60 361 361 393 393 393
صادرات 190.00 151 151 182 182 182
ذخایر طلا 17.19 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
بدهی خارجی 6589.70 2530 2530 2530 2530 2530

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.67 50 50 50 50 50
بودجه دولت 0.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
ارزش بودجه دولت 1106.00 520 520 520 520 520
مخارج نظامی 80.00 79 79 79 79 79


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 12.40 10 10 10 10 10


تاجیکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.